You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка ризику розвитку професійних захворювань у працівників, що зайняті добуванням залізних руд

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.01.069

Орєхова О. В.

Оцінка ризику розвитку професійних захворювань у працівників, що зайняті добуванням залізних руд

Український науково-дослідний інститут промислової медицини, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Оцінка та керування ризиком вважається основою сучасної медицини праці. У процесі трудової діяльності працівники піддаються дії небезпечних і шкідливих виробничих чинників, які мають значний вплив на вид і якість їхньої трудової діяльності. Клас професійного ризику залежить від рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності. Метою використання методології оцінки й управління ризиками є збільшення об’єктивної обґрунтованості прийняття управлінських рішень в області забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуч­чя населення.

Мета дослідження — визначення закономірності формування ризику професійної захворюваності працівників, що зайняті в підземному та відкритому видобутку залізних руд.

Матеріали та методи дослідження. За результатами вивчення та оцінки показників професійної захворюваності визначили та оцінили популяційні ризики розвитку професійної патології для працівників, що зайняті добуванням залізних руд згідно з міжнародною методикою. Розраховували показники абсолютного ризику (AR), відносного ризику (ЯЯ), довірчих інтервалів СІ та EF етіологічної частки. За ступенем вагомості доказів результатів оцінки професійних ризиків власні дослідження віднесені до категорії 1А (доведений професійний ризик).

Результати. Отримані результати оцінки ризику розвитку професійних захворювань дозволили виявити контин­гент працівників з підвищеним рівнем впливу професійних факторів та довести зв’язок з умовами праці про­фесійних захворювань у працівників, зайнятих добуванням залізних руд. Найвищий рівень відносного ризику захворюваності на професійну патологію має місце у підземному видобутку залізної руди (ЯЯ 5,45 при СІ 95 % 5,29—5,60 (р < 0,05), що пов’язано з найвищим рівнем шкідливих виробничих факторів. Вивчення ступеня зв’язку з умовами праці показує, що має місце дуже висока зумовленість ризику розвитку професійної патології (EF від 45,1 % до 81,7 %). У структурі професійних захворювань у працівників підземного видобутку залізної руди найвищий ризик виникнення професійної туговухості, радікулопатій та хронічного обструктивного захво­рювання легень (ЯЯ = 60,8 при СІ 95 % 33,7-109,7, ЯЯ = 54,5 при СІ 95 % 51,0-58,2 та ЯЯ = 46,7 при СІ 95 % 37,9-57,6) (р < 0,05) з EF шкідливих виробничих факторів 81,7 — 98,4 % та дуже високою залежністю від умов праці. У структурі професійних захворювань у працівників відкритого видобутку залізної руди найвищий ризик виникнення вібраційної хвороби, професійної туговухості та пневмоконіозу (ЯЯ = 13,1 при СІ 95 % 10,5—16,3, ЯЯ = 10,0 при СІ 95 % 8,1—12,3 та ЯЯ = 10,0 при СІ 95 % 2,5—39,7) (р < 0,05) з EF шкідливих виробничих фак­торів 55,6—92,4 % та високою залежністю захворюваності від умов праці (р < 0,05).

Висновки. Доведено, що тривалий вплив комплексу основних несприятливих факторів виробничого середовища різної інтенсивності призводить до збільшення професійної захворюваності, що має пряму залежність від умов праці цих працівників. Проведені дослідження відкривають перспективи для подальших наукових досліджень, спрямованих на розрахунок безпечних термінів роботи при впливі несприятливих факторів виробничого середови­ща. Моніторинг професійного ризику є необхідною умовою для керування ризиком і оцінкою його ефективності.

Ключові слова: професійний ризик, професійні захворювання, працівники, що зайняті добуванням залізних руд

Література

  1. Global Strategy on Occupational Health for all. The way to health at work / WHO. OCH. - Geneva, 1995. - 68 p.
  2. Implementation of the WHO Global Strategy on Occupational Health for all. Plan of action: covering the specific period 1996-2001 // Int. J. Occup Med. Environ. Health. - 1997. - V. 10, № 2. - P. 113-139.
  3. Globally harmonized system of classification and labeling of chemicals (GHS) U. N. - New York and Geneva : United Nations, 2003. - 443 p.
  4. Критерії класифікації виробничих об'єктів за ступенем їх небезпеки для здоров'я працівників : метод. рекомендації / Л. А. Гвозденко, В. І. Назаренко, О. В. Артамонова [та ін.] : Інститут медицини праці. - Київ, 2005. - 14 с.
  5. Reducing Risks: Protecting people. Discussion docu­ment / Health and safety executive. - HSE books, 2001. - 74 p.
  6. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методи­ческие основы, принципы и критерии оценки. Руко­водство : Р 2.2. 1766-03. - Москва : МЗ РФ, 2003. - 24 с.
  7. Єжов В. В. Методика визначення показника про­гнозованого професійного ризику працівників під­приємств за результатами їх навчання з питань охоро­ни праці / В. В. Єжов, Н. В. Шатохіна, П. С. Базовкін / / Металлургическая и горнорудная промышлен­ность. - 2008. - № 1. - С. 141-146.
  8. Критерії небезпеки виробничих процесів / Л. Гвозденко, О. Артамонова, І. Чередниченко [та ін.] // Охорона праці. - 2005. - № 11. - С. 37-39.
  9. Профессиональный риск для здоровья работни­ков : Руководство / [под ред. Н. Ф. Измерова, Е. И. Дени­сова]. - Москва : Трасант, 2003. - 448 с.
  10. Шаяхметов С. Ф. Методические аспекты оценки профессионального риска работающих / С. Ф. Шаях­метов, М. П. Дьякович // Мед. труда и пром. эколо­гия. - 2007. - № 6. - С. 21-26.