You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Дослідження мікроклімату офісних приміщень та удосконалення його гігієнічної регламентації в Україні

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Назаренко В. І., Чередніченко І. М., Соловйов О. І., Никифорук О. І., Терещенко П. С. 

Дослідження мікроклімату офісних приміщень та удосконалення його гігієнічної регламентації в Україні

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), ENG

Вступ. Мікроклімат офісних приміщень є важливим чинником виробничого середовища на робочих місцях офіс­них працівників, що вимагає створення оптимальних умов праці та розробки профілактичних заходів.

Мета дослідження — встановити вплив мікроклімату офісних приміщень на показники теплового стану працюючих та їхню суб’єктивну оцінку комфортності теплового середовища, визначити подальше удосконалення його гігієніч­ної регламентації.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження умов праці проведено в теплий та холодний періоди року за вимо­гами діючої нормативної документації на 180 робочих місцях офісних працівників (інженери-програмісти, адміні­стратори систем, начальники секторів, адміністратори задач, інженери-електронники, інженери електрозв’язку) на підприємствах та державних установах м. Києва. Вивчення теплового стану людини (ТСЛ) з суб’єктивною оцінкою комфортності теплового середовища проведено в теплу (червень—серпень) та в холодну пору року (грудень—лютий) у 112 офісних працівників відповідно до МР № 5168-90.

Результати. Встановлено, що температура повітря на робочих місцях офісних працівників виходить за межі діа­пазону допустимих температур на 1,2—2,4 °С за діючими в Україні санітарними нормами мікроклімату, але задо­вольняє вимоги КО 7730 для теплового середовища категорії В і С (відчуття температурного дискомфорту не більше ніж у 10 та 15 % користувачів відповідно). Досліджено, що на типовому робочому місці офісного працівника сумарне тепловиділення у середньому складає 452,3 ккал/год або 530 Вт. При цьому на саму людину, що займається офісною працею, у середньому припадає 48 % загального тепловиділення, а на офісне обладнання — 52 %. На під­ставі анкетного опитування розраховано залежність між тепловідчуттям працюючих та температурою повітря в офісному приміщенні в теплий та холодний періоди року. Запропоновано заходи зі створення комфортних мікро­кліматичних умов.

Висновки. За оцінкою тепловідчуття офісних працівників верхнім порогом появи некомфортної температури повітря в приміщенні в теплий період (влітку) є температура більша ніж 27 °С, у холодний (взимку) — більша ніж 24 °С. Санітарні норми мікроклімату ДСН 3.3.6.042-99 потребують перегляду в частині його оптимальних параметрів, з ура­хуванням методичних підходів ДСТУ Б ENISO 7730:2011 щодо визначення категорії теплового середовища примі­щень та розрахунку кількості незадоволених осіб. Для підтримання оптимальних параметрів відносної вологості повітря в офісному приміщенні рекомендовано застосування ультразвукових зволожувачів повітря типу VitekVT- 1762W, що мають позитивним побічним ефектом нормалізацію аероіонного складу повітря.

Ключові слова: мікроклімат, офісні приміщення, гігієнічна регламентація

 

Література

 1. Статистична книга "Робота в Україні в 2014 році", Державна служба зі статистики в Україні. Київ, 2015, 280 с.
 2. Кундиев Ю. I. 2002, гигиена труда - пятилетний опыт. Киев: "Авиценна", 672 с.
 3. Рубцов М.Ю., Матюхин В.В., Рубцова Н.Б. и соавт. 2012, «Комбинированное исследование влияния особенностей рабочей среды на физиологическое и психологическое состояние офисных работников», мед. Труда и выпускной. Экология, № 4, с. 9–13.
 4. Назаренко, В. В., Терещенко, П. І., Левченко, Л. О. та ін. 2013 рік, Фізіолого-гігієнічна оцінка параметрів мікроклімату в офісних приміщеннях ВАТ «Укртелеком» в холодний період року, Гігієна населених туманів, вип. 62, с. 203–207.
 5. Tint, P., Traumann, A., Tuulik-Leisi, V. R. V.,Tuulik, V. 2012, Computer users health risks caused by the simultaneous influence of inadequate indoor climate and monotonous work, Agronomy research biosystems engineering, Issue 1, pp. 261–268.
 6. Office ergonomics, 2013, The European Agency for Safety and Health at Work, 14 p., Excess: https://osha.europa.eu/en.
 7. Guidelines for using computers. 2013, Preventing and managing discomfort, pain and injury: ACC Publication, Excess: www.acc.co.nz/PRD_EXT_CSMP/groups/external./wpc090196.pdf‎.
 8. Акіменко, В. Я., Яригін, А. В. 2009, "Гігієнічні проблеми забезпечення параметрів мікроклімату та вентиляції в сучасних житлових і соціальних будинках", Гігієна населених туманів, вип. 53, с. 27–33.
 9. Дворьянов В. В., «Санитарно-эпидемиологическая оценка систем вентиляции и кондиционирования в общественных зданиях», Гигиена и санитария, № 1, с. 16–19.
 10. Стеблій, Н.М. 2016 р., Вдосконалення критеріїв гігієнічної оцінки вентиляційних систем у житлових будинках, дисертація…, канд. біол. Наук., Спеціальність 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія", Інститут охорони здоров'я імені О. М. Марзеєва, м. Київ, 19 с.
 11. ISO 7730: 2011, Эргономика тепловой среды. Аналитическое определение и интерпретация термического комфорта для базового расчета показателей PMV и PPD и критериев локального теплового комфорта (ISO 7730: 2005, IDT), Украина, Украина, ГП "Украхбудинформ", 76 с. 
 12. Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату на рабочих местах и к профилактическим мерам по охлаждению и перегреву, 1990 г., Методические рекомендации № 5168-90, М .: Минздрав СССР, 10 с.
 13. Mifflin-St. Leor Equation, 2013, Electronic resource. Excess:http:/lifetransformingdiet.com/Mifflinst-jeor-equation1b-ft/
 14. Zakharenko, M. I. 1978, Microclimate of thermal electric stations in various climatic regions of the USSR, its effect on workers of main occupations and measures on normalization, Thesis…, Cand. med. sci., Kiev, 27 p.