You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вивчення дії трофіну при гострому аміноглікозидному ототоксикозі (морфологічне дослідження)

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.03.064

Руденька К. Л.

Вивчення дії трофіну при гострому аміноглікозидному ототоксикозі (морфологічне дослідження)

Державна установа «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Вплив шуму та вібрації на організм людини є одними з провідних шкідливих факторів як навколишнього середовища, так і промислового виробництва, що призводить до сенсоневральних порушень слуху. За даними ВООЗ (2002 р.), шум займає друге місце серед професійних факторів ризику по медико-соціальному збитку.

Мета дослідження — визначити ефективність дії трофіну при експериментальній сенсоневральній приглухуватості (СНП), індукованій антибіотиками аміноглікозидного ряду.

Матеріали та методи дослідження. Експериментальні дослідження виконані на 37 статевозрілих морських свин­ках. Моделювання СНП проводили за допомогою гентаміцину, який вводили щодня протягом 14 днів з розрахунку 50 мг/кг ваги (2 група). На фоні введення гентаміцину тваринам (3—6 груп) вводили трофін у дозі 0,4 мл/кг внутрішньом’язово та інтраперитонеально.

Результати. На фоні 14-разового введення гентаміцину спостерігалися значні порушення в мікроциркулярному руслі структурних елементів перетинчастої завитки. У кровоносних судинах були виражені застійні явища, їхні просвіти затромбовані згустками крові. Спіральна зв’язка була набряклою, мала нерівномірну товщину, у капілярах спостерігався сладж. Опорні й волоскові клітини спірального органу набряклі, рядність їхня порушена. Ін’єкції трофіну, незалежно від методу введення, повністю нівелювали негативний вплив аміноглікозидного антибіотика. Висновки. Отримані результати експериментального дослідження дають підставу сподіватися на можливість ефек­тивного використання трофіну в комплексній терапії хворих з сенсоневральної приглухуватістю.

Ключові слова: сенсоневральна приглухуватість, аміноглікозидний антибіотик, трофін, морські свинки, внутрішнє вухо

Література

 1. Вплив трансплантації фетальних тканин на серотонінергічні системи головного мозку експери­ментальних тварин після черепно-мозкової травми / Бараненко Б. О., Цимбалюк В. І., Васильєва І. Г., Чопик Н. Г // Український нейрохірургічний журнал. - № 2. - С. 18-23. https://doi.org/10.25305/unj.59043
 2. Вплив трофіну та глутаргіну на морфологічний стан внутрішнього вуха морських свинок при експе­риментально викликаній сенсоневральній приглу­хуватості / А. О. Бєлоусова, Г. Е. Тімен, В. І. Цимбалюк [та ін.] // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. - № 3-с. - С. 19-20.
 3. Денисов Э. И. Принципы и критерии стандарта медицины труды по профилактике профессиональ­ной потери слуха / Э. И. Денисов, Е. Н. Илькаева, Н. Н. Курьеров // Медицина труда и промышленная экология. - 2005. - № 2. - С. 16.
 4. Кундієв Ю. І. Стратегія забезпечення безпечних умов праці збереження здоров'я працюючих в Україні на 2006-2010 роки / Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Чернюк В. І. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2005. - № 3-4. - С. 4-10.
 5. Магомедов М. М. Использование транспланта­ции фетальных тканей в отоларингологии. Анализ состояния проблемы и перспективы развития / Магомедов М. М. // Вестник оториноларингологии. - 1998. - № 2. - С. 16-23.
 6. Магомедов М. М. Применение фетальных тканей в терапии хронической нейросенсорной тугоухости // Матеріали міжнародної науково-практичної кон­ференції, присвяченої 75-річчю кафедри та клініки отоларингології Дніпропетровської медичної академії. - Дніпропетровськ, 1997. - С. 140-141.
 7. Машковский М. Д. Лекарственные средства. - [15-е изд., перераб., испр. и доп.]. - Москва : РИА «Новая волна», Издатель Умеренков, 2008. - С. 1206.
 8. Порівняльна цитоструктурна оцінка росту ембріональної нервової ткнини людини в умовах культивування за різних способів її зберігання / Семе­нова В. М., Цимбалюк В. І., Пічкур Л. Д., Стайло Л. П. // Український нейрохірургічний журнал. - 2008. - № 4. -С. 68-71. https://doi.org/10.25305/unj.108393
 9. Сіпітий В. І. Експериментальне морфологічне та біохімічне обґрунтування застосування кріоконсер- вованих ембріональних нервових клітин у хірургічному лікуванні епілепсії / Сіпітий В. І., Кочін О. В., Петренко О. Ю. // Український нейрохірургічний журнал. - 2005.- № 1. -С. 52-56.
 10. Вивчення впливу глутаргіну та трофіну на стан внутрішнього вуха морських свинок після експери­ментально викликаного аміноглікозидного ототокси- козу / Тімен Г Е., Цимбалюк В. І., Білоусова А. О. [та ін.] // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. - 2012. -№5-с. - С. 137-138.
 11. Цимбалюк В. І. Вплив екстракту фетальної нервової тканини на вміст гама-аміномасляної кисло­ти у культурі нервових клітин / Цимбалюк В. І., Васільєва І. Г., Олексенко Н. П. // Трансплантологія. - 2001. - Т 2, № 1. - С. 70-73.
 12. Результати хірургічного лікування експеримен­тального алергічного енцефаломієліту / Цимбалюк В. І., Лісяний М. І., Маркова О. В., Пічкур Л. Д. // Транс­плантологія. - 2003. - Т. 4, № 1. - С. 115-117.
 13. Цимбалюк В. І. Вплив нейротрансплантації на перебіг судомного синдрому у хворих з апалічним синдромом та його наслідками / Цимбалюк В. І., Латишев Д. Ю., Пічкур Л. Д. // Український нейро­хірургічний журнал. - 2005. - № 4. - С. 90-93.
 14. Экспрессия нейротрофических факторов в эмбриональном мозге человека 5-9 недель гестации / Цымбалюк В. И., Васильева И. Г., Чопик Н. Г. [и др.] // Український нейрохірургічний журнал. - 2003. - № 3. - С. 13-16.
 15. Электрофизиологические и морфологические показатели состояния зрительного анализатора в динамике применения Трофина при интоксикации метанолом / Цымбалюк В. И., Носов А. Т., Чеботаре­ва Л. Л., Васюта В. А. // Український нейрохірургічний журнал. - 2004.- № 3. - С. 97-102.
 16. Huisman M. A. Neural crest stem cells and their potential application in a therapy for deafness / Huis­man M. A., Rivolta M. N. // Frontiers Bioscience (School Ed). - 2012. - V. 1 ( 4). - P. 121-132. https://doi.org/10.2741/s255
 17. Kersigo J. Inner ear hair cells deteriorate in mice engineered to have no or diminished innervation / Ker­sigo J., Fritzsch B. // Frontiers in aging neuroscience. - 2015. - V. 7. - P. 570-587. https://doi.org/10.3389/fnagi.2015.00033
 18. Rivolta M. N. New strategies for the restoration of hearing loss: challenges and opportunities / Rivolta M. N. // British Medical Bulletin. - 2013. - V. 105. - P. 69-84. https://doi.org/10.1093/bmb/lds035