You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Дослідження токсичної дії хлориду ртуті на нейрони in vitro

DOI xxxxxxxx

Сокуренко Л.М.

Дослідження токсичної дії хлориду ртуті на нейрони in vitro

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Цитотоксичну дію хлориду ртуті вивчали на культурах кліток IMR-32 (нейробластома людини). Різні дози хлориду ртуті впливають на виживаність та проліферацію нейронів у культурі клітин у різній мірі: у дозах 1000 та 100 мкМ/мл більш проявляється цитотоксичний ефект, а при дозах 1 та 0,1 мкМ/мл — пригнічення проліферації, обидва патологічні механізми в рівній мірі спостерігаються в дозі 10 мкМ/мл.

Ключові слова: інтоксикація, хлорид ртуті, мікромеркуріалізм, культура клітин, нервова тканина, нейрон, нейроглія

Література

  1. Дейнека С.Є. Токсиколого-гігієнічні аспекти застосування методу культури клітин при комплексному вивченні сполук металів та оцінці засобів ци- топротекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук / Дейнека С.Є.- К., 2000.- 33 с.
  2. Альтернативні методи і тест системи / [Трахтенберг І.М., В.М. Коваленко, Н.В. Кокшарева та ін.] ; за ред. академіка АМН України І.М. Трахтенберга.- К.: Авіцена, 2008.- 272с.
  3. Хейли Бойд Э. Токсичность ртути: генетическая предрасположенность и синергические эффекты / Хейли Бойд Э. // Medical Veritas.- 2005.- № 9.- P. 535-542.
  4. Cell viability and proteomic analysis in cultured neurons exposed to methylmercury / [Vendrell et al.] // Hum Exp Toxicol.- 2007.- № 26.- P. 263-272.