You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Можливість застосування нейрональних стовбурових клітин для запобігання та лікування аміноглікозидного ототоксикозу в експериментальних тварин

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.01.068

Сапіжак І. І.

Можливість застосування нейрональних стовбурових клітин для запобігання та лікування аміноглікозидного ототоксикозу в експериментальних тварин

Державна установа «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. В Україні нараховується понад 270 тис. пацієнтів з різними формами сенсоневральної приглухуватості (СНП) (0,6 % від загальної кількості населення), у тому числі близько у 100 тис. діагностовано глухоту. За даними ВООЗ (2002 р.), шум займає друге місце серед семи професійних факторів ризику розвитку професійних захворювань. Мета дослідження — вивчити ефективність дії суспензії ембріональних стовбурових клітин при експериментально викликаному аміноглікозидному ототоксикозі в морських свинок.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведено на 40 статевозрілих морських свинках. Сенсоневральну приглухуватість викликали введенням аміноглікозидного антибіотика — гентаміцину сульфату в дозі 100 мг/кг 14 діб (1 група). Суспензію нейрональних стовбурових клітин (НСК) вводили в об’ємі 2 млн клітин у 0,5 мл інтра- тимпанально та 4 млн клітин у 1,0 мл внутрішньом’язево на 1, 8, и 15 добу експерименту.

Результати. Використана методика забору та приготування суспензії ембріональних стовбурових клітин дозволяє забезпечити потрібну їх кількість для подальшої трансплантації in vivo, з незмінними для цих клітин характеристи­ками. Аміноглікозидний токсикоз, отриманий, зокрема, 14-денним введенням розчину гентаміцину морським свинкам у дозі 100 мг/кг ваги супроводжується загальною інтоксикацією: зниженням апетиту, втратою ваги, частим сечовипусканням, випадінням шерсті. Ін’єкція НСК у першу добу, до та після введення аміноглікозиду повністю, а на 8 та 15 — частково нівелює приведені симптоми. 14-денне введення гентаміцину морським свинкам викликає порушення архітектоніки та морфології внутрішнього вуха, мікроциркуляції в судинній смужці, що підтверджено даними морфологічного дослідження. Уведення НСК у перший день штучно змодельованого аміноглюкозидного ототоксикозу попереджало його розвиток при 14-денних ін’єкціях гентаміцину, що підтверджено даними функці­ональних та морфологічного досліджень.

Висновки. Отримані дані свідчать про доцільність обраного напряму вивчення можливості використання НСК для попередження та лікування ототоксичного впливу аміногликозидів на внутрішнє вухо морських свинок.

Ключові слова: нейрональні стовбурові клітини, сенсоневральна приглухуватість, аміноглікозидний антибіотик, морські свинки

Література

 1. Руководство по культивированию ткани. Методы. Техника. Проблемы / Божкова В. П., Брежестовский Л. А., Буравлев В. М. [и др.]. - Москва : Наука, 1988. - С. 13-14, 33-34.
 2. Морфологические аспекты дифференцировки эмбриональных стволовых клеток в культуре / Гордеева О. Ф., Мануилова Е. С., Гуляева Д. В. [и др.] // Цитология. Cytology. - 2011. - Т 43, № 9. - С. 851.
 3. Кундієв Ю. І. Стратегія забезпечення безпечних умов праці збереження здоров'я працюючих в Україні на 2006-2010 роки / Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Чернюк В. І. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2005. - № 3-4. - С. 4-10.
 4. Магомедов М. М. Использование транспланта­ции фетальных тканей в отоларингологии. Анализ состояния проблемы и перспективы развития / Маго­медов М. М. // Вестник оториноларингологии. - 1998. - № 2. - С. 16-23.
 5. Магомедов М. М. Применение фетальных тканей в терапии хронической нейросенсорной тугоухости / Магомедов М. М. // Матеріали міжнародної науково- практичної конференції, присвяченої 75-річчю кафедри та клініки отоларингології Дніпропетровської медичної академії. - Дніпропетровськ, 1997. - С. 140-141.
 6. Порівняльна цитоструктурна оцінка росту ембріональної нервової ткнини людини в умовах культивування за різних способів її зберігання / Семенова В. М., Цимбалюк В. І., Пічкур Л. Д., Стай- ло Л. П. // Український нейрохірургічний журнал. - 2008. - № 4. - С. 68-71. https://doi.org/10.25305/unj.108393
 7. Цимбалюк В. І. Нейротрансплантація / Цимба­люк В. І. // Лікування та діагностика. - 2000. - № 3. - С. 15-19.
 8. Цимбалюк В. І. Нейротрансплантація / Цимба­люк В. І. // Лікування та діагностика. - 2004. - № 2. - С. 19-23.
 9. Шидловська Т. В. Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості: Навч. посіб. / Т В. Шидловська, Т А. Шидловська, А. Л. Косаков- ський. - Київ : НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2008. - 432 с.
 10. Трансплантация эмбриональной нервной ткани в терапии паркинсонизма: современное состоя­ние проблемы / Чехонин В.П., Баклушев В. П., Белопасов В. В., Дмитриева Т Б. // Журн. неврологии и психиатрии. - 1999. - Т 99, № 11. - С. 60-66.
 11. Groves A. K. The challenge of hair cells regeneration / A. K. Groves // Exp. Biol. Med. (Maywood). - 2010. - V. 235 (4). - P. 434-446. https://doi.org/10.1258/ebm.2009.009281
 12. Huisman M. A., Rivolta M. N. Neural crest stem cells and the irpotential application in a therapy for deafness / Huisman M. A., Rivolta M. N. // Frontiers Bioscience (SchoolEd). - 2012. - V. 1, № 4. - Р. 121-132. https://doi.org/10.2741/s255
 13. Kersigo J. Inner ear hair cells deteriorate in mice engineered to hav enoordiminished innervation / Kersigo J., Fritzsch B. // Front iersinaging neuro science. - 2015. - V. 7. - P. 570-587. https://doi.org/10.3389/fnagi.2015.00033
 14. McKay R. Stem cells in the central nervous system / McKay R. // Sciense. - 1997. - V. 276. - P. 66-71 https://doi.org/10.1126/science.276.5309.66
 15. Transplantation of mouse induced pluripoten tstem cells into the cochlea / K. Nishimura, T Nakagawa, K. Ono [et al.] // Neuroreport. - 2009. - V. 20 (14). - P. 1250-1254. https://doi.org/10.1097/WNR.0b013e32832ff287
 16. Rivolta M. N. New strategies for the restoration of hearing loss: challenges and opportunities / Rivolta M. N. // British Medical Bulletin. - 2013. - V. 105. - P. 69-84. https://doi.org/10.1093/bmb/lds035