You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Психофізіологічні детермінанти вікової працездатності

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.03.043

Прокопенко Н.О.

Психофізіологічні детермінанти вікової працездатності

Інститут геронтології АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Досліджували вікову динаміку вегетативних і психофізіологічних функцій, психомоторних реакцій і їхній зв'язок із працездатністю. Показано, що на динаміку психомоторних реакцій і психофізіологічних функцій впливає не тільки вік, але й індивідуальні особливості особистості. Встановлено, що надійність розумової працездатності в обстежених осіб у віці 60-79 років залишається високою на тлі зниження продуктивності роботи. При цьому у віковій групі 60-79 років виявлено велику варіабельність досліджуваних показників, що має велике значення дл* оцінки і прогнозування індивідуальної професійної працездатності. Запропоновано комплекс показників хи оцінки психофізіологічного забезпечення трудової діяльності людей старших вікових груп.

Ключові слова: функціональний стан, психомоторні реакції, психофізіологічні функції, емоційна стійкість, професійна працездатність, вікова динаміка

Література

 1. Бушке А., Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения.- М.: Прогресс, 1980.- 527 с.
 2. Гйнецинский В.И. Пропедевтический курс общей психологии.- СПб.: СПбУ, 1997.- 200 с.
 3. Демографічна криза в Україні. Її причини та наслідки // За ред. І.М. Грабовенко.- К.: Парламентське видавництво, 2003.- 450 с.
 4. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология.- Спб.: Питер, 2001.- 464 с.
 5. Коробейников Г.В. Психофизиологические механизмы витаукта // Успехи геронтологии,- 2001.- 8.-С. 77-81.
 6. Кундієв ЮЛ., Чернюк В.І., Шевцова В.М. Напруженість праці як фактор професійного стресу та ризику здоров’ю // Український журн. з проблем медицини праці.- 2005 - № 3-4 - С. 90-98.
 7. Лоскутова Т.Д. Оценка функционального состояния центральной нервной системы человека по параметрам простой двигательной реакции // Физи- ол. журн. СССР.- 1975.-61, № 1.-С. 3-12.
 8. Майдиков Ю.Л., ВежновецьТА. Особливості стану психофізіологічних функцій і апарату кровообіїу у водіїв // Гйгиена труда.- 2002.- Вьш. 33.- С. 90-95.
 9. Пирожков С.И., Сафарова Г.Л. Демографические прогнозы для России и Украины // Успехи геронтологии.- 2001.- 7.- С. 26-36.
 10. Прокопенко НА. Потенциальная возможность социальной адаптации работников старших возрастов в пенсионном периоде (на примере Киева) // Пробл. старения и долголетия.- 2000.- 9, № 4.- С. 416-425.
 11. Прокопенко Н.А. Условия труда и здоровье лиц рабочего возраста (анамнестический подход в поперечном исследовании) // Гйгиена труда. - 2003. - 2, вып. 34.- С. 803-813.
 12. Прокопенко НА. Индивидуально-типологические различия психической работоспособности при старении // Успехи геронтологии.- 2004 - 15 - С. 128-132.
 13. Прокопенко Н.А. Возрастные особенности психоэмоциональной напряженности при стрессогенном воздействии (дифференциально-психофизиологический аспект) // Проблемы старения и долголетия. - 2004. - 13, № 2. - С. 115-126.
 14. Прокопенко Н.А. Эмоции и вариабельность ритма сердца: индивидуально-типологические особенности личности женщин разного возраста // Пробл. старения и долголетия - 2006 - 15, № 2.- С. 176-183.
 15. Яцик О.К. Особливості старіння психофізіологічних функцій людини // Мат-ли симпозіуму «Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі».- Черкаси: Вид-во ЧДУ, 2003.-С. 117.
 16. Costa G. Work capacity and aging // Med. Lan- 2000.- 91, № 4.- P. 302-312.
 17. Jacques N. Tbsting sequence effects in visual memory: clues for a structural model // Acta Psyc±L- 2004.- 116, № 3.- P. 263-283.
 18. Korobeynikov G. Human information processing in different age // Bratisl. Lek. Listy.- 2002.- 103. № 7-8.- P. 244-249.
 19. Rohrmann S., Hennig J., Netter P. Changing psw=- chobiological stress reactions by manipulating cognitfue processes // Psychophysiol.-1999.-33, № 2.-P. 149-16L
 20. Schaie K.W. The Seattle longitudinal studies of adult intelligence // Current Directions in Psychological Science.-1993.-2.-P. 171-175