You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Виробничі фактори хімічного та фізичного походження в сучасній вугільній промисловості України: їхній вплив на розвиток професійно обумовленої патології. Повідомлення 1

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.03.075

Андрущенко Т. А., Басанець А. В.

Виробничі фактори хімічного та фізичного походження в сучасній вугільній промисловості України: їхній вплив на розвиток професійно обумовленої патології. Повідомлення 1

ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Аналіз даних літератури показав, що під час виробничого процесу видобутку вугілля на здоров’я працівників впливає велика кількість виробничих факторів хімічного та фізичного походження, які можуть обумовлювати схильність до розвитку професійної патології.

Мета дослідження. Проаналізувати та узагальнити дані літератури щодо основних виробничих факторів хімічної та фізичної природи, природного й техногенного походження.

Матеріали та методи дослідження. Аналітичний огляд наукових публікацій виконано з використанням реферативної бази даних наукових бібліотек і текстової бази даних медичних і біологічних публікацій Pub Med.

Результати. Проаналізовані хімічні та фізичні виробничі фактори на робочих місцях працівників основних шахтарських професій. Обговорено питання механізмів індивідуальної схильності або резистентності працівників вугільних шахт до впливу несприятливих і шкідливих виробничих факторів.

Висновки. Результати багаторічних досліджень, проведених в Україні, так і в ряді розвинутих країн світу, підтверджують зростання негативного впливу на здоров’я працівників вугільних шахт несприятливих виробничих факторів і зростання професійно обумовленої патології. Надзвичайно актуальним лишається пошук нових заходів профілактики за допомогою визначення індивідуальної схильності до розвитку професійно обумовленої патології в працівників вугільних шахт України.

Ключові слова: вугільна промисловість, хімічні виробничі фактори, фізичні виробничі фактори, індивідуальна схильність

Література

 1. Баранов В. С. Новые молекулярно-генетические подходы в профилактике, диагностике и лечении наследственных и мультифакториальных заболева­ний / В. С. Баранов, Э. К. Айламазян // Мед. Акад. Журн. - 2001. - Т 1, № 3. - С. 33-44.
 2. Захаров Е. П. Оценка состояния вентиляции, газового и теплового режимов угольных шахт Украины / Е. П. Захаров, А. Г. Лейпихов, С. Л. Фрейд- ман // Уголь Украины. - 1996. - № 10-11. - С. 3-11.
 3. Кузьмина Л. П. Геномика и протеомика в иссле­дованиях по медицине труда / Л. П. Кузьмина // Медико-экологические проблемы здоровья работаю­щих. - 2004. - № 2. - С. 25-30.
 4. Кундієв Ю. І. Професійна захворюваність в Україні у динаміці довгострокового спостереження / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2005. - № 1. - С. 3-11.
 5. Кундиев Ю. И. Медицина труда - пятидесятилетний опыт / Ю. И. Кундиев. - Киев : Авіцена, 2002. - 672 с.
 6. Методические рекомендации по системе оценки и контроля санитарной безопасности труда горнора­бочих по основным физическим (энергетическим) факторам, ДонНИИ ГТ и ПЗ. - Донецк : ЦБНТИ МУП СССР, 1990. - 23 с.
 7. Мухин В. В. Уровень, структура и динамика сочетанных форм профзаболеваемости у горнорабо­чих угольных шахт Донецкой области / В. В. Мухин, Г. С. Передерий, Н. М. Харковенко // Мед. труда и пром. экология. - 2003. - № 6.- С. 11-13.
 8. Мухін В. В. Удосконалення санітарно-гігієнічного моніторингу впливу на працюючих несприятливих чинників виробничого середовища і трудового про­цесу / В. В. Мухін, Г. С. Передерій // Укр. журнал з пробл. медицини праці. - 2006. - № 1. - С. 54-61.
 9. Мухин В. В. Медицина труда в угольной про­мышленности / В. В. Мухін. - Донецк, 2002. - 204 с.
 10. Пищиков В. А. Профессиональная заболевае­мость в Украине (динамика за последние 10 лет, при­чины формирования) и пути сохранения профессио­нального здоровья населения / В. А. Пищиков, И. П. Лубянова // Сб. «Гигиена труда». - Киев, 1999. - Вып. 30. - С. 13-23.
 11. Полоников А. В. Полиморфизм генов фермен­тов биотрансформации ксенобиотиков и их ком­плексное влияние на предрасположенность к мульти­факториальным заболеваниям : автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора медицинских наук : спец. 03.00.15 «Генетика» /А. В. Полоников. - Москва, 2006. - 14 с.
 12. Солдак И. И. Комплексная оценка шахтного микроклимата / И. И. Солдак, В. А. Максимович // Уголь Украины. - 1988. - № 12. - С. 3-4.
 13. Судаков К. В. Системная оценка физиологиче­ских функций человека на рабочем месте / Судаков К. В. // Вестник РАМН. - 1997. - № 4. - С. 18-24.
 14. Оценка радиационного фактора в угольных шахтах и его влияние на показатели здоровья горно­рабочих / В. Я. Уманский, Д. О. Ластков, О. В. Партас [и др.] // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 1999. - Т 3, № 2. - С. 126-130.
 15. Критерии профессиональных рисков как основа для усовершенствования гигиенической классифика­ции труда / В. И. Чернюк, П. Н. Витте, Н. И. Меняйло [и др.] // Здоров'я та довкшля. - 2000. - № 2. - С. 49-53.
 16. Alessio L. From clinical activities to didactics and research in occupational medicine / L. Alessio, M. Crippa, S. Porru // Med. Lav - 2006. - V. 97, № 2. - P. 393-401.
 17. Borm P. J. From quartz hazard to quartz risk: the coal mines revisited / P. J. Borm, L. Tran // Ann. Occup. Hyg. - 2002. - V. 46, № 1. - P. 25-32.
 18. Izmerov N. F. Genetic-biochemical criteria for individual sensitivity in development of occupational bronchopulmonary diseases / N. F. Izmerov, L. P. Kuz­mina, L. A. Tarasova // Cent. Eur. J. Public Health. - 2002. - V. 10, № l (2). - P. 35-41.
 19. Liu W. W. Analysis of the situation of occupational health surveillance and the morbidity of occupational diseases in Guangzhou / W. W. Liu, C. Q. Jiang, W. S. Zhang. // Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. - 2005. - V. 23, № 4. - P. 263-266.