You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Спорідненість вражень щодо впливу чинників бойового середовища на військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Мальцев О. В.

Спорідненість вражень щодо впливу чинників бойового середовища на військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції

Українська військово-медична академія, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Оцінка впливу екстремальних чинників зовнішнього середовища на організм людини є надзвичайно акту­альною проблемою сьогодення. Важливість вирішення цієї проблеми обумовлена тим, що на сході нашої країни вже три роки постійно відбуваються бойові зіткнення, вплив яких на організм військовослужбовців проявляється як на фізіологічному, так і на психологічному рівнях. Аналіз сучасної літератури показує, що проблема професій­ного стресу, який постійно формується в людини, працюючої в особливих умовах, є предметом досліджень бага­тьох учених. Проте нові обставини, пов’язані з впливом комплексу взаємопов’язаних стресогенних факторів, що діють на військовослужбовців в умовах тривалого бойового конфлікту, не було розглянуто в цих роботах. Тому поглиблене вивчення даної проблеми є важливим для осіб, що перебувають в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).

Мета дослідження — аналіз психологічної спорідненості окремих характеристик небезпечності умов праці в групах чинників, що віддзеркалюють різні аспекти умов перебування в зоні АТО.

Матеріали та методи дослідження. За допомогою спеціально розробленої анкети проводили опитування 101 вій­ськовослужбовця чоловічої статі у віці від 18 до 30 років, які брали безпосередню участь в бойових діях на сході України.Оцінку кожної з представлених в анкеті характеристик проводили у відсотках від максимально можливої дії на людину кожного з чинників. Респонденти оцінювали не фізичний вплив на організм людини, а психологіч­ний ефект від їхньої наявності.

Результати. Для впорядкування опису отриманих результатів досліджені чинники умовно були розподілени на декілька груп, що відбивають різні аспекти перебування в бойовому середовищі. Були виділені такі групи: «фізич­ні», «інформаційні», «антиципації» (передбачення) і «організаційні». Також не менш важливою є група факторів, що впливають на перебування в зоні АТО, а саме — умови організації забезпечення життєдіяльності військовослуж­бовців. Ці дані були умовно поділені на декілька груп чинників: «побутових умов», «умов життєдіяльності», «сані­тарно-гігієнічних умов» та «міжособистісних контактів». Оскільки в групах чинників організації забезпечення життєдіяльності військовослужбовців результати тестування в досліджуваних сильно варіювали, за допомогою кластерного аналізу були виділені дві групи осіб «гіперчутливих» та «гіпочутливих» з приблизно однаковими реак­ціями на дію аналізованих чинників. Для виявлення спорідненості відчуттів різних психологічних характеристик був застосований кластерний аналіз, за допомогою якого побудовані дендрограми, що визначають ступінь зв’язку окремих відчуттів за критерієм кореляції Пірсона. Було виявлено, що дія досліджених факторів формується під впливом декількох психологічних механізмів, індикатором чого є наявність низки кластерів, які сумарно відобра­жають вплив кожного конкретного фактора.

Висновки. Виділені різні чинники бойового середовища, що діють на організм здорових військовослужбовців у зоні проведення АТО. Виявлено, що дія окремих чинників на ступінь нервово-емоційного напруження має ефект спо­рідненості вражень декількох з них. Запропоновані практичні рекомендації щодо зниження рівня шкідливого впливу факторів зовнішнього середовища на психоемоційний стан учасників АТО.

Ключові слова: адаптація, стрес-фактори, бойові дії, антитерористична операція, психофізіологічний стан

Література

 1. Абрамова Ю. Г Психология среды: источники и направления развития / Ю. Г Абрамова // Вопросы психологии. - 1995. - № 2. - С. 130-137.
 2. Валинкурова И. Р. Медико-психологическая харак­теристика участников локальных войн / И. Р. Валин­курова // Казанский медицинский журнал. - 2004. - Т. 85, № 4. - С. 304.
 3. Дорошевич В. И. Эколого-гигиенические особен­ности пребывания военнослужащих в объектах воору­жения и военной техники / В.И. Дорошевич, Д. И. Шир- ко, К. В. Мощик // Экология и защита окружающей среды : сб. тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 марта 2014 г - Минск, 2014. - С. 225-229.
 4. Зыкова И. А. Мониторинг радиотревожности в комплексе гигиенических реабилитационных мер после Чернобыльской аварии: автореф. дисс. на соиск. учен. степени докт. мед. наук / Зыкова И. А. - Санкт-Петербург, 2001.
 5. Караяни А. Г Психологическое обеспечение бое­вых действий личного состава частей Сухопутных войск в локальных военных конфликтах / А. Г. Карая­ни. - Москва, 1998.
 6. Либерман А. Н. Радиация и стресс. Социально­психологические последствия Чернобыльской аварии / А. Н. Либерман. - Санкт-Петербург, 2002. - 160 с.
 7. Онгемах И. В. Исследование психологических факторов травматизма и аварийности на ПО «Киришинефтеоргсинтез» / И. В. Онгемах, В. С. Фи­латов, П. М. Павлов // Науч.-техн. журн. «Про­мышленная безопасность труда» http://www.alfcenter.com/pbt/magazine2/41.shtml
 8. Опасности, которые люди выбирают сознатель­но. - ИА «Альянс Медиа». 15.10.2004. http://www.businеsstest.ru/Neus AMS how.asp? ID=2812
 9. Розов В. И. Психология экстремальных ситуа­ций: адаптивность к стрессу и психологическое обе­спечение / В. И. Розов. - Киев : КНТ; Саммит-Книга, 2012. - 480 с.
 10. Роик В. Профессиональный риск: проблемы анализа и управления. Социальная политика. // Журн. «Человек и труд». - 2003, №3.http://www.chelt.ru/2003/3-03/roik-3-3.-html 
 11. Сенявская Е. С. Психология фронтового быта / Сенявская Е. С. // Психология войны и боевых дей­ствий; под ред. А. Г. Караяни, Э. П. Утлика. - Москва, 2003.
 12. Церковский А. Л. Современные взгляды на проб­лему стрессоустойчивости / А. Л. Церковский // Вест­ник ВГМУ. - 2011. - Т 10, № 1. - С. 6-19.
 13. Электрофизиологические проблемы оценки роли эмоционального стресса в адаптации в зависи­мости от внушаемости / В. И. Николаев, Е. Ю. Гор- нушкина, Е. Л. Прогер [и др.] // Индивидуальные особенности развития эмоционального стресса. - 2012. - Т 42, № 1. - С. 140-143.
 14. Field Manual No. 6-22.5. Combat and Operational Stress Control Manual for Leaders and Soldiers. - Washington DC : Department of the Army Headquarters, 2009. - 100 p.
 15. Gabriel R. A. No More Heroes. N. Y.: Hill and Wong, 1986.
 16. Gifford R. Environmental Psychology: Principles and Practice. University of Victoria. Fifth edition / R. Gifford. - Colville, WA : Optimal Books, 2014. - 560 p.
 17. Lewicki P. STATISTICS Methods and Applications. A comprehensive reference for science, industry, and data mining / P. Lewicki, T Hill. - Tulsa OK, USA : StatSoft Inc., 2006. - 832 p.
 18. Socio-psychological consequences of radiation acci­dents / Liberman A. N., Strelnikova N. K., Nuralov V. N. [et al.] // One Decade after Chernobyl. Poster presen­tation. Vienna. 1996.
 19. Psychological and Physiological Selection of Military Special Operations Forces Personnel AC/323 (HFM-171)TP/463 NATO technical report. - STO/NATO, 2012. - 66 p. 
 20. Solomon Z. Frontline treatment of combat stress reaction: a 20-year longitudinal evaluation study / Z. Solomon, R. Shklar, M. Mikulincer // The American Journal of Psychiatry. 2005. - V. 162, № 12. - P. 2309­2314.