You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Закономірності емісії зважених у повітрі частинок на основних етапах експериментальної моделі рекуперації свинцю

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.03.055

Луговський С. П., Демецька О. В., Діденко М. М., Мельник Н. А., Мовчан В. О., Андрусишина І. М., Скорик М. А.

Закономірності емісії зважених у повітрі частинок на основних етапах експериментальної моделі рекуперації свинцю

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. В Україні проблема небезпеки свинцю привертає увагу в зв’язку з активним розвитком в останні десятиліт­тя раніше відсутніх галузей промислового виробництва, серед яких провідного значення набули виробництва свинцево-кислотних акумуляторів і батарей та виплавка вторинного свинцю. Промислові аерозолі, що утворюють­ся та виділяються в повітря при виробництві та використанні свинцю характеризуються наявністю наночастинок. Це створює умови для ризиків здоров’ю працюючих і населення.

Мета дослідження — вивчення особливостей емісії наночастинок (НЧ) у повітря при відтворенні в експерименті моделі технологічного процесу рекуперації свинцю.

Матеріали та методи дослідження. Емісію в повітря зважених частинок вивчали за допомогою дифузійного аеро­зольного спектрометра «ДАС 2702» (АероНаноТех). Розмір, форму, структуру НЧ визначали методом динамічного розсіювання світла («DinaSizer», Німеччина), а також методом растрової електронної мікроскопії (РЕМ; мікроскоп «Tescan MIRA3»). Хімічний склад речовин досліджували методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно- зв’язаною плазмою за допомогою АЕС «Орїіта 2100 DV» («Perkin-Elmer», США).

Результати. Результати досліджень довели, що майже всі основні етапи технологічного процесу рекуперації свин­цю, що пов’язані з розігрівом, розплавленням, виплавкою та розливом свинцю характеризуються високим рівнем емісії в повітря наночастинок свинцю, що необхідно враховувати при проведенні гігієнічної оцінки умов праці та професійного ризику, а також при розробці та впровадженні профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я працівників свинцевих виробництв.

Висновки. Встановлено, що технологічний процес рекуперації свинцю характеризується виділенням у повітря зва­жених частинок, концентрація яких на різних етапах перевищує фонові значення в 2,6—6,4 разу. Доведено, що 88,2—95,1% усіх зважених у повітрі частинок мають розміри, що визначаються нанометровим діапазоном (1—100 нм) з максимумом їх розподілення у фракціях 5—10 нм, 10—15 нм і 15—20 нм. Показано, що збільшення емісії НЧ у повітрі супроводжується збільшенням концентрації свинцю, який визначає основні фізико-хімічні характеристики цих НЧ.

Ключові слова: наночастинки, емісія у повітря, рекуперація свинцю, експериментальна модель

Література

  1. Кравченко О. К., Ермоленко А. Е. Значение гиги­енического мониторинга в выявлении закономерно­стей развития хронической свинцовой интоксика­ции на предприятиях аккумуляторной промышлен­ности. Медицина труда и промышленная экология. 1998. № 12. С. 14-18.
  2. Луговський С. П., Послєдніченко І. П. Умови праці та професійний ризик робітників основних професій акумуляторних підприємств. Український журнал з проблем медицини праці. 2008. № 3. С. 71-80.
  3. Шушкевич Н. И. Влияние свинцового производ­ства на популяцию населения промышленного горо­да: автореф. дисс. на соискание ученой степени докт. биологичных наук. - Москва, 2008. 42 с.
  4. Особливості розміщення потенційно-небезпеч­них виробництв в Україні та їхня загроза. [Електронний ресурс]. Держ. ком. статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (Дата звер­нення: 16.04.2018).
  5. Европейская экономическая комиссия ООН. Рабочая группа по регистрам выбросов и переноса загрязнителей: Второе совещание. Женева, 13-15 апреля 2005 г иКЬ: http://www.unece.org/env/documents/2005/рр/есе/ас.1/есе.тр.рр.ас.1.2005.5.гЛос. (Дата звернення: 08.02.2017).
  6. Луговський С. П., Послєдніченко І. П. Умови праці робітників основних професій на підприємстві з рекуперації свинцю та оцінка професійного ризику. Український журнал з проблем медицини праці. 2007. № 2. С. 21-30.
  7. Патент № 45625 иА Спосіб визначення наявності і концентрації наночастинок в робочій зоні. Ю. І. Кундієв, В. Г Каплуненко, М. В. Косінов та ін. ; ДУ «Інститут медицини праці АМН України». Опубл. 25.11.2009; Бюл. № 22.
  8. Растровая электронная микроскопия и рентге­новский микроанализ : в 2 кн. Книга 2. Пер. с англ. Дж. Гоулдстейн, П. Эчлин, Д. Ньюбери и др. Москва : Мир, 1984. 384 с.
  9. Определение химических элементов в биологиче­ских средах и препаратах методами атомно-эмиссион­ной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плаз­мой : методические указания МУ 4.1.1482-03. Москва : Минздрав России, 2003. 16 с.

ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті::

Луговський С. П. (ORCID ГО 0000-0002-3948-7026) — дослідження розміру, форми, структури НЧ та структури фільтрів методом РЕМ; аналіз результатів дослідження, формування висновків;

Демецька О. В. (ORCID ГО 0000-0002-8174-7813) — оцінка емісії наночастинок у повітря робочої зони при рекуперації вторинного свинцю за допомогою дифузійного аерозольного спектрометра ДАС 2702, «АероНаноТех», Росія;

Діденко М. М. (ORCID ГО 0000-0002-2540-2685) — оцінка аналіз результатів дослідження, формування висновків; Мельник Н. А. (ORCID ГО 0000-0003-1271-4476) — обробка та аналіз результатів дослідження, формування висновків; підготовка матеріалу до друку;

Мовчан В. О. (ORCID ГО 0000-0002-6712-7976) — оцінка емісії наночастинок у повітря робочої зони при рекуперації вторинного свинцю за допомогою дифузійного аерозольного спектрометра ДАС 2702, «АероНаноТех», Росія;

Андрусишина І. М. (ORCID ГО 0000-0001-5827-3384) — вивчення хімічного складу проб повітря методом атомно- емісійної спектроскопії з індуктивно-зв’язаною плазмою (АЕС-ІЗП) за допомогою АЕС «Орїіта 2100 DV»; Скорик М. А. — дослідження розміру, форми, структури НЧ та структури фільтрів методом РЕМ.