You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Наукове обґрунтування методичних підходів до здійснення санітарного нагляду за застосуванням сумішей пестицидів в овочівництві

2(35) 2013

DOI xxxxxxxx

Москаленко В. Ф., Пельо І. М., Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Сасінович Л. М.

Наукове обґрунтування методичних підходів до здійснення санітарного нагляду за застосуванням сумішей пестицидів в овочівництві

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Ґрунтуючись на результатах порівняльного аналізу фізико-хімічних, токсикологічних і гігієнічних критеріїв складових кожної із 15 досліджуваних бакових сумішей пестицидів, визначений лімітуючий компонент, який і рекомендований для використання при здійсненні санітарного нагляду за якістю повітря (робочої зони, атмосферного) при застосуванні сумішей в овочівництві.

Ключові слова: суміші пестицидів, лімітуючі компоненти, санітарний нагляд, повітря робочої зони, атмосферне повітря

Література

  1. Токсикологічна оцінка сумішей пестицидів, які використовуються в овочівництві / І. М. Пельо, С. Т Омельчук, Л. М. Сасінович [та ін.] // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.- 2009.- № 4 (26).- С. 108-113.
  2. Кумулятивні властивості та характер токсико- динаміки сумішей пестицидів, що застосовуються в овочівництві / І. М. Пельо, С. Т. Омельчук, В. Г. Бардов [та ін.] // Современные проблемы токсикологии.- 2010.- № 4 (51).- С. 19-28.
  3. Пестициди. Класифікація за ступенем небез­печності: ДСанПіН 8.8.1.002-98 - [Затв. 28.08.98] // Зб. важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань.- Київ, 2000.- Т. 9.- Ч. 1.- С. 249-266.
  4. Саноцкий И. В. Критерии вредности в гигиене и токсикологии при оценке опасности химических сое­динений / И. В. Саноцкий, И. П. Уланова.- М.: Медицина, 1975.- 328 с.
  5. Общие вопросы промышленной токсикологии / Под ред. А. В. Рощина, И. В. Саноцкого.- М., 1967.­325 с.
  6. Курляндский Б. А. О роли критериев опасности при организации Госсаннадзора за химическими веществами / Б. А. Курляндский, Х. Х. Хамидулина // Токсикологический вестник.- 1999. -№ 1.- С. 6-10.
  7. Методические указания по применению расчет­ного метода обоснования ориентировочных безопас­ных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны: МУ № 1599.- [Утв. 02.02.77] / Министерство здравоохранения СССР,- Офиц. изд.- М.: М-во здравоохранения СССР, 1977.- 15 с.
  8. Кундиев Ю. И. Соотношение токсичности пести­цидов при введении per os и нанесении на кожу в оценке степени их опасности / Ю. И. Кундиев, В. В. Кирсенко, Т. А. Яструб // Современные пробле­мы токсикологии.- 2000.- № 3.- С. 11-15.
  9. Профілактична токсикологія та медична екологія / За ред. І. М. Трахтенберга.- К.: Авіцена, 2010.- 250 с.