You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Специфічні реакції організму на дію акустичної інформації

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.02.036

Колганова І.А.

Специфічні реакції організму на дію акустичної інформації

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості», м. Донецьк

Повна стаття (PDF), UKR

Проаналізовано аудіограми операторів сейсмопрогнозу вугільних підприємств, основна функція яких полягає в сприйнятті та переробці акустичної інформації. Вивчалися особливості постійного (ПЗП) та тимчасового (ТЗП) зсувів порогів в залежності від віку та стажу роботи в професії. Показано, шо відмінність отриманих аудіограм полягає у більш вираженому зниженні слухової чутливості у мовному діапазоні порівняно з високочастотним. Оператори зі стажем 5—9 років мають найліпші показники функції слуху, шо, на наш погляд, пов'язано із формуванням функціональної системи з переробки енергетично малопотужних, але інформаційно значимих сигналів.

Ключові слова: слух, чутливість, постійні зсуви порога слуху, тимчасові зсуви порога слуху

Література

 1. Анохин П.К. Очерки по физиологии функцио­нальных систем. М.: Медицина. 1975.-447 с.
 2. Бархаш Г.И. Функциональное состояние слухо­вого и зрительного анализаторов при работе, сопря­женной с восприятием речевой сигнализации. - Ав- тореф. дисс... канд.мед.наук, М., 1970.-22 с.
 3. Войтенно В.П., Полюхов А.М. Системные меха­низмы развития и старения.-Л.: Наука, 1986.- 184 с.
 4. ГЪльфанд С.А. Слух введение в психологичес­кую и физиологическую акустику.- М.: Медицина. 1984.- 350 с.
 5. Гігієнічна класифікація праці. Гігієнічні норма­тиви.- К.: МОЗ України ГЬловне санітарно-епідеміо­логічне управління. 2001.- 45 с.
 6. Данилова Н.Н. Функциональные состояния: механизмы и диагностика.- М.: МГУ, 1985.
 7. Ермолаев В.Г., Левин А.Л. Практическая аудио­логия.-Л.: Медицина, 1969.-288 с.
 8. Иваницкий А.М.. Стрелец В.Б., Корсаков И.А. Информационные процессы мозга и психическая деятельность.- М.: Наука. 1984,- 200 с.
 9. Колганов А.В. Информационно-энергетическая модель непостоянного шума и ее применение в гигиене труда.- Автореф. дисс... докт.биол.наук. К., 1989,- 46 с.
 10. Колганов А.В., Колганова І.А. Психофізіологіч­ний стан операторів в умовах великих потоків акус­тичної інформації // Методологія сучасних дослід­жень соціальних, економічних та психологічних проблем: Тематичний збірник наукових праць. - До­нецьк: ДІРСП. 2005.-С. 100-110.
 11. Колганова 1.А.. Мухін В.В. Особливості розпіз­навання акустичних сигналів на фоні шуму операто­рами сейсмопрогнозу вугільних підприємств Донба­су // Укр.журн. з пробл. медицини праці.- 2007.- № 1.- С. 48-52. https://doi.org/10.33573/ujoh2007.01.048
 12. Констанцов Э.А. Функциональная асснметрия полушарий мозга и неосознаваемое восприятие.- М.: Наука. 1983 - 171 с.
 13. Основные показатели физиологической нор­мы человека: Руководство для токсикологов/Под ред. И.М. Трахтенберга,- К.: Авиценна. 2001.-372 с.
 14. Остапкович В.Е., Брофман А.В. Профессио­нальные заболевания ЛОР-органов.- М.: Медицина, 1982.-288 с.
 15. Симонов П.В. Мотивированный мозг.- М.: На­ука. 1987,-238 с.
 16. Справочник по инженерной психологии/Под ред. Б.Ф. Ломова.-М.: Машиностроение. 1982,-368 с.
 17. Стгоарт-Пшильтон Я. Психология ста рения.- СПб.: Питер. 2002.-256с. (Серия «Мастера психологии-).
 18. Судаков К.В. Системная оценка физиологи­ческих функцгш человека на рабочем месте // Вес­тник РАМН.- 1997. № 4.-С. 18-24.
 19. Jansen G. Übet die Wirkung des Lärms // Zentralbzatt fur Arbeitamedizin, Arbeitzschutz, Prophylaxe und Ergonomie.- 1981. Bd. 31. № в.- p. 220-224.