You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості формування втоми в денні та нічні 12-годинні зміни в інженерів автоматизованих систем управління повітряним рухом

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.03.003

Чернюк В. І., Бобко Н. А., Кудієвський Я. В.

Особливості формування втоми в денні та нічні 12-годинні зміни в інженерів автоматизованих систем управління повітряним рухом

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Мета дослідження. Виявити особливості формування втоми в денні та нічні 12-годинні зміни за психологічними і психофізіологічними показниками у представників професії з високими вимогами до безпеки на прикладі інженерів АСУПР.

Матеріали та методи дослідження. 47 інженерів АСУПР цивільних аеропортів України (напруженість праці — клас 3.2) обстежені на першій і останній годинах робочих змін за допомогою набору тестів САН: ситуативна тривожність за Спілбергером-Ханіним, коректурна проба з кільцями Ландольта, червоно-чорні таблиці, короткочасна пам’ять на числа і фігури.

Результати. У динаміці 12-годинних робочих змін у працюючих виявлені класичні показники розвитку втоми: зниження активності, погіршення самопочуття, настрою (р < 0,0001) при переважному зниженні показників самопочуття і активності — особливо в нічні зміни (р < 0,0001); погіршення короткочасної пам’яті (на фігури — р < 0,02) і переключення уваги (р < 0,007) у денні зміни; зниження професійної надійності (підвищення тривожності (вночі — р < 0,0003, вдень — р < 0,009). У нічні зміни на тлі більш глибокого розвитку втоми (достовірно більш виражене підвищення тривожності і переважне зниження активності і самопочуття порівняно з настроєм (р < 0,02) у інженерів АСУПР виявлені ознаки формування перевтоми — поліпшення ефективності переробки інформації, що потребує концентрації уваги, наприкінці зміни порівняно з її вихідним рівнем (р <0,002 ....0,03).

Висновки. Більш глибокий розвиток несприятливих змін в континуумі функціональних станів «втома-перевтома» виявлено в нічні 12-годинні зміни порівняно з денними. Виявлені ознаки формування перевтоми в нічні 12-годинні зміни свідчать про неприйнятність подовжених нічних робочих змін коли мова йде про професійну надійність та збереження здоров’я інженерів АСУВД.

Ключові слова: змінна праця, розумова діяльність, втома, перевтома

Література

 1. Леонова А. Б. Психодиагностика функциональ­ных состояний человека / Леонова А. Б. - Москва : МГУ, 1984. - 200 с.
 2. Навакатикян А. О. Физиология и гигиена умствен­ного труда / Навакатикян А. О., Крыжановская В. В., Кальниш В. В. - Киев : Здоров'я, 1987. - 157 с.
 3. Розенблат В. В. Утомление / Розенблат В. В. // Руководство по физиологии труда / [ред. З. М. Зо- лина, Н. Ф. Измеров]. - Москва : Мед., 1983. - C. 227-250.
 4. Sadeghniiat-Haghighi K. Fatigue management in the workplace / Sadeghniiat-Haghighi K., Yazdi Z. // Ind. Psychiatry J. - 2015. -V. 24, № 1. - Р. 12-17. https://doi.org/10.4103/0972-6748.160915
 5. Rosa R. Performance, alertness and sleep after 3­5 years of 12h shifts: a follow-up study / R. Rosa // Work and Stress. - 1991. - V.5, № 2. - P. 107-116. https://doi.org/10.1080/02678379108257008
 6. Nachreiner F. Extended working hours and accident risk / F. Nachreiner // Shiftwork 2000. Implications for science, practice and business / T Marek, H. Oginska, J. Pokorski [e. a.] (eds). - Krakow: Jagiellonian University, 2000. - P. 29-44.
 7. Work shift duration: a review comparing eight hour and 12 hour shift systems / Smith L., Folkard S., Tucker P., Macdonald I. // Occup. Environ. Med. - 1998. - V. 55, № 4. - P. 217-229. https://doi.org/10.1136/oem.55.4.217
 8. Folkard S. Shift work, safety and productivity / S. Folkard, P. T Tucker // Occup. Med. (Lond). - 2003. - V. 53, № 2. - P. 95-101. https://doi.org/10.1093/occmed/kqg047
 9. Refinement of the three-process model of alertness to account for trends in accident risk / Folkard S., Akerstedt T, Macdonald I. [e. a.] // Shiftwork in the 21st Century / S. Hornberger, P. Knauth, G. Costa, S. Folkard (eds.). - Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Lang, 2000. - P. 49-54.
 10. Smith L. Increased injuries on night shift / L. Smith, S. Folkard, C. J. Poole // Lancet. - 1994. - V. 344, № 8930. - P. 1137-1139. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(94)90636-X
 11. Психологические тесты : в 2 т / [ред. А. А. Каре­лин]. - Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - Т 1. - 312 с.
 12. Макаренко М. В. Основи професійного відбору військових спеціалістів та методи вивчення індиві- дуальнх психофізіологічних відмінностей між людьми / М. В. Макаренко - Київ : Ін-т фізіології ім. О. О. Бого­мольця НАН України, Наук.-досл. центр гуманітарних пробл. Збройних Сил України, 2006. - 395 с.
 13. Физиологические методы исследования, кри­терии и принципы оценки возрастной работоспособ­ности рабочих электростанций и предприятий элек­трических сетей : метод. рекомендации / [сост. В. А. Бузунов]. - Киев, 1982. - 31 с.
 14. Навакатикян А. О. Психофизиологические методы профессионального отбора в ведущие про­фессии энергопредприятий : методические рекомен­дации / Навакатикян А. О., Бузунов В. А., Майди- ков Ю. Л. / Киевский НИИ гигиены труда и профзабо­леваний. - Киев, 1979. - 24 с.
 15. The mental performance of shiftworkers in nuclear and heat power plants of Ukraine / N. Bobko, A. Kar­penko, A. Gerasimov, V. Cherniuk // Int. J. Industrial Ergonomics. - 1998. - V. 21, № 3-4. - Р. 333-340. https://doi.org/10.1016/S0169-8141(97)00053-X
 16. Personality factors related to shift work tolerance in two- and three-shift workers / Natvik S., Bjorvatn B., Moen B.E. [et al.] // Appl. Ergon. - 2011. - V. 42, № 5. - P. 719-724. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2010.11.006
 17. Prevalence of anxiety disorders and depression among junior doctors and their links with their work / Kerrien M., Pougnet R., Garlantzec R. [et al.] // Presse Med. -2015. - V. 44, № 4, Pt 1. - P. 84-91.
 18. Концептуальные подходы к оценке функциональ­ного состояния специалистов в процессе их профессио­нальной деятельности / Н. Б. Маслов, И. А. Блощин- ский, Е. А. Галушкина, Д. Ю. Рогованов // Экология человека. - 2012. - № 4. - С. 16-24.
 19. Благинин А. А. Надежность профессиональной деятельности операторов сложных эргатических систем / А. А. Благинин. - Санкт-Петербург : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2006. - 144 с.