You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Стан імунітету й автоімунітету при пневмоконіозі в гірників вугільних шахт

3(23) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.03.041

Ніколенко В. Ю.1, Солоділов А. І.2, Ластков Д. О.1, Ніколенко О. Ю.1

Стан імунітету й автоімунітету при пневмоконіозі в гірників вугільних шахт

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
2 КЛПУ «Обласна клінічна лікарня профзахворювань», м. Донецьк


Повна стаття (PDF), UKR

Імунологічне обстеження 137 гірників із пневмоконіозом і 47 здорових гірників показало, що має місце зниження кількості Т- і В-лімфоцитів і їх субпопуляцій. Кількість фагоцитувавших нейтрофілів і захоплених ними стафілококів значно зменшені в гірників із пневмоконіозом. У хворих підвищений рівень інтерлейкіну 6 і вмісту імуногло- булінів А, М, G, а також циркулюючих імунних комплексів. Виявлено підвищення рівня автоантитіл до шести досліджених автоантигенів: легенів, тимуса, селезінки, нирок, суглобів, н-ДНК і д-ДНК, що свідчить про розвиток системних автоімунних реакцій при пневмоконіозі.

Ключові слова: пневмоконіоз, імунітет, гірники вугільних шахт

Література

  1. Бебешко В. Г. Моноклональные антитела в клини­ческой радиационной иммунологии: Метод. рекомен­дации / Сост: В. Г. Бебешко, А. А. Чумак, Д. А. Базы- ка.- Киев, 1993.- 15 с.
  2. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ / С. Гланц.- М.: Практика, 1998.- 459 с.
  3. Динамика выявления профессиональных и про­фессионально обусловленных пылевых заболеваний / [Бодаченко Т. П., Бондаренко Г. А., Гладчук Е. А., Нико- ленко В. Ю.] // Вестник гигиены и эпидемиологии.- 1998.- № 1(3).- 52 с.
  4. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна.- К.: ВД «Авіцена», 2006.­316 с.
  5. Лапач С. Н. Статистические методы в медико­биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Губенко, П. Н. Бабич.- Киев: Морион, 2000.- 320 с.
  6. Соціально-гігієнічний аналіз механізмів фор­мування професійної захворюваності гірників вугільних шахт, заходи її профілактики / Мухін В. В., Передерій Г. С., Басанець А. В., Харковенко Н. М. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2006.- № 2.- С. 63-73.
  7. Справочник - медицинские лабораторные тех­нологии / Под ред. А. И. Карпищенко.- Санкт- Петербург: Интермедика, 2002.- Т 2.- 600 с.
  8. Фримель Г. Иммунологические методы / Г. Фри- мель.- Москва: Медицина, 1987.- 472 с.