You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Солі як об'єкт гігієнічного нормування в повітрі робочої зони

1(25) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.01.035

Коршун М. М.1, Краснокутська Л. М.2

Солі як об'єкт гігієнічного нормування в повітрі робочої зони

1 Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, м. Київ
2 ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Стаття містить аналіз класу неорганічних солей як предмет санітарно-токсикологічної оцінки та гігієнічного нормування в повітрі робочої зони, що проведений під кутом зору урахування біологічної ролі як катіона, так і аніона, і здатності їх до комплексоутворення. Токсичність речовин в цілому зменшується в ряду м’які—амфотерні (проміжні)-жорсткі катіони (кислоти Льюїса), але суворого паралелізму немає. Переважний вплив катіонів у токсичності солей слугує підставою їхнього групового гігієнічного регламентування. Зазначено особливе місце амфотерних кислот Льюїса (багато з їх числа — Fe2+, Cu2+, Mn2+, Co2+, Zn2+ — є мікроелементами), які легко реагують з лігандами усіх типів.

Ключові слова: солі, катіони та аніони, комплексоутворення, гігієнічні нормативи, повітря робочої зони

Література

  1. Загальна хімія: підручник; за ред. О. А. Голуба.- К.: Вища школа, 2006.- 471 с.
  2. Коршун М. Н. К теории и практике группового регламентирования вредных веществ в воздухе рабо­чей зоны (на примере неорганических соединений) / М. Н. Коршун // Совр. пробл. токсикол.- 2006.- № 3.- С.77-81.
  3. Коршун М. Н. Роль аниона в токсическом дей­ствии неорганических ртутьсодержащих веществ / М. Н. Коршун // Фармакол. и токсикол.- К.: Здоро- в'я,1998.- Вып. 23.- С. 106-110.
  4. Коршун М. Н. Современные тенденции гигие­нического нормирования вредных веществ в воз­духе рабочей зоны (обзор литературы) / М. Н. Коршун // Укр. журн. з пробл. мед. праці.- 2006.- № 3 (7).- С.71-76.
  5. Левина Э. М. Общая токсикология металлов / Э. М. Левина.- М.: Медицина, Ленинградское отд., 1972.- 184 с.
  6. Левина Э. М. О токсичности некоторых галоге­нидов Сурьмы / Э. М. Левина, М. П. Чекунова // Гиг. тр. и проф. заболев.- 1964.- № 7.- С.25-31.
  7. Неорганическая биохимия: под ред. Г. Эйхгорна; пер.с англ.- М., «Мир», 1978.- Т.1.- 712 с.
  8. Саноцкий И. В. Исследование токсичности сое­динений таллия (карбоната, иодида и бромида тал­лия) / И. В. Саноцкий // Токсикол. нов. пром. веществ.- М.: Медицина, 1961, - Вып. 2.- С. 94-104.
  9. Химическая энциклопедия.- М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1995.- Т. 4.- С. 744-746.
  10. Чекунова М. П. Современные представления о биологическом действии металлов / М. П. Чекунова, А. Д. Фролова // Гиг. и сан.- 1986.- № 12.- С.18 -21.