You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Наукове обґрунтування методичних підходів до здійснення санітарного нагляду за застосуванням сумішей пестицидів в овочівництві

2(35) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02.033

Москаленко В. Ф., Пельо І. М., Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Сасінович Л. М.

Наукове обґрунтування методичних підходів до здійснення санітарного нагляду за застосуванням сумішей пестицидів в овочівництві

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Ґрунтуючись на результатах порівняльного аналізу фізико-хімічних, токсикологічних і гігієнічних критеріїв складових кожної із 15 досліджуваних бакових сумішей пестицидів, визначений лімітуючий компонент, який і рекомендований для використання при здійсненні санітарного нагляду за якістю повітря (робочої зони, атмосферного) при застосуванні сумішей в овочівництві.

Ключові слова: суміші пестицидів, лімітуючі компоненти, санітарний нагляд, повітря робочої зони, атмосферне повітря

Література

  1. Токсикологічна оцінка сумішей пестицидів, які використовуються в овочівництві / І. М. Пельо, С. Т Омельчук, Л. М. Сасінович [та ін.] // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.- 2009.- № 4 (26).- С. 108-113.
  2. Кумулятивні властивості та характер токсико- динаміки сумішей пестицидів, що застосовуються в овочівництві / І. М. Пельо, С. Т. Омельчук, В. Г. Бардов [та ін.] // Современные проблемы токсикологии.- 2010.- № 4 (51).- С. 19-28.
  3. Пестициди. Класифікація за ступенем небез­печності: ДСанПіН 8.8.1.002-98 - [Затв. 28.08.98] // Зб. важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань.- Київ, 2000.- Т. 9.- Ч. 1.- С. 249-266.
  4. Саноцкий И. В. Критерии вредности в гигиене и токсикологии при оценке опасности химических сое­динений / И. В. Саноцкий, И. П. Уланова.- М.: Медицина, 1975.- 328 с.
  5. Общие вопросы промышленной токсикологии / Под ред. А. В. Рощина, И. В. Саноцкого.- М., 1967.­325 с.
  6. Курляндский Б. А. О роли критериев опасности при организации Госсаннадзора за химическими веществами / Б. А. Курляндский, Х. Х. Хамидулина // Токсикологический вестник.- 1999. -№ 1.- С. 6-10.
  7. Методические указания по применению расчет­ного метода обоснования ориентировочных безопас­ных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны: МУ № 1599.- [Утв. 02.02.77] / Министерство здравоохранения СССР,- Офиц. изд.- М.: М-во здравоохранения СССР, 1977.- 15 с.
  8. Кундиев Ю. И. Соотношение токсичности пести­цидов при введении per os и нанесении на кожу в оценке степени их опасности / Ю. И. Кундиев, В. В. Кирсенко, Т. А. Яструб // Современные пробле­мы токсикологии.- 2000.- № 3.- С. 11-15.
  9. Профілактична токсикологія та медична екологія / За ред. І. М. Трахтенберга.- К.: Авіцена, 2010.- 250 с.