You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Дослідження протекторної дії альфа-ліпоєвої кислоти за умов підгострого впливу наночастинок срібла декаедричної форми

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Андрійчук Н. Й.1, Власик Л. І.1,2

Дослідження протекторної дії альфа-ліпоєвої кислоти за умов підгострого впливу наночастинок срібла декаедричної форми

1 Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

2 Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя, м. Чернівці

Повна стаття (PDF), UKR

Мета дослідження. Вивчення можливих протективних властивостей альфа-ліпоєвої кислоти (АЛК) за умов підгострого впливу наночастинок срібла (НЧС) декаедричної форми.

Матеріали та методи дослідження. У дослідженні використовували зразки розчинів НЧС декаедричної форми розміром 45 нм. Досліди проводили на 5 групах лабораторних щурів-самців. Перша група — біологічний контроль. Тваринам другої групи вводили розчин НЧС декаедричної форми розміром 45 нм у дозі 5,0 мг/кг. На тваринах третьої та четвертої груп з’ясовували вплив двох різних доз (12,5 та 25,0 мг/кг) АЛК за умов введення розчину декаедричних НЧС у дозі 5,0 мг/кг. АЛК та розчин НЧС вводили 1 раз на 1 добу протягом 14 днів внутрішньоочеревинно. Результати дослідження. Внутрішньоочеревинне введення АЛК за дози 12,5 та 25,0 мг/кг призводить до покращання досліджуваних показників про- та антиоксидантної системи крові й печінки (статистично достовірні зміни рівня малонового альдегіду, активності каталази та глутатіонпероксидази) за умов підгострого впливу НЧС декаедричної форми. Профілактичне застосування АЛК викликає нормалізацію біохімічних показників крові уражених тварин, а саме зниження рівня холестеролу та активності лужної фосфатази. Проведена оцінка протекторного впливу АЛК вказує на можливість застосування даного препарату за дози 12,5 мг/кг з метою профілактики шкідливого впливу НЧС декаедричної форми.

Ключові слова: наночастинки срібла, альфа-ліпоєва кислота, профілактика, антиоксидантна система

Література

  1. McFarland A. D. Single Silver Nanoparticles as Real-Time Optical Sensors with Zeptomole Sensitivity / A. D. McFarland and R. P. Van Duyne // Nano Letters. - 2003. - V. 3, № 8. - Р 1057-1062.
  2. Іліка А. І. Фотостимульоване відновлення йонів Аргентуму з утворенням декаедричних наночасти- нок / А. І. Іліка, І. А. Чікірка, Ю. Б. Халавка // Науковий вісник Чернівецького університету - 2011. - Вип. 555. : Хімія. - С. 40-43.
  3. Власик Л. І. Особливості патоморфологічних змін у внутрішніх органах щурів унаслідок підгост- рого впливу срібних нанодекаедрів / Л. І. Власик, Н. Й. Андрійчук, І. С. Давиденко // Клінічна та експе­риментальна патологія. - 2014. - Т Х11І, № 3 (49). - С. 33-36.
  4. Сучасні підходи щодо профілактики інтоксика- цій важкими металами / Трахтенберг І. М., Дмитруха Н. М., Козлов К. П. [та ін.] // Таврический медико-биологи­ческий вестник. - 2012. - № 1 (57) . - С. 253-257.
  5. Lyn P. Mercury Toxicity and Antioxidants: Part I: Role of Glutathione and alpha-Lipoic Acid in the Treatment of Mercury Toxicity / P. Lyn // Alternative Medicine Review. - 2002. - V. 7 (13). - P. 456-471.
  6. Moini H. Antioxidant and prooxidant activities of a-lipoic acid and dihydrolipoic acid / H. Moini, L. Packer, N. E. L. Saris // Toxicology and applied pharmacology - 2002. - V. 182, № 1. - P. 84-90.
  7. Калінін І. В. Антиоксидантна система щурів за умов інтоксикації важкими металами та при застосуванні a-ліпоєвої і фолієвої кислот / І. В. Калі­нін, Н. М. Данченко, Б. О. Цудзевич // Проблеми хар­чування. - 2013. - №1. - С. 55-58.
  8. Гострі отруєння важкими металами: антидоти та інтенсивна терапія / Коновчук В. М., Власик, Л. І., Акентьєв, С. О. [та ін.] // Медицина неотложных состояний. - 2014. - № 2. - С. 79-82.