You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Прогнозування розвитку гострих отруєнь у сільськогосподарських робітників при використанні фунгіцидів на основі діючих речовин - індукторів монооксигеназної системи печінки

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.01.057

Антоненко А. М.

Прогнозування розвитку гострих отруєнь у сільськогосподарських робітників при використанні фунгіцидів на основі діючих речовин - індукторів монооксигеназної системи печінки

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Сьогодні визначальним фактором потенційного ризику для здоров’я населення та працівників є збільшен­ня масштабів використання хімічних засобів захисту рослин, асортимент та обсяги застосування яких щорічно збільшуються. Однак відмовитись від використання пестицидів у сільському господарстві в найближчі роки неможливо.

Мета дослідження — прогнозування можливості виникнення гострих токсичних ефектів у працівників сільського господарства в разі роботи з препаратами на основі діючих речовин — індукторів монооксигеназної системи печінки. Матеріали та методи дослідження. Для оцінки вибірковості впливу на організм робітників ізопіразаму, пентіопіра- ду, седаксану та флуксапіроксаду було розраховано їхні коефіцієнти можливості інгаляційного отруєння (КМІО), коефіцієнти вибірковості дії пестициду при інгаляційному (КВДінг) та дермальному впливі (КВДд) з урахуванням фізико-хімічних властивостей і норм витрат діючих речовин.

Результати. За величиною тиску насиченої пари всі досліджувані сполуки є мало леткими. Величини КМІО дослі­джуваних фунгіцидів вказують на низьку ймовірність гострого інгаляційного отруєння при використанні препара­тів на їхній основі. Величини КВДінг. та КВДд для всіх досліджуваних діючих речовин становили понад 100, що свідчить про достатньо високу вибірковість їхньої дії, окрім седаксану (препарат Вайбранс), КВДінг. для якого становило 67,1, що пов’язано з його високою нормою витрат (0,74 кг/т) та свідчить про відносно низьку вибірко­вість дії сполуки.

Висновок. Доведено відносну безпечність при потраплянні до організму сільськогосподарських працівників перку- танним та інгаляційним шляхом усіх досліджуваних речовин. Виключенням є седаксан в складі препарату Вайбранс, величина КВДінг. якого свідчить про відносно високу ймовірність гострих токсичних ефектів при потра­плянні через органи дихання.

Ключові слова: пестициди, гострі отруєння, ризик, сільське господарство

Література

  1. Human Biomonitoring for Environmental Cha- micals. Committee on Human Biomonitoring for Envi­ronmental toxicants. Washington: National Academics Press, 2006. 291 p.
  2. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (офіційне видання); уклад.: В. У. Ящук, В. М. Ващенко, Р М. Кривошия. Київ : Юнівест Медіа, 2016. 1023 с.
  3. 3.  Балан Г. М., Харченко О. А., Бубало Н. М. Причини, структура та клінічні синдроми гострих отруєнь пестицидами у працівників сільського господарства в умовах його реформування. Сучасні проб­леми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2013. № 4. С. 22-29.
  4. Сергеев С. Г., Чайка Ю. Г Оценка возможности возникновения острых токсических эффектов при рабо­те с пестицидами с учетом их избирательности действия. Сучасні проблеми токсикології. 2008. № 4. С. 29-31.
  5. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності: ДСанПіН 8.8.1.002-98: затв. 28.08.98. Київ : Міністерство охорони здоров’я України, 1998. 20 с.

ORCID ID автора:

Антоненко А. М.  (ORCID ID 0000-0001-9665-0646)