You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Профілактика професійного раку в Україні

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.02.003

Нагорна А.М., Варивончик А.В.

Профілактика професійного раку в Україні

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено аналіз адекватності заходів профілактики «професійного раку», що реалізуються в Україні, їх відповідності до міжнародних вимог та стандартів, визначено шляхи оптимізації та покращання первинної, вторинної та третинної профілактики, що засновані на інтеграції профілактичних зусиль органів державного управління (охорони здоров’я, науки та освіти, праці та соціальної політики, професійних спілок, страхових фондів тощо).

Ключові слова: рак, виробництва, канцерогенна небезпека, професійна патологія, профілактика

Література

  1. Варивончик Д.В. Молекулярно-генетичні меха­нізми злоякісної трансформації клітин та напрямки використання генетичного скринінгу працюючого населення для профілактики професійного раку: систематичний огляд//Укр. журн. з пробл. медици­ни праці,- 2005.-№ і,-С. 74-84. https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.074
  2. Варивончик Д.В. Роль імунної системи в пато­генезі виробничо-обумовленої онкологічної патоло­гії: огляд літератури//Укр. журн. з пробл. медицини праці,- 2005.- №3-4-С. 58-65. https://doi.org/10.33573/ujoh2005.03.058
  3. Гігієнічний норматив України 1.1.2.123-2006 •Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини».
  4. Епідеміологічний моніторинг та раннє виявлення виробничо-обумовленої та професійної онкологічної па­тології серед працюючого населення в Україні (методич­ні рекомендації)/Укл, А.М.Нагарна, Д.В.Варивончик. О.МЛіщишина, Є.Л.ГЬрох/1н-т медицини праці АМН України. Ін-т онкології АМН України,- К., 2006.- 31с.
  5. Профилактика//Качество медицинской помо­щи: ГЛоссарий/Общ. ред. Ю.М.Комаров.- М.. 1999.- С. 28.
  6. KundiyevY., Nalioma A.. Varyvonchyk D. Prevention of occupational cancer in Ukraine//Global Occupational Health Network (WHO).- 2006,- № 11.- P. 5-6.
  7. Occupational Cancer/Zero Cancer: A union guide to prevention.- International Metalworkers’ Federation. 2007. - http://www.imfmetal.org/main/index.cfm?n=47&l=2&c=15709