You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Стан професійної захворюваності працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці на підприємствах міста Києва

3(31) 2012

DOI xxxxxxxx

Гречківська Н. В.

Стан професійної захворюваності працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці на підприємствах міста Києва

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

У статті представлено матеріали щодо загальних показників професійної захворюваності по Україні та працюючих у шкідливих та небезпечних умовах на підприємствах м. Києва. Наведено інформаційні дані щодо структури професійної захворюваності по Україні та на підприємствах м. Києва за результатами періодичних медичних оглядів. Визначено основні пріоритетні напрями розвитку диспансеризації працюючого населення.

Ключові слова: професійні захворювання, профілактика професійних захворювань, здоров’я працюючої людини, профілактичні медичні огляди

Література

 1. Кундієв Ю. І. Стратегія забезпечення безпечних умов праці і збереження здоров'я працюючих в Україні на 2006-2010 роки / Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Чернюк В. І. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2005.- № 3-4.- С. 4-10.
 2. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні.- Епідеміологічний аналіз / Кундієв Ю.І., Нагорна А.М.- К. : Авіцена, 2006.- 316 с.
 3. Нагорна А. М. Загальна і професійна захворюваність працюючого населення / А. М. Нагорна // Матер. ХГУ з'їзду гігієністів України «Гігієнічна наука та практика на рубежі століть».- Дніпропетровськ.- 2004.- Т 2.- С. 29-32.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві». Затверджена 30.11.2011 р., № 1232.
 5. Наказ МОЗ України від 23.05.2007 р. № 246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».
 6. Пищиков В. А. Профессиональная заболеваемость в Украине (динамика за последние 10 лет, причины формирования) и пути сохранения профессионального здоровья населения / В. А. Пищиков, И. П. Лубянова // Гигиена труда. Вып. 30.- К., 1999.- С. 13-23.
 7. Международная конференция МОТ, 95 сессия, Женева, 2006 г. Предварительный протокол 20А.
 8. Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми «Збереження і розвиток трудового потенціалу України на 2008-2017 роки» // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2007.- № 4 (12).- С. 3 -9.
 9. Грандо А. А. Развитие гигиены в Украинской СССР / А. А. Грандо.- К. : Здоров'я, 1975.- С. 198.
 10. Маматов Е. П. Совершенствование системы медицинских осмотров работающих с вредными и опасными производственными факторами в современных условиях / Е. П. Маматов, Т Г Батракова, Г. В. Клочкова // Медицина труда и промышленная экология.- 2001.- № 1.- С. 31-33.
 11. Потапов А. И. О медицинских осмотрах работающих во вредных и опасных условиях труда / А. И. Потапов // Здравоохр. Российской Федерации.- 1993.- № 1.- С. 3-6.
 12. Шахбазян Г. Х. Большая химия и задачи гигиенической науки / Г. Х. Шахбазян // Гигиена и санитария.- 1964.- № 4.- С. 3-8.
 13. Измеров Н. Ф. Проблемы медицины труда в России: модели современной практики и стратегии / Н. Ф. Измеров // Вестн. РАМН.- 1997.- № 4.- С. 3-7.
 14. Стукалова Т И. О состоянии и перспективах развития охраны здоровья трудящихся в Российской Федерации / Т. И. Стукалова // Медицина труда и промышленная экология.- 2001.- № 5.- С. 1-5.
 15. Нагорна А. М. Здоров'я працюючого населення як медична і соціальна проблема / А. М. Нагорна // «Думки, ідеї професора Томіліна С. А. та їх втілення у XXI столітті» за напрямом: соціальна медицина: Матеріали другого конкурсу на кращу роботу,- К., 2005.- С. 62-67.
 16. Нагорна А. М. Основні медико-демографічні характеристики здоров'я населення працездатного віку в Україні / А. М. Нагорна // Укр. журн. з проблем мед. праці.- 2005.- № 3-4.- С. 12-18.
 17. Кундієв Ю. І. Виробничий травматизм в Україні: гігієнічні, соціальні, економічні аспекти / Ю. І. Кун- дієв, М. О. Лисюк, А. М. Нагорна [та ін.] // Укр. журн. з проблем мед. праці.- 2006.- № 1.- С. 3 - 8.
 18. Нагорна А. М. Стан професійної захворюваності та виробничого травматизму / А. М. Нагорна // Щорічна доповідь про стан здоров'я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію.- К., 2008.- С. 76-97.
 19. Петросянц Э. В. Финансово-экономические принципы определения страховых взносов предприятий на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний / Э. В. Петросянц, Л. Г Бальнова // Медицина труда и промышленная экология.- 2000.- № 12.- С. 20-24.
 20. Upton A. C. Scieace and judgment in risk assessment needs and opportunities. Environ Health Perspeet / A. C. Upton. // Risk Anal.- 2006.- V. 24, № 2.- С. 624-645.
 21. Shevenell L. О. Necessity of uncertainty analysesin risk assessment j.Hazard Mater / L. О. Shevenell, F. O. Hoftman // Risk Anal.- 2006.- V. 24, № 2.- С. 369-385.
 22. Oloyede Olajide. Hazardous factories. Nigerian evidence // Risk Anal.- 2005.- V. 25, № 3.- С. 719-730.
 23. Акулин И. М. Об организации работы медикосанитарных частей промышленных предприятий в условиях реализации принципов медицинского страхования / И. М. Акулин, И. В. Поляков, Е. Н. Панова // Соц.-гигиен. мониторинг и соверш. орг. и штатно- кадров. структуры учрежд. санэпидслужбы: Матер. Всерос. науч.-практ конф., Санкт-Петербург, 1318 нояб., 1995.- СПб., 1996.- С. 99-102.
 24. Newman G. S. Occupational illness / G. S. Newman // N. Engl. J. Med.- 1995.- V. 333, № 17.- P. 11281134.
 25. Кундиев Ю. И. Современные проблемы комбинированного действия на организм производственных и социально-бытовых факторов / Ю. И. Кундиев, А. О. Навакатикян, В. В. Кальниш // Врачебное дело.- 1993.- № 5-6.- С. 35-4.
 26. Бойко И. В. Анализ зависимости профессиональных заболеваний от стажа работы на основе мониторинга / И. В. Бойко, Т М. Наумова, Л. Б. Герасимова // Мед. труда и пром. экол.- 2000.- № 1.- С. 30-33.
 27. Кундієв Ю. І. Стан виробничого травматизму та наглядової діяльності за охороною праці в Україні / Ю. І. Кундіеєв, М. О. Лисюк, А. М. Нагорна [та ін.] // Укр. журн. з проблем мед. праці.- 2008.- № 4.- С. 3 - 14.
 28. Городенко Н. Г. Генетические исследования в области профессиональной патологии (обзор литературы) / Н. Г. Городенко, Н. В. Жураховская, В. Басанец // Журнал АМН Украины.- 2005.- Т 11, № 2.- С. 346-360.
 29. Закон України «Про охорону праці», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст. 668.
 30. Виробничий травматизм в Україні: гігієнічні, соціальні, економічні аспекти / Кундієв Ю. І., Лисюк М. О., Нагорна А. М., Романенко Н. В. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2006.- № 1.- С. 3 - 9.
 31. Капцов В. А. Труд и здоровье медицинских работников как проблема медицины труда / А. Капцов // Мед.помощь.- 1996.- № 2.- С. 15-17.
 32. Потапов А. А. Основы гигиены труда медработников разных специальностей // Вестн. гигиены и эпидемиол.- 2003.- Т 7, № 2.- С. 254-260.
 33. Кодекс Законів України про працю.