You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Наукове обґрунтування обсягів медичного нагляду за здоров'ям працівників галузі охорони здоров'я, які зазнають на робочому місці дії канцерогенних речовин та агентів

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.03.018

Варивончик Д. В.2, Шевченко В. І.1, Еджибія О. М.1

Наукове обґрунтування обсягів медичного нагляду за здоров'ям працівників галузі охорони здоров'я, які зазнають на робочому місці дії канцерогенних речовин та агентів

1 ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Галузь охорони здоров’я відноситься до видів економічної діяльності, де наявна висока канцерогенна небезпека для працівників. Серед працівників галузі спостерігається підвищення захворюваності на злоякісні новоутворення.

Мета дослідження — оптимізувати обсяги медичного нагляду за здоров’ям працівників галузі охорони здоров’я, які зазнають на робочому місці дії канцерогенних речовин та агентів.

Матеріали та методи дослідження. Проведено аналіз нормативно-правової бази України, що регламентує обсяги медичних оглядів працівників та допуск їх до виконання робіт. На основі міжнародних рекомендацій та результатів раніше отриманих наукових досліджень обґрунтовано обсяги медичного нагляду за здоров’ям працівників галузі. Результати. Запропоновано нові підходи, а саме: 1) щодо періодичності проведення медичних оглядів; 2) щодо раціонального забезпечення участі в них лікарів-спеціалістів; 3) щодо обсягів основних лабораторних, функціональних та інших досліджень; 4) щодо переліку абсолютних та відносних медичних протипоказань для допуску до проведення робіт.

Висновки. Результати дослідження дозволили наблизити обсяги медичного нагляду за здоров’ям працівників галузі охорони здоров’я, які зазнають на робочому місці дії канцерогенних речовин та агентів, до міжнародних стандартів та рекомендацій МОП, а також знизити ризики захворювання працівників на професійний рак.

Ключові слова: галузь охорони здоров’я, канцерогенна небезпека, злоякісні новоутворення, працівники, медичний нагляд

Література

 1. Безпека роботи з мікроорганізмами І—ІІ групи патогенності (ДСП 9.9.5.035-99): Державні санітарні правила / Постанова Головного державного санітар­ного лікаря України від 01 липня 1999 року № 35. - Режим доступу: http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-pravova-baza/sanitarni-pravyla-i-normy/ file/97-dsp-9-9-5035-99?start=40.
 2. Варивончик Д. В. Медико-статистичні особ­ливості онкологічної захворюваності працівників галузі охорони здоров'я України / Д. В. Варивончик, В. І. Шевченко, О. М. Еджибія // Україна. Здоров'я нації. - 2015. - № 2. - С. 32-36. https://doi.org/10.33573/ujoh2015.02.003
 3. Варивончик Д. В. Оцінка канцерогенної небез­пеки в галузі охорони здоров'я / Д. В. Варивончик, В. І. Шевченко // Укр. журн. з пробл. медицини пра­ці. - 2013. - № 3. - С. 65-77.
 4. Варивончик Д. В. Медико-соціальні фактори ризику виникнення злоякісних новоутворень серед медичних працівників / Д. В. Варивончик, В. І. Шев­ченко // The unity of science (Vienna, Austria). - 2015. - August. - P. 178-182.
 5. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового про­цесу: Державні санітарні норми та правила / Наказ МОЗ України від 08.04.2014 № 248. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14.
 6. Камышников В. С. Онкомаркеры: методы опре­деления, референтные значения, интерпретация тестов / В. С. Камышников. - Москва : МЕДпресс- информ.- 2011.- 128 с. - Режим доступу: http://03book. ru / upload/iblock/fca/fcaf05675528b28e6de78b09a32 28ff2.pdf.
 7. Конвенция МОТ № 139 «О борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами в производственных условиях, и мерах профилакти­ки». - Режим доступа: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=N0RMLEXPUB:12100:0::N0::P12100_IL0_ CODE:C139.
 8. Конвенция МОТ № 149 «О занятости и условиях труда и жизни сестринского персонала». - Режим доступа: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N0::P12100_IL0_C0DE:C149.
 9. Первый В. С. Онкомаркеры. Клинико-диагнос­тический справочник / В. С. Первый, В. Ф. Сухой. - Феникс, 2012. - 112 с.
 10. Перелік особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб / Наказ МОЗ України від 19.07.1995 № 133. - Режим доступу: http:// mozdocs.kiev. ua/view. php?id=383.
 11. Порядок проведення медичних оглядів праців­ників певних категорій / Наказ МОЗ України від 21.05.2007 р. № 249. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07.
 12. Профілактика онкологічної патології серед працівників канцерогенно-небезпечних виробництв основних галузей економічної діяльності України : Методичні рекомендації № 59.13/138.13 / Укладачі: Д. В. Варивончик, А. М. Кальченко, А. О. Салюков, В. І. Шевченко ; ДУ «Інститут медицини праці НАМН України». - Київ : Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2013. - 28 с.
 13. Рекомендация МОТ № 147 «О борьбе с опасно­стью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами в производственных условиях, и мерах про­филактики». - Режим доступа: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO: :P12100_ILO_CODE:R147.
 14. Рекомендация МОТ № 157 «О занятости и усло­виях труда и жизни сестринского персонала». - Режим доступа: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N0:12100:P12100_ INSTRUMENT_ID:312495:NO.
 15. Шевченко В. І. Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки для медичних працівників під час роботи з протипухлинними лікарськими засобами / В. І. Шев­ченко // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2015. - № 1. - С. 21-29. https://doi.org/10.33573/ujoh2015.01.021