You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Санітарно-гігієнічні характеристики умов праці у вугільній галузі. Аналіз проблем та шляхи їх рішення

DOI xxxxxxxx

Соловйов О.І.

Санітарно-гігієнічні характеристики умов праці у вугільній галузі. Аналіз проблем та шляхи їх рішення

ДП «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості», м. Донецьк

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Предмет дослідження — санітарно-гігієнічні характеристики (СГХ) та інформаційні довідки про умови праці гірників вугільних шахт. Мета дослідження — виявлення найбільш поширених проблем при складанні СГХ і запропонування шляхів подолання труднощів при рішенні питання про зв’язок хронічного захворювання з умовами праці. З цією метою проаналізовано 120 СГХ та 52 інформаційних довідки про умови праці гірників 20 вугільних шахт, вивчено матеріали дослідження умов праці і механізмів формування професійної захворюваності серед гірників на робочих місцях підземного шахтного комплексу вугільних шахт України, залучено матеріали звітів закладів санітарно-епідеміологічної служби з питань складання СГХ. Результати роботи впроваджено в розроблених методичних рекомендаціях щодо визначення типових санітарно-гігієнічних характеристик умов праці робітників основних підземних професій вугільних шахт України. 

Ключові слова: вугільна шахта, умови праці, гірники, професійні захворювання

Література

 1. Наказ МОЗ України від 13.12.2004 № 614 «Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці».- Офіційний вісник України.- К., 2005.- № 9.- С. 44-59.
 2. Мухін В.В., Передерій Г.С., Басанець А.В., Харко- венко Н.М. Соціально-гігієнічний аналіз механізмів формування професійної захворюваності гірників вугільних шахт, заходи її профілактики // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2006.- № 2.- С. 63-73.
 3. Краснопер В., Новиков А. Еще раз о профзаболеваниях // Охрана труда.- 2004.- № 1.- С. 41-42.
 4. Нагорний П.Я., Нагорна О.П. Про обґрунтування зв'язку захворювання з умовами праці.- Гігієна праці.- Сб. наук. праць.- Київ, 2000.- Вип.31.- С. 311-315.
 5. Меняйло Н.И., Гребняк В.П., Грядущий Б.А. Методические рекомендации по определению санитарных характеристик основных рабочих профессий угольных шахт/ Утв. МУП УССР 10 мая 1982 г.- ЦБНТИ Минуглепрома УССР- Донецк, 1983.- 42 с.
 6. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.- М.: Издательство стандартов,1988.- 75 с.
 7. ДСН № 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації».- К., 1999.- 45с.
 8. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу (ГН 3.35-3.3.8; 6.61-083-2001).- К.: затв. МОЗ України 27.12.2001 № 528.- 26 с.
 9. Гигиеническая классификация труда (по показателям вредности и опасности факторов производ- ственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса).- М.: утв. МЗ СССР 12.08.1986 г. № 4137-86.- 1986.- 11с.
 10. UN. Globally harmonized system of classification and labeling of chemicals (GHS).- New York and Geneva: United Nations, 2003 (ISBN 92-1-116840-6).- 443 p.
 11. Соловйов О.І. Особливості впливу і профілактика шкідливої дії інфразвуку, низькочастотного шуму і вібрації на гірників вугільних шахт,- Автореф. дис.,., канд. мед. наук.- Донецьк.- 2006.- 20 с.
 12. ДСН № 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».- К., 1999.- 30 с.
 13. Сорокин ГА. Хронометрические показатели и нормативы для гигиенической классификации напряженности труда/ Актуальные проблемы физиологии труда и профилактической эргономики (тезисы докладов IX Всесоюз. конф.Т.4).- М., 1990.- С.78-80.