You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Стан процесів ліпопероксидації, системи антиоксидантного захисту та ендогенної інтоксикації щурів при епікутанному надходженні деяких протипухлинних засобів

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.01.064

Мельниківська Н.В., Кудря М.Я., Устенко Н.В.

Стан процесів ліпопероксидації, системи антиоксидантного захисту та ендогенної інтоксикації щурів при епікутанному надходженні деяких протипухлинних засобів

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України, м. Харків

Повна стаття (PDF), UKR

Наведено дані щодо досліджень стану прооксидантно-антиоксидантної системи та розвитку процесів автоінтоксикації у щурів при епікутанному надходженні антинеопластичних препаратів циклофосфану, фторурацилу, тамок- сифену та сполуки з протипухлинною активністю — естразину. Аналіз даних свідчить, що за умов експерименту в організмі тварин спостерігається розвиток ендогенної інтоксикації внаслідок накопичення продуктів пероксидації ліпідів та зростання вмісту середньомолекулярних пептидів. Зміни показників ліпопероксидації, системи антиоксидантного захисту та ендогенної інтоксикації можуть слугувати критеріями первинних порушень гомеостазу в умовах нашкірних аплікацій антинеопластичних засобів.

Ключові слова: прооксидантно-антиоксидантна система, антинеопластичні засоби, епікутанне надходження, ендогенна інтоксикація

Література

 1. Бардик Ю.В. Еколого-гігієнічні та токсикологічні проблеми життєдіяльності людини. Ліки як по- лютанти довкілля (Огляд літератури) / Ю.В. Бардик, О.О.Бобильова, Л.І.Повякель // Соврем, пробл. токсикологии,- 2005.- № 4.- С. 20-26.
 2. Long Dingxin Молекулярные механизмы токсического действия эстрогенов окружающей среды на репродуктивную функцию и развитие / Long Dingxin. Chen Feng, Li Yong // J. Hyg. Res.- 2002,- 32, № 2 - R139-141.
 3. Григор’єва Г.С. Корекція токсичного впливу ем- біхіну на гемопоез композицією мікроелементів і вітамінів / Г.С. Григор'єва, М.А.Мохорот, Т.С.Клемен- цева // Соврем, пробл. токсикологии,-2001,-№ 1,- С. 53-56.
 4. Губский Ю.И. Роль активных форм кислорода в патогенезе синдрома пренатального стресса / Ю.И.Губский, И.Ф.Беленичев, С.В.Павловидр. //Соврем. пробл. токсикологии - 2006.- № 2.- С. 37-43.
 5. Громашевская Л.Л. Метаболическая интоксикация в патогенезе и диагностике патологических процессов // Лабораторная диагностика.- 2006,- № 1 (35).-С. 3-12.
 6. Румянцев Г.И. Прогнозирование кожно-резорб- тивных свойств новых химических веществ / Г.И.Румянцев, С.М.Новиков // Гйгиена и санитария.- 1975.-№4,-С. 91-95.
 7. Стальная И.Д. Метод определения диеновой конъюгации ненасыщенных жирных кислот / И.Д. Стальная, Г.Т. Гкришвили / / Современные методы в биохимии,-М.: Медицина, 1977,-С.63-64.
 8. Стальная И.Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиабарбитуровой кислоты / И.Д. Стальная, Г.Т. Шришвили // Современные методы в биохимии,- М.: Медицина, 1977,- С.73- 78.
 9. Мишенева В.С., ГЬрюхина Т.А. Наличие глюта- тиона в нормальних и опухолевых тканях человека и животных // Вопр. онкол.- 1968,- Т. 14, № 10.- С. 46-49. https://doi.org/10.1021/cen-v046n049.p014
 10. Королюк М.А. Метод определения активности каталазы / М.А.Королюк, Л.И. Иванова, И.Г.Майоро- ва // Лаб. дело.- 1988,-№ 1.-С.16.
 11. Камышников В.С. Клинико-биохимическая диагностика.- Мн.: Интерпрессервис, 2003,- Т.2.- С. 209-211.
 12. Камышников В.С. Клинико-биохимическая диагностика.- Мн.: Интерпрессервис, 2003.- Т. 1,- С. 347-351.
 13. Тогайбаев А.А. Способ диагностики эндогенной интоксикации / А.А. Тогайбаев, А.В. Кургузкин, И.В. Рикун // Лаб. дело.- 1988.- № 9.- С.22-24.
 14. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ.- М., Практика, 1998,- 459 с.
 15. Kaita М. Effects of 17-beta estradiol and estriol on NMDA-induced toxicity // J. Physiol. Pharmacol.- 2001.- V. 39. № 3.- P. 437-448.