You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Психофізіологічні кореляти професійної діяльності диспетчерів енергосистем

DOI xxxxxxxx

Єна Т. А., Кальниш В.В.

Психофізіологічні кореляти професійної діяльності диспетчерів енергосистем

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Проведено психофізіологічне дослідження диспетчерів енергосистем у змодельованих аварійних та штатних ситуаціях. Виявлено закономірність зв'язку між ефективністю діяльності диспетчерів в умовах модельованої аварійної й штатної ситуацій та комплексом психофізіологічних характеристик. Кількісно оцінено внесок психофізіологічних характеристик концентрації уваги та рівня активації ЦНС у професійній діяльності диспетчерів.

Ключові слова: диспетчери енергосистем, професійно важливі якості, ефективність діяльності, моделювання аварійних і штатних ситуацій, психофізіологічні кореляти ефективності праці

Література

  1. Єна Т.А. Гігієнічна і психофізіологічна оцінка професійної діяльності диспетчерів енергосистем при аварійній ситуації / Єна Т.А., Кальниш В.В., Ку- дієвський Я.В. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2009.- № 1 (17).- С.42-48.
  2. Єна Т.А. Гігієнічна і психофізіологічна оцінка професійної діяльності диспетчерів енергосистем / ТА.Єна // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2008.- № 1 (13).- С.13-19.
  3. Кальниш В.В. Роль зовнішніх оцінок професійної діяльності в аналізі структури розподілу працівників за категоріями придатності / В.В. Кальниш, А.І. Єна / / Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 160-річчю кафедри фізіології людини і тварин КНУ ім. Т Шевченка.- К.: Вид- цтво Укр. фітосоціологічного центру, 2002.- С.54.
  4. Лізогуб В.С. Вікова динаміка властивостей основних нервових процесів у спортсменів та не спортсменів / В.С. Лізогуб // Вісник Черкаського університету- 1997.- Вип.1.- С. 141 - 146.
  5. Макаренко М.В. Теоретичні основи професійного психофізіологічного відбору військових спеціалістів / М.В. Макаренко // Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України.- К.: Вид-во Європейського ун-ту. - 2001.- С. 396-409.
  6. Бодров В.А. Психология и надежность: человек в системах управления техникой / В.А. Бодров, В.Я. Орлов.- М.: Издательство института психологии РАН, 1998.- 112 с.
  7. Кундиев Ю.И. Роль стресса в формировании здоровья населения: структурный анализ / Кундиев Ю.И., Кальниш В.В., Нагорная А.М. // Журнал АМН Украины.- 2002.- № 2.- Т 8.- С. 335-345.
  8. Навакатикян А.О. Изменение взаимосвязей физиологических функций ЦНС у операторов ЭВМ под влиянием профессионального стресса / А.О. Навакатикян, В.В. Кальниш // Журнал АМН Украши.- 1998.- № 2.- Т 4.- С. 355-362.
  9. Chronic fatigue syndrome: a working case definition / [Holmes G.P., Kaplan J.E., Gantz N.M. et al.] // Ann. Intern.
  10. Ross E. The history and treatment of chronic fatigue syndrome / E. Ross // Nurs Times.- 1996.- V.92, № 44.- P.34-36.