You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Психофізіологічні особливості військових лікарів різних спеціальностей

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.01.018

Кальниш В.В., Єщенко В.І., Красовський В.В., Гладських К.О.

Психофізіологічні особливості військових лікарів різних спеціальностей

Українська військово-медична академія, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

У статті представлено матеріали вивчення психофізіологічних, психологічних і соціальних характеристик військових лікарів. За допомогою факторного аналізу складено перелік найвагоміших чинників, що відображають комплексні властивості діяльності військового лікаря та враховують представництво й взаємодію різних психофізіологічних і психо-соціальних характеристик людини. Встановлено найбільш значущі фактори для хірургів (чинник емоційно-вольових якостей, економічних цінностей і порядку, впливу оточуючих) і терапевтів (фактор формування комунікативних можливостей, гуманістичних і економічних цінностей, життєвої перспективи).

Ключові слова: психофізіологічні якості, військові лікарі, вагомі фактори професійної діяльності

Література

 1. Бричкова Т.П., Федоров Г.И. Фактор чувствительности пальцев рук в медицинских профессиях / / Врачеб. дело,- 1998,-№7,-С. 135-138.
 2. Быков И.Ю, Корзунин В.А., Петрукович В.М. и др. Сравнительная оценка профессионально важных качеств военных врачей в различных условиях деятельности // Воєн.- мед. журн.- 2001.- №8-С. 65-72.
 3. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.Й., Синяв- ський В.В. та ін. Основи професіографії: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 1997.- 148 с.
 4. Кундієв Ю.І., Чернюк В.I., Шевцова В.М. Напруженість праці як фактор професійного стресу та ризику здоров'ю // Укр. журн. з пробл. медицини праці,- 2005,- №3-4,- С. 90-98. https://doi.org/10.33573/ujoh2005.03.090
 5. Лемешонок А.Ф., Мулява О.Д. Социально-психологические аспекты подготовки офицерских кадров // Прикладная психол.- 1999,-№3.-С. 37-44.
 6. Матюхин В.В., Шардакова Э.Ф.. Юшкова О.И. и др. Воздействие факторов трудового процесса / / Энциклопедия: Воздействие на организм человека опасных и вредных производственных факторов. Медико-биологические аспекты.- Т.1.- М.: Изд-во стандартов, 2004.- С. 344-441.
 7. Молчанова О.П. Гігієнічна характеристика умов праці медичних працівників за основними медичними спеціальностями // Організація токсикологічної допомоги в Україні.- К., 2002,- С. 111-112. https://doi.org/10.3810/pgm.2002.12.1374
 8. Новиков В.С. Пути совершенствования профессионального психофизиологического отбора и психофизиологического сопровождения учебного процесса ВВУЗа // Воєн,- мед. журн.- 2001.- №4.- С. 9-14.
 9. Сергета І.В., Молчанова О.П. Психофізіологічні і психологічні основи проведення професійної орієнтації та прогнозування професійної успішності учнів і студентів, що засвоюють медичні спеціальності / / Сб. «Гйгиена труда».-2002.-Вып.33,-С. 126-136.
 10. Усенко Л.В., Канюка Г.С. Зюков О.Л. и др. Профессиональный отбор как способ прогнозирования успешности и долгосрочности профессиональной деятельности анестезиологов // Укр. мед. часопис,- 1998,-№4.-С. 48-52.
 11. Чиж И.М. Некоторые итоги и выводы из опыта медицинского обеспечения войск в вооруженных конфликтах // Воєн.- мед. журн.- 2000.- №6.-С. 4-15.
 12. Шалаева Т. Опросник Майерс-Бриггс в практике профконсультирования // Человеческие ресурсы.- 1998.-№2.-С. 30-32.