You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Роль виробничих факторів в розвитку патології серцево-судинної системи у робітників газового господарства. Метоли профілактики

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.01.014

Родіонова В.В., Мужчиль О.В., Собко С.В., Лисенко А.О.

Роль виробничих факторів в розвитку патології серцево-судинної системи у робітників газового господарства. Метоли профілактики

Дніпропетровська державна медична академія

Повна стаття (PDF), RUS

Наведено дані обстеження робітників газового господарства. Визначено неспецифічний вплив комплексу виробничих факторов (шум, динамічні та статичні навантаження, вимушена робоча поза, забруднення повітря робочих зон шкідливими компонентами природного газу та продуктами його переробки, нервово-емоційна напруженість, нагріваючий мікроклімат) на організм робітників у вигляді підвищеної розповсюдженості на підприємстві захворювань серцево-судинної системи як функціонального, так і органічного характеру. Запропоновано комплекс лікувально-профілактичних засобів для попередження неспецифічного впливу шкідливих виробничих факторів на організм людини, що дозволить підвищити працездатність та покращити якість життя робітників.

Ключові слова: шкідливі виробничі фактори, шум, неспецифічний вилив, серцево-судинні захворювання, газове господарство

Література

 1. Костюк І.Ф., Капустник В.А. Професійні хворо­би: Підручник.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Здо­ров’я, 2003.- 636 с.
 2. Краснюк О.П., Луб’яноваІ.П., Іщенко О.Д. та ін. Професійна приглухуватість шумової етіології (діаг­ностика, класифікація, експертиза працездатності, профілактика): Методичні рекомендації/Під ред. Ю.І.Кундієва, Є.Г.Іванюка.- К., 2001,- ЗО с.
 3. Isaacson J.E., Vora N.M. Дифференциальная ди­агностика и лечение тугоухости//Медицина світу. - 2004.-T.XVI, №1.-С. 1-8.
 4. Наказ МОЗ України №7 від 10.01.2005 «Про за­твердження стандартів надання медичної допомоги за спеціальністю «Професійна патологія» в амбула­торно-поліклінічних закладах».
 5. Наказ МОЗ України №226 від 27.07.1998 «Про затвердження тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-ліку­вального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України».
 6. Ямбаева Р. Децибелы-убийцы//Коммерсант,- №115 (№2718) от 04.07.2003,- 2 с.
 7. КасымовО.Т., Мануйленко Ю.И., СадырбековК.К. Гйгиеническая оценка условий труда и показателей заболеваемости работающих в нефтегазодобываю­щем производстве Киргизской республики//Меди- цина труда и пром. экол,-2005.-№6.-С. 10-13.
 8. Свищенко Е.П., Коваленко В.Н. Артериальная гипертензия. Практическое руководство/Под ред. В.Н.Коваленко.- К.: Морион, 2001,- 528 с.
 9. Измеров Н.Ф., Монаенкова А.М., Тарасова Л.А Профессиональные заболевания.- В 2-х т./Под ред. Н.Ф.Измерова.-М.: Медицина. 1996.-Т. 1,-С.-286-294.
 10. Визначення ступеня індивідуальної стійкості до дії пилу, шуму, вібрації, гріючого мікроклімату: Методичні рекомендації.- К.: МОЗ України, Укр. центр наук.-мед. інформації та патентно-ліцензійної робота, 2005.- 42 с.
 11. Шевченко М.И., Давыдова Л.Д. Заболевания сердечно-сосудистой системы у рабочих газоперера­батывающего завода//Медицина труда и пром. экол.- 2005.- № 1.- С. 32-35.
 12. Сердечно-сосудистая система при действии профессиональных факторов/Под ред. Н.М.Конча­ловской.-М.: Медицина, 1976,- 142 с.
 13. Тйньков А.Н., Макшанцев С.С., Прокофьев А.Б., Перепелкин С.В. Изменение показателей липидного обмена у больных ишемической болезнью сердца, за­нятых на производстве по добыче и переработке га- за//Гйгиена и санитария.- 2003.- №3.- С. 21-24.
 14. Пшенникова М.Г. Феномен стресса. Эмоцио­нальный стресс и его роль в патологии//Патологи­ческая физиол. и эксперим. терапия.- 2000,- №4,- С. 21-31.
 15. Федоров Б.М. Стресс, кардиологические аспек- ты//Физиол. человека.- 1997.-Т.23, №2,-С.89-99.
 16. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме.- М.: Медгиз, 1960.-254 с.
 17. Ланг Г.Ф. Избранные труды/Ред. колл. А.Т.Дем- бо и др.-Л.: Медицина, 1975,-232 с.
 18. Іпатов А.В., Сергієнко В.Ю., Клименко Д.І. та ін. Оцінка психологічної складової реабілітаційного потенціалу в системі психотерапевтичних і психоко- рекційних заходів для хворих та інвалідів з уражен­нями слухового та вестибулярного аналізаторів. Уч­бово-методичний посібник.- Дніпропетровськ: По­роги, 2005.- 42 с.
 19. Лікувальне харчування як метод комплексної терапії та вторинної профілактики захворювань// Гігєна харчування з основами нутриціології: навч. посібник/Під ред. В.І.Ципріян,- К.: Здоров'я, 1999.- С.157-198.
 20. Шипулин Г.П. Лечебное влияние музы- ки//Вопросы современной психоневрологии/Под ред. М.М.Кабанова и др.- Л., 1966.-С. 289.