You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості розподілу первинно визнаних інвалідами учасників антитерористичної операції за період 2016-2018рр.

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Vol.15, No 4, 2019

Особливості розподілу первинно визнаних інвалідами учасників антитерористичної операції за період 2016-2018рр

Голованова І. А., Касинець С.С., Гавловський О. Д.

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.04.307

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Останні п’ять років Україна проживає в умовах антитерористичної операції, що призводить до збільшення в країні військовослужбовців, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю. У зв’язку з цими подіями з’явилися нові підходи та особливості в проведенні медико-соціальної експертизи та збору статистичної інформації щодо інвалідності та реабілітації даної категорії громадян.

Мета дослідження - вивчити особливості розподілу первинно визнаних інвалідами учасників антитерористичної операції за період 2016-2018 рр. в Полтавській області.

Матеріали та методи дослідження. Були проаналізовані статистичні звіти Полтавської обласної транспортно-радіологічної МСЕК про огляд учасників АТО протягом 2016-2018 рр. та аналітико-інформаційний довідник «Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2018 рік».

Результати. Серед вперше визнаних осіб з інвалідністю учасників АТО в Полтавській області за період 2016-2018 роки найчастіше встановлювалась III група (55,4%, 305 осіб) інвалідності, II група – в 43,6% випадків (240 осіб), I групу встановлено 5 особам (1%). Упродовж 2016 року було первинно визнано інвалідами 183 особи, у 2017 році – 158 осіб, що на 25 чоловік менше, а у 2018 році цей показник зріс і склав 210 осіб, досягнувши свого найвищого рівня за усі роки проведення АТО. На першому місці серед причин інвалідності були травми різної локалізації, але відмічається тенденція до поступового зниження питомої ваги травм кожен рік з 51% в 2016 році до 29% в 2018 році. Натомість з кожним роком відмічається зростання соматичної патології у даного контингенту.

Висновки. Отже, наявність осіб з III групою інвалідності учасників АТО більше половини (55,4%), передбачає високий реабілітаційний потенціал та позитивний прогноз щодо реабілітації.

Значні зміни в структурі інвалідності серед учасників АТО є наслідками участі у військових діях та впливом стресу. Спочатку це наявність бойових травм, які поступово призводять до розвитку психологічних та соматичних порушень, які зазвичай мають довготривалий пролонгований характер та потребують проведення різнопланових реабілітаційних заходів з метою адаптації в соціумі.

Ключові слова: учасники АТО, учасники бойових дій, первинна інвалідність, реабілітація, структура інвалідності

Литература

  1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12.
  2. Касинець С. С. Медико-соціальні аспекти експертизи учасників бойових дій в Полтавській області / С. С. Касинець, І. А. Голованова, Д. В. Паламарчук, О. О. Дорошенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: ВІСНИК Української медичної стоматологічної академії. – Том 17, Випуск 4 (60), частина 2. – 2017. – С. 160-163
  3. Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2018 рік: аналітико-інформаційний довідник / За редакцією в. о. начальника відділу експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності Управління медико-соціальної допомоги населенню Медичного департаменту МОЗ України Р. Я. Перепеличної – Дніпро: Акцент ПП, 2019. – 180 с.
  4. Питання медико-соціальної експертизи [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 3.12.2009р. №1317 Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF.
  5. Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності: Наказ МОЗ України № 561 від 05.09.2011 р.
  6. Про реабілітацію інвалідів в Україні: Закон України №2961 від 06.10.2005 // Урядовий кур’єр («Орієнтир»). – 2005. - 2 листопада, №213