You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Перспективи профілактики хронічного обструктивного захворювання легень і хвороб системи кровообігу в шахтарів

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Андрущенко Т. А.1, Долінчук Л. В.2

Перспективи профілактики хронічного обструктивного захворювання легень і хвороб системи кровообігу в шахтарів

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. У структурі професійної захворюваності шахтарів України хвороби органів дихання посідають перше місце, серед яких хронічне обструктивне захворювання легень розглядають як одне з найпоширеніших та обтяжливих захворювань, що призводить до непрацездатності, інвалідності, смертності та значних соціально-економічних витрат. Поруч з перебігом хронічного обструктивного захворювання легень часто зустрічаються хвороби системи кровообігу. У багатьох країнах світу відбувається постійне збільшення відносної частоти хвороб системи кровообі­гу та їхньої ролі в погіршенні здоров’я населення працездатного віку.

Мета дослідження - виявити молекулярно-генетичні маркери генів, що кодують основні ланки патогенезу хроніч­ного обструктивного захворювання легень і хвороб системи кровообігу та асоційовані з ризиком розвитку зазна­чених захворювань, або чинять резистентну дію.

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 74 шахтарів основних підземних професій вугільних шахт. Сформовано групи дослідження: 1 група (п = 36) — гірники з хронічним обструктивним захворюванням легень у комбінації з хворобами системи кровообігу; 2 група (п = 38) — шахтарі без патології дихальної та серцево-судинної систем. Методом класичної полімеразної ланцюгової реакції визначали генотипи за генами: ММР-9 (С~І5б2^Т), ММР-2 (СІ30б^Т), ТІМР-2 (гя9900972), а2М (IleІ000Val), ELN (Ser422Gly), AGT (Т235^С), АТЖ (АІІбб^С), GNB3 825^Т), EDN1І98^^, MTHFR (АІ298^С) з наступним аналізом довжини рестрикційних фрагментів. Результати. Визначено генотипи, асоційовані з ризиком розвитку хвороб системи кровообігу: АОТ*ТТ(OR = 6,92; 95 % СІ 1,25-50,23, х2 = 6,90, р < 0,008), АТЖ*СС ДО = 5,14; 95 % СІ 0,90-38,31, х2 = 4,55, р < 0,03), EDNІ*ТТ ДО = 5,97; 95 % СІ 0,62-42,43, х2 = 3,14, р < 0,07). Встановлено генотипи, які чинять резистентність до розвитку ХСК: АвТ*МТ ДО = 0,33; 95 % СІ 0,11-0,95, х2 = 5,28, р < 0,02), EDNІ*GG ДО = 0,40; 95 % СІ 0,13-1,17, х2 = 3,49, р < 0,06). А також визначено комбінації генотипів біомаркерів резистентності до розвитку хронічного обструктивного захворювання легень: - ММР-9 СС, £-2-МШє/Шє, ЕЬМОіу^єг, ТІМР-2 GG,MMP-2 СТДО = 0,02; 95 % СІ 0,0-2,55, р < 0,09); - ММР-9 СТ, £-2-МІііє/Уаі, ЕЬШ Gly/Gly, ТІМР-2 GG, ММР-2 СС ДО = 0,02; 95 % СІ 0,0-2,55, р < 0,09). Висновки. Молекулярно-генетичні дослідження - найперспективніший напрям для розробки заходів первинної профілактики мультифакторних захворювань. Визначені генотипи, асоційовані з ризиком розвитку хронічного обструктивного захворювання легень і хвороб системи кровообігу, з’ясовані генотипи, які можливо чинять про- тективну дію до розвитку хронічного обструктивного захворювання легень і хвороб системи кровообігу, а також вивчені комбінації молекулярно-генетичних маркерів.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, хвороби системи кровообігу, молекулярно-генетичні маркери

Література

  1. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні / Ю. Кундієв, А. Нагорна, В. Чернюк // Охорона праці. - 2007. - № 11. - С. 37-40.
  2. Нагорна А. М. Сучасний стан та шляхи покращен­ня організації та контролю за медичними оглядами пра­цюючих у шкідливих і небезпечних умовах / А. М. На­горна, І. Г. Кононова, Н. В. Гречківська // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2014. - № 3 (40). - С. 10-18.
  3. Остапенко Т. А. Діагностика хронічного обструк­тивного захворювання легень професійного генезу з урахуванням даних оновленої реакції GOLD 2016 року / Т А. Остапенко, А. В. Басанець // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2016. - № 4 (49). - Р. 21-31.
  4. Устинова О. Ю. Влияние напряженности трудо­вого процесса у работников горнорудной промыш­ленности на развитие артериальной гипертензии/ О.   Ю. Устинова, В. Б. Алексеев, А. Н. Румянцева // Медицина труда и промышленная экология. - 2013. - № 11. - С. 27-31.
  5. Santo Tomas L. H. Emphysema and chronic obst­ructive pulmonary disease in coal miners / L. H. Santo Tomas // Curr. Opin. Pulm. Med. - 2011. - № 17 (2). - Р 123-125.
  6. Режим доступу: http://www.goldcopd.org.  Glo­bal strategy for the diagnosis, management, and preven­tion of chronic obstructive pulmonary disease (GOLD): Updated 2016., 80 p.