You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Стан професійної захворюваності в період законодавчих змін в Україні

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.01.003

Нагорна А. М., Соколова М. П., Вітте П. М., Кононова І. Г., П'ятниця-Горпинченко Н. К.

Стан професійної захворюваності в період законодавчих змін в Україні

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Існуюча нині система охорони здоров’я в Україні не забезпечує пріоритетне медико-санітарне обслугову­вання працюючих. Назріла нагальна потреба підвищення ефективності профілактики і лікування професійних захворювань. У зв’язку з цим необхідна розробка комплексу заходів з охорони здоров’я та організації медичної допомоги працюючим, яка має ґрунтуватися на достовірній інформації щодо їхнього здоров’я. Особливу соціальну значимість сьогодні набуває професійна захворюваність, достовірна інформація про яку є важливою для оцінки та управління професійними ризиками.

Мета дослідження — аналіз професійної захворюваності в Україні в 2005—2014 роках та вивчення шляхів вдоскона­лення статистики та аналізу професійної захворюваності на основі сучасних комп’ютерних технологій для підви­щення ефективності управління профілактикою професійних захворювань.

Матеріали та методи дослідження. Проведено аналіз професійної захворюваності в Україні в 2005—2014 роках. У цілому було зібрано та оброблено всі основні дані, приведені в 64 418 «Картах обліку профзахворювань (профотру- єнь)». Для вирішення поставлених задач використовували комплексні гігієнічні, епідеміологічні, медико-статистич- ні методи та системний аналіз. Також проведено аналіз наукових публікацій з використанням електронних ресурсів та баз даних WHO, ILO, PubMed. На основі даних наукової літератури досліджено сучасні можливості використання медичних інформаційно-аналітичних систем для обліку та аналізу інформації щодо професійних захворювань. Результати. Характерною особливістю динаміки показників професійної захворюваності в країні за останні 12 років є її хвилеподібний характер. Особливістю цієї хвилі є перевищення темпів зростання показника захворюва­ності над темпами зростання абсолютної кількості хворих. Це обумовлено тим, що абсолютна кількість працюючих на виробництвах з шкідливими умовами праці останнім часом зменшилася, а кількість хворих на професійну пато­логію навпаки зросла. Стан професійної захворюваності в Україні має особливості щодо її рівнів і розподілу потер­пілих за галузями. Найбільшу кількість профзахворювань реєстрували у вугільній, машинобудівній та металургій­ній промисловостях. Інтенсивні показники профзахворюваності по областям на 10 тис. працюючих свідчать, що найбільш високі її рівні, значно вищі, ніж середній рівень по країні, у Донецькій (9,2—16,6 на 10 тис. працюючих), Дніпропетровській (6,1—10,4), Луганській (9,9—27,4) та Львівській (5,5—12,7) областях. Розподіл випадків профе­сійних захворювань за основними формами патології виявив, що найбільша кількість професійних захворювань припадає на захворювання органів дихання та хвороби опорно-рухового апарату. Порівняльна характеристика функціонування Реєстру потерпілих від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і Автоматизованої інформаційної системи МОЗ України свідчить, що вони майже не дають можливості порівнюва­ти результати аналізу виявлення та реєстрації професійних захворювань через різні підходи для накопичення даних про потерпілих від профзахворюваності та реєстрацію випадків професійних захворювань за різними класифікато­рами. В обох реєстрах відсутній моніторинг потерпілих.

Висновки. У структурі професійної захворюваності найчастіше реєструються хвороби органів дихання та захворюван­ня опорно-рухового апарату. Найнебезпечнішими щодо формування професійної патології залишаються регіони, де розташовані великі підприємства провідних галузей народного господарства, і де зосереджена значна чисельність працюючих у шкідливих умовах (Донецька, Луганська, Дніпропетрівська та ін. області). Найбільший ризик розвитку профпатології у вугільній, металургійній та машинобудівній галузях, що пов'язано з комплексом несприятливих виробничих факторів (пилом, шумом, вібрацією та ін.) при підземному видобуванні корисних копалин.

Основним недоліком діючої в Україні системи обліку професійних захворювань є те, що вона не передбачає одер­жання відомостей щодо накопичених випадків професійної патології за весь період її реєстрації та моніторинг потерпілих, що не дозволяє об’єктивно оцінити якість медичної допомоги працюючим і своєчасно усунути потен­ційні виробничі загрози їхньому здоров’ю. Науково обгрунтованим вирішенням цієї проблеми є створення Державного реєстру професійних захворювань на основі новітніх інформаційних технологій.

Ключові слова: професійна захворюваність, автоматизована інформаційна система, виявлення, реєстрація, облік професійної захворюваності, регістр, програмне забезпечення

Література

 1. Динаміка професійної захворюваності в Україні та досвід Інституту медицини праці НАМН України / Ю. І. Кундієв, А. М Нагорна, М. П. Соколова, І. Г. Кононова // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2011.- № 1 (25). - С. 46-52.
 2. International Labour Office (ILO). 2011. ILO introductory report: global trends and challenges on occupational safety and health, Report, XIX World Congress on Safety and Health at Work, Istanbul, 2011 (Geneva). - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--- safework/documents/publication/wcms_162662.pdf (10 января 2013 г.).
 3. Huanqiang Wang. Current Situations and Challenges of Occupational Disease Prevention and Control in China / W. Huanqiang, T. Li // Industrial Health. - 2012. - V. 50. - P 73-79. https://doi.org/10.2486/indhealth.MS1341
 4. Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Argentina. 2009. Anuario Estadistico de Siniestralidad - Режим доступу: www.sometracomahue.org.ar/sitio/descarga/AnuarioSRT2010/SRTanuario2010.pdf (28 января 2013 г.).
 5. Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan. Survey of work-related diseases. - Режим доступу: www.mhlwgo.jp/bunya/roudoukrjun/anzeneisei11/h23.html (4 марта 2013 г.).
 6. Department for Work and Pension, United Kingdom. 2012. Industrial Injury first diagnosed prescribed diseases all assessments resulting in payment in the quarter by type of disease. - Режим доступу: statistics.dwp.gov.uk/asd/asd1/iidb/ iidb_ quarterly_mar12.xls (23 января 2013 г.).
 7. Bureau of Labor Statistics, United States Department of Labor. 2012. Incidence rates and numbers of nonfatal occupational illnesses by major industry sector, category of illness, and ownership, 2011. Доступ на сайті: www.bls.gov/news.release/ osh.t06.htm (24 января 2013 г).
 8. Szerzenia-Dabrowska N. Occupational diseases in Poland / Szerzenia-Dabrowska N., Wilczinska U., Szym- czak W. // M ed. Pr. - 2005. - V. 56, № 4. - P. 275 -284.
 9. Измеров Н. Ф. Актуализация вопросов профес­сиональной заболеваемости / Н. Ф. Измеров // Здравоохр. Рос. Фед. - 2013. - № 2. - С. 14-17.
 10. Кундієв Ю. І. Порівняльна характеристика стану професійної захворюваності в Україні і світі / Ю. І. Кундієв, А. М Нагорна, Л. О. Добровольський // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2009. - № 2 (18). - С. 3-11.
 11. Соколова М. П. Особливості виявлення профе­сійних захворювань серед працівників підприємств Київської області // Сб. «Гигиена труда». - 2003. - Вьіп. 34, Т 2. - С. 795 -802.
 12. Соколова М. П. Оцінка ефективності періо­дичних медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах / Соколова М. П. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2011.- № 1 (25). - С. 46-52.
 13. Гречковская Н. В. Новые организационные формы профпатологической помощи работающему населению / Н. В. Гречковская // Сб. «Современная медицина: актуальные вопросы» XXIV научно-практ. конф., Новосибирск. - 2013.- № 24. - С. 58 -62.
 14. Постанова КМУ від 30 листопада 2011 року № 1232 «Про затвердження Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
 15. Статистичний облік професійної патології в Україні на основі міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, Д. В. Вариврнчик [та ін.] // Укр. журн. з пробл. меди­цини праці. - 2005.- № 1. - С. 3-10.
 16. Автоматизована система обліку «Профзахворю- ваність»/ М. Карнаух, О. Беднарик, Л. Галабурда, М. Су­хомлин // Медицина праці. - 2000. - № 10. - С. 36-37.
 17. Кундієв Ю. І. Концептуальні засади створення сучасної інформаційної системи обліку і зберігання даних про професійні захворювання та травми на виробництві в Україні / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, А. В. Степаненко / Гигиена труда. - 2003. - Вып. 34. - С. 747-756.
 18. Нагорна А. М. Перспективи впровадження інформаційних технологій щодо обліку та аналізу поширеності професійної захворюваності серед працю­ючих в Україні / Нагорна А. М. // Український науково- дослідний інститут промислової медицини, «Актуальні проблеми діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань». Зб. матер. наук.-прак. конф (7 червня, 2013), Кривий Ріг. - 2013. - С. 14 -23.
 19. Гончарова А. Г.Медицинские регистры как информационные звенья управления качеством медицинского освидетельствования лиц экстремаль­ных профессий / А. Г. Гончарова // Вестник Росздравнадзора. - 2000. - № 1.- С. 27-29.
 20. Новая медицинская технология оценки про­фессионального риска для здоровья работников про­мышленных предприятий / В. В.Захаренков, А. М. Олещенко, И. П. Данилов [и др.] // Современные наукоемкие технологии. - 2013. - № 9. - С. 136-139.
 21. Костин А. В. Информационно-цифровые тех­нологии и медико-психологическая профилактика стрессового состояния у работников железнодорож­ного транспорта / А. В. Костин, С. А. Костина // Медицина труда и промышленная экология. - 2015. - № 1. - С. 33-37.
 22. Регистр лиц, имеющих профессиональные заболевания в результате работы с источниками ионизирующего излучения / А. Р Туков, Н. А. Клеева, А. В. Коньков [и др.] // Медицина труда и промыш­ленная экология. - 2000. - № 5. - С. 36-39.
 23. Класифікація видів економічної діяльності. Національний класифікатор України КВЕД 009:2010.