You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Реєстр постраждалих від професійних захворювань як інформаційна система медичного призначення

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.04.003

Нагорна А. М., П'ятниця-Горпинченко Н. К., Вітте П. М., Соколова М. П., Кононова І. Г.

Реєстр постраждалих від професійних захворювань як інформаційна система медичного призначення

ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. В умовах сучасного динамічного інформаційного середовища одним з перспективних шляхів вирішення проблеми підвищення якості надання медичної допомоги працюючим є створення сучасних медичних інформа­ційних систем (МІС), зокрема, з метою вдосконалення обліку й реєстрації хворих на професійні захворювання (ПЗ). Це дозволить об’єктивно оцінити рівень ПЗ, своєчасно розробити та впровадити превентивні заходи.

Мета дослідження — узагальнити дані наукової літератури щодо можливостей застосування МІС для оперативного та довготривалого моніторингу здоров’я працюючих.

Матеріали та методи дослідження. Аналітичний огляд наукових публікацій, а також баз даних PubMed, WHO та інших електронних ресурсів мережі Internet.

Результати. Викладена актуальність використання сучасних проблемно-орієнтованих інформаційних систем шляхом формування єдиного інформаційного простору між спеціалізованими закладами охорони здоров’я (ЗОЗ). Організація структурованих баз даних щодо хворих на ПЗ та автоматизація процесів управління системою сприяє підвищенню якості використання медичних даних.

Висновки. Мета розробки сучасних інформаційних систем — аналіз проблемних питань галузі та прийняття на їхній основі ефективних управлінських рішень. За умови дотримання принципів створення інформаційної системи та чітко визначених завдань щодо її функціонування, використання якісних інформаційних та програмно-технічних ресурсів стає можливим оптимізація процесів зберігання, обміну та аналізу інформації, інтенсифікація комунікативної взаємодії між всіма користувачами системи, вирішення багатьох питань наукового, медичного та організаційного характеру.

Ключові слова: медична інформаційна система, професійні захворювання, реєстр

Література

 1. Кундієв Ю. І. Концептуальні засади створення сучасної інформаційної системи обліку і зберігання даних про професійні захворювання та травми на виробництві в Україні / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, А. В. Степаненко // Гигиена труда. - 2003. - Вып.34. - С. 747-756.
 2. Нагорна А. М. Перспективи впровадження інфор­маційних технологій щодо обліку та аналізу поширеності професійної захворюваності серед працюючих в Україні / Нагорна А. М. // Український науково-дослідний інститут промислової медицини, «Актуальні пробле­ми діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань»; Зб. матер. наук.-прак. конф. (7 червня, 2013). - Кривий Ріг, 2013. - С. 14-23.
 3. Коваленко О. С. Стандартизація інформаційних систем медичного обслуговування з урахуванням загальноєвропейської інтеграції / О. С. Коваленко // Клиническая информатика и телемедицина. - 2004. - № 1. - С. 35-40.
 4. Мінцер О. П. Інформатизація охорони здоров'я. Особливості аналізу інформації в реабілітаційному процесі / О. П. Мінцер, Л. Ю. Бабінцева, О. А. Панчен­ко // Медична інформатика та інженерія. - 2013. - № 3. - С. 5-10.
 5. Информационная система регистрации боль­ных муковисцедозом / Н. Г. Горовенко, В. З. Стецюк, Т П. Иванова [и др.] // Медична інформатика та інженерія. - 2014. - № 2. - С. 56-57.
 6. Ледощук Б. О. Концепція створення та розвитку інформаційної системи в Національному науковому центрі радіаційної медицини НАМН України на період з 2012 до 2020 року / Б. О. Ледощук, М. Д. Ледощук // Клиническая информатика и телемедицина. - 2013. - Т 9, Вып. 10. - С. 9-12.
 7. Драган С. Д. Современные информационно-тех­нологические и организационные решения для обе­спечения эффективности государственной системы проведения и мониторинга профилактики иммуно­управляемых инфекционных заболеваний / С. Д. Дра- ган // Український медичний часопис. - 2003. - № 3 (35) V/VI. - С. 78-85.
 8. Семенець А. В. Про досвід впровадження систе­ми електронного документообігу у медичному ВНЗ / А. В. Семенець, В. Ю. Ковалюк // Медична інфор­матика та інженерія. - 2014. - № 3. - С. 73-79.
 9. Черемухіна О. М. Інформаційні системи і тех­нології в офтальмології / О. М. Черемухіна, С. О. Ри­ков, І. В. Александров // Український медичний часо­пис. - 2012. - № 2 (88). - С. 39-40.
 10. Парахонский А. П. Медицинские информацион­ные сети и системы / А. П. Парахонский, О. С. Медюха // International Journal of applied and fundamental research. - 2012. - № 7. - С. 132 (Materials of conferences).
 11. Scarselli A. The Italian Information System on Occupational Exposure to Carcinogens (SIREP): Struc­ture, Contents and Future Perspectives / A. Scarselli, C. Montaruli, A. Marinaccio // Ann. Occup. Hyg. - 2007. - V. 51. - № 5. - P 471-478. https://doi.org/10.1093/annhyg/mem022
 12. Рязанов В. Применение международной инфор­мационной системы профессиональной экспозиции к канцерогенам - CAREX в Эстонии / В. Рязанов, Т. Кауппинен, Т Вейдебаум // Медицина труда и про­мышленная экология. - 2003. - № 2. - С. 17-22.
 13. Милутка Е. В. Опыт международного сотрудни­чества в рамках сети стран балтийского моря по про­фессиональному здоровью и безопасности (BSN) / Е. В. Милутка, Е. Р. Андронова, Л. Е. Дедкова // Медицина труда и промышленная экология. - 2013. - № 12. - С. 38 - 42.
 14. Use of the Finnish Information Systemon Occupational Exposure (FINJEM) in Epidemiologic, Surveillance, and Other Applications / T. Kauppinen, S. Uuksulainen, A. Saalo [et al.] // Ann. Occup. Hyg. - 2014. - V. 58. - № 3. - Р. 380-396.
 15. Steven B. Markowitz Occupational disease surveillance and reporting systems / Steven B. Markowitz // Encyclopaedia of Occupational Health and Safety: The body, health care, management and policy, tools and approaches, International Labour Organization, V. 1. - Geneva, 1998 - P. 32.2-32.4.
 16. Мачуга Н. З. Методологічні аспекти формуван­ня інформаційного простору медичних закладів / Н. З. Мачуга // Європейський вектор економічного розвитку. - 2013. - № 1 (14). - С. 142-152.
 17. Гончарова А. Г. Медицинские регистры как информационные звенья управления качеством медицинского освидетельствования лиц экстремаль­ных профессий / А. Г. Гончарова // Вестник Рос- здравнадзора. - 2000. - № 1.- С. 27-29.
 18. Кривенко Є. М. Інформатизація охорони здоров'я як складова управління галуззю / Є. М. Кривенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2013. - № 4 (58). - С. 71-76.
 19. Пиктушанская И. Н. Система мониторинга за состоянием здоровья больных профессиональными заболеваниями в Ростовской области / И. Н. Пикту- шанская, С. А. Попов, А. И. Шабалкин // Медицина труда и промышленная экология. - 2003. - № 1. - С. 6-8.
 20. Бушманов А. Ю. Автоматизированные систе­мы управления: отраслевой регистр лиц, имеющих профессиональные заболевания / А. Ю. Бушманов, А. Р. Туков, Д. С. Носков // Электронный научный журнал: социальные аспекты здоровья населения http://vestnik.mednet.ru/content/view/436/30/labg.ru/ 11.12.2012 г.