You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Результати моніторингових досліджень з оцінки професійного ризику при застосуванні пестицидних формуляцій в агропромисловому секторі України

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.01.024

Вавріневич О. П., Антоненко А. М., Омельчук С. Т.

Результати моніторингових досліджень з оцінки професійного ризику при застосуванні пестицидних формуляцій в агропромисловому секторі України

Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Вступ. В останні десятиліття в усьому світі в структурі професійних захворювань працівників сільського госпо­дарства отруєння хімічними речовинами становили майже половину всіх випадків. Саме тому оцінка ризику професійного впливу пестицидів сьогодні стала обов'язковою складовою частиною в гігієнічних дослідженнях умов праці.

Мета дослідження — порівняльна гігієнічна оцінка ризику при застосуванні різних пестицидних формуляцій на сільськогосподарських культурах, розрахованого з використанням різних методичних підходів.

Матеріали та методи дослідження. Умови праці при застосуванні досліджуваних препаратів (штангова, вентилятор­на і ранцева обробки) були вивчені й оцінені фахівцями Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Статистичну обробку результатів проводили з використанням пакета статис­тичних програм IBM SPSS Statistics Base v. 22 і MS Ехсеї 2016 р

Результати. Отримані результати свідчать про дуже низькі рівні забруднення об'єктів виробничого середовища, які можна пояснити досить низькими нормами витрати досліджуваних речовин. Встановлено, що при різних способах застосування (штангове, вентиляторне й ранцеве обприскування) досліджуваних пестицидних формуляцій, за умови дотримання гігієнічних і агротехнічних регламентів, потенційний ризик їхнього шкідливого впливу на орга­нізм працюючих при комплексному надходженні крізь дихальні шляхи та шкіру, розрахований з використанням різних моделей, є допустимим (не перевищує 1).

Висновок. Встановлено достовірний кореляційний зв'язок між величинами дермального (г = 0,469—0,958) і інгаля­ційного ризику (г = 0,589—1,0), розрахованими за різними моделями.

Ключові слова: пестицид, умови праці, професійний ризик

Література                            

  1. Балан Г. М., Харченко О. А., Бубало Н. М. Причини, структура та клінічні синдроми гострих отруєнь пестицидами у працівників сільського госпо­дарства в умовах його реформування. Сучасні проб­леми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2013. № 4. С. 22-29.
  2. Calvert G. M., Beckman J., Bonnar J. Acute occupational pesticide-related illness and injury - United States, 2007-2011. MMWR Sum Notifiable Noninfect Cond Dis Outbreaks US. 2016. № 63 (55). P. 11-16.
  3. Geer L. A., Cardello N., Dellarco M. J. Comparative analysis of passive dosimetry and biomonitoring for assessing chlorpyrifos exposure in pesticide workers. Annual Occupational Hygiene. 2004. № 48 (8). Р 683-695.
  4. Яструб Т А. Методические подходы к оценке воз­можной опасности действия пестицидов при загряз­нении кожи работающих. Гигиена труда. 2000. Вып. 31.С.147-158
  5. Методические рекомендации по изучению и гигиенической оценке условий труда при примене­нии пестицидов: МР № 01-19/140-17: утв. 21.12.1995. Москва, 1995. 11 с.
  6. Методичні рекомендації «Вивчення, оцінка і зменшення ризику інгаляційного і перкутанного впливу пестицидів на осіб, які працюють з ними або можуть зазнавати впливу під час і після хімічного захисту рослин та інших об'єктів»: затв. наказом від 13.05.2009 № 324. Київ : Міністерство охорони здо­ров'я України, 2009. 29 с.
  7. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (Офіційне видання); уклад.: В. У. Ящук, В. М. Ващенко, Р. М. Кривошия. Київ : Юнівест Медіа, 2016. 1023 с.
  8. Uniform principles for safeguarding the health of applicators of plant protection products (Uniform prin­ciples for operator protection). J.-R. Lundehn et al. Berlin, 1992. 51p.
  9. Кирсенко В. В., Яструб Т. А., Коваленко В. Ф. Оценка риска неблагоприятного воздействия пести­цидов на работающих при их применении в условиях «нулевых» значений экспозиционых уровней. Дов­кілля і здоров'я. 2002. № 2. С. 58-61.

ORCID ID та їх участь у підготовці та написанні статей:
Вавриневич Е. П. (ORCID ID 0000-0002-4134-346Х) - розбір рішень для робочих при застосуванні дослідників пестицидних препаратів за трьома різними методами: розроблений Федеральний науковий центр гігієни імені Ф. Ф. Ерісмана; розробка в науковому центрі превентивної токсикології, пищевої та хімічної безпеки імені Л. І. Медведя; а також методики, розроблені в 1992 році в Берліні. Представлення статистичної обробки отриманих даних;
Антоненко А. Н. (ORCID ID 0000-0001-9665-0646) - збору даних про умови експлуатації трудів при застосуванні дослідницьких препаратів (вплив на працюючих, залишкових чисельних діючих речовин, що вивчають препарати в об'єкті окруженої середи, нашивок на спецодеж і зміх з кожі). Обзор літератури по темі роботи;
Омельчук С. Т. (ORCID ID 0000-0003-3678-4241) - гігієнічна оцінка отриманих результатів (оцінка рівня). Зрівняльна оцінка великого рівня, отримана при розбитті за різними методами. Формірование виводов.