You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості функціональних порушень бронхолегеневої системи у робітників вугільної промисловості

Український журнал з проблем медицини праці 1 2005

Особливості функціональних порушень бронхолегеневої системи у робітників вугільної промисловості

Басанець А.В., Остапенко Т.А.

https://doi.org/10.1378/chest.122.2.721

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

У етапі проаналізовано дані вивчення функціональної здатності легенів у робітників основних професій вугільної промисловості. Вивчались показники спірометрії, бодиплетизмографії, дифузійна здатність альвеоло-капілярної мембрани залежно від стажу роботи в підземних умовах.

Було встановлено залежність прогресування змін показників спірометрії від стажу роботи. Найбільш виражені змі­ни показників ОФВ(, ФЗЄЛ, ЗО, ЗЄЛ фіксувались у шахтарів, що хворіють на ХОЗЛ.

Ключові слова: професійні захворюваинн. функціональні порушення, хронічний бронхіт, хронічне обструктивне захворювання легенів

Література

  1. Басанець А.В. Діагностика пневмоконіо- зу//Укр. пульмонол. журн,- 2004.- №3,- С. 69-71.
  2. Белов А.А.. Лакшина Н.А. Оценка функции внешнего дыхания. Методические подходы и диаг­ностическое значение,- М.. 2002.- 67 с.
  3. Кокосова А.Н. Хронический бронхит и обструк­тивная болезнь легких,- СПб.: Лань. 2002,- С. 167-172.
  4. Косарев В.В.. Мокина Н.А. Углубленное иссле­дование биомеханики дыхания в диагностике хро­нического пылевого бронхита//Медицина труда и пром. экол.-2004,-№4.-С. 13-17.
  5. Корж Е.В., Мухин В. В. Патология легких и сер­дца у шахтеров (патогенез, клиника, диагностика, лечение).-Донецк: Каштан. 2004.- 163 с.
  6. Стандартизация легочных функциональных тестов: Доклад рабочей группы «Стандартизация тестов легочной функции». Официальный отчет «Европейского респираторного общества». Евро­пейское общество стали и угля. Люксембург. 1993//Пульмонол,- 1993.-Прил.-С. 92.
  7. Hertzberg V.S.. Rosenman K.D.. Reilly M.J.. Ri­ce C.N. Effect of occupational silica exposure on pul­monary functlon//Chest.- 2002,- V. 122. №2.- P. 721-738. https://doi.org/10.1378/chest.122.2.721
  8. Lin L.C.. Yang S.C., Lu K.W. Ventilatory defect in coal workers with simple pneumoconiosis: early detec­tion functional abnormalities//Kaohsiung J. Med. Sci.- 2001.- V. 17. №5,- P. 245 - 252.