You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Стан соматичного та психічного здоров'я працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних технологій

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.02.040 

Варивончик Д. В.1, Копач К. Д.2

Стан соматичного та психічного здоров'я працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних технологій

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Існує недостатня кількість наукових досліджень, присвячених вивченню ролі професійних факторів у фор­муванні соматичного та психічного здоров’я працівників стоматологічної служби, що обмежує можливості у ство­ренні сучасних ризик-орієнтованих програм профілактики в галузі охорони здоров’я.

Мета дослідження — вивчити стан соматичного та психічного здоров’я працівників стоматологічної служби та визначити детермінуючу роль факторів умов праці на здоров’я.

Матеріали та методи дослідження. Проведено медико-соціологічне та медико-психологічне дослідження серед 1000 працівників стоматологічної служби. Досліджено наступні показники: загальний суб’єктивний стан здоров’я (ЗССЗ) (за розробленим опитувальником); важкість соматичних порушень упродовж останнього місяця (ВСП) (за шкалою «PHQ-15»); рівень депресії (за шкалою «PHQ-9»); професійне вигоряння (за опитувальником К. Маслача — С. Джексона, адаптованим для медичних працівників); стресостійкість (за опитувальником В. А. Семіченка); наявність у працівників контакту з шкідливими факторами виробничого середовища, важкого та напруженого трудового процесу (за розробленим опитувальником). Отримані дані оброблено методами параметричної статис­тики, кореляційним непараметричним аналізом Спірмена, дискримінантним аналізом (^іІкБ-тест). Вірогідність даних оцінено з використанням коефіцієнта Фішера ^).

Результати. ЗССЗ працівників оцінено як «добрий» та «задовільний». ЗССЗ знижується з віком (після 30 років), є мінімальним серед лікарів-стоматологів (особливо серед ортодонтів, ортопедів та хірургів). Рівень ВСП є макси­мальним серед медичних сестер та лікарів-стоматологів (особливо серед терапевтів і ортодонтів). Загальний стан психічного здоров’я працівників оцінено як «добрий» та «задовільний». Серед лікарів-стоматологів та іншого медичного персоналу спостерігаються ознаки синдрому професійного вигоряння (висока редукція професіоналіз­му серед 45,4 % працівників; деперсоналізація — 25,4 %; емоційне виснаження — 10,2 %). Погіршення соматично­го та психічного здоров’я серед працівників пов’язано з віком та професійними факторами.

Висновки. Отримані в дослідженні дані вказують на виробничо зумовлений характер погіршення соматичного та психічного здоров’я працівників стоматологічної служби, що потребує розробки цілеспрямованих заходів профі­лактики захворюваності й оздоровлення працівників.

Ключові слова: галузь охорони здоров’я, стоматологія, працівники, соматичне здоров’я, психічне здоров’я, умови праці

Література

 1. ВОЗ. Психическое здоровье - состояние благопо­лучия. 2014. URL: http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/m (дата звернення: 24.04.2018).
 2. ВОЗ. Устав (Конституция) Всемирной организа­ции здравоохранения. 1946, с изменениями. URL: http: //apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/ constitution-ru.pdf (дата звернення: 24.04.2018).
 3. Гринько С. Ю., Тарбеев Н. Н. Профессиональные заболевания врача-стоматолога. Физическая культу­ра как мера профилактики и лечения данных заболе­ваний. Проблемы науки. 2018. № 1. С. 78-80.
 4. Влияние гигиенических и эргономических аспектов труда на здоровье врача стоматолога. Данилина Т Ф., Сливина Л. П., Даллакян Л. А., Коле­сова Т В. Здоровье и образование в XXI веке. 2016. № 1. С. 234-235.
 5. Копач К. Д., Варивончик Д. В. Ідентифікація хімічної небезпеки на робочих місцях працівників стоматологічної служби. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. 2017. Вип. 27. С. 409-417.
 6. Гігієнічні умови праці працівників стомато­логічної служби при застосуванні сучасних медичних технологій. Кундієв Ю. І., Варивончик Д. В., Копач К. Д. [та ін.]. Український журнал з проблем медицини праці. 2017. № 4. С. 3-11.
 7. Максимова Е. М., Сирак С. В. Анализ рисков и мер по профилактике профессиональных болезней врачей-стоматологов. Фундаментальные исследова­ния. 2013. № 5, Ч. 2. С. 319-323.
 8. Нагорна А. М. Здоров'я: фундаментальні і прикладні аспекти. Київ : Норд-Прес, 2006. 336 с.
 9. Dental anxiety screening practices and self­reported training needs among Australian dentists. Armfield J. M., Mohan H., Luzzi L., Chrisopoulos S. Aust Dent J. 2014. V. 59, № 4. P. 464-472.
 10. Determinants of physical and mental health complaints in dentists: a systematic review, de Ruijter R. A., Stegenga B., Schaub R. M., Reneman M. F. [et al.]. Community Dent. Oral. Epidemiol. 2015. V. 43, V. 1. P 86-96.
 11. Burnout and occupational participation among dentists with teaching responsibilities in universities. Huri M., Bagiç N., Eren H. [et al.]. Psychol. Health Med. 2017. V. 22, № 6. P 693-700.
 12. Jones L. M., Cotter R., Birch K. M. A review of occupationally-linked suicide for dentists. NZ Dent. J. 2016. V. 112, № 2. P. 39-46.
 13. Lalloo D., Ghafur I., Macdonald E. B. Doctor and dentist contacts with an NHS occupational health service. Occup. Med. (Lond.). 2013. V. 63, № 4. P 291-293.
 14. Miron C., Colosi H. A. Work stress, health behaviours and coping strategies in dentists from Cluj- Napoca, Romania. International dental journal. 2018. URL: https://doi.org/10.1111/idj.12361 (дата звер­нення: 24.04.2018).
 15. Predictive psychophysiological stress symptoms in dentists. Pozos-Radillo B. E., Preciado-Serrano M. L., Acosta-Fernandez M. [et al.] Rev. Med. Inst. Mex. Seguro. Soc. 2016. V. 54, № 2. P 151-158.

ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Варивончик Д. В. (ORCID ГО 0000-0003-2107-6269) — формування концепції дослідження, обрання інструментів і методів дослідження; проведення апробації розроблених авторських опитувальників; участь у статистичній обробці, аналізі, інтерпретації даних, формуванні висновків; участь у написанні статті;

Копач К. Д. (ORCID ГО 0000-0002-6771-4556) — розробка авторських опитувальників дослідження, підготовка та проведення медико-соціологічного та медико-психологічного досліджень серед працівників стоматологічної служби; участь у статистичній обробці, аналізі, інтерпретації даних, формуванні висновків; участь у написанні статті.