You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Можливості сучасної діагностики та профілактики туберкульозу в медичних працівників, що працюють у фтизіатричних закладах охорони здоров'я

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Доценко Я. І., Садловська М. А., Білогорцева О. І., Победьонна Г. П.

Можливості сучасної діагностики та профілактики туберкульозу в медичних працівників, що працюють у фтизіатричних закладах охорони здоров'я

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Розповсюдженість туберкульозу (ТБ) серед медичних працівників та, зокрема, серед медичних працівників протитуберкульозних закладів України має тенденцію до зниження, що є результатом постійного медичного нагляду за працюючими. Удосконалення діагностики ТБ є важливою задачею, оскільки проба Манту є недостатньо чутливою для діагностики латентної туберкульозної інфекції. Особи із латентною туберкульозною інфекцією є резервуаром для розвитку туберкульозу.

Мета дослідження. Порівняти результати проби Манту та тесту з алергеном туберкульозним рекомбінантним (АТР) у співробітників протитуберкульозних закладів для своєчасної діагностики латентної туберкульозної інфекції.

Матеріали та методи дослідження. За допомогою тесту з АТР та проби Манту було обстежено 25 співробітників протитуберкульозних закладів, у тому числі жінок — 84 %, чоловіків — 16 %, серед них лікарів — 52 %, середнього та молодшого медичного персоналу — 48 % із стажем роботи від 0 до 38 років.

Результати. Серед 25 обстежених проба Манту була позитивною у 84 % осіб, тест із АТР — у 36 %, що суттєво обмежило контингент для спеціальних діагностичних та профілактичних заходів. ТБ був діагностований у 1 працівника із гіперергічним результатом тесту з АТР. Застосування специфічного тесту з АТР у працівників туберкульозної служби (група високого ризику захворювання) дозволяє своєчасно виявляти найуразливіші контингенти, які потребують термінового обстеження, у тому числі за показаннями — проведення комп’ютерної томографії. Тест з АТР рекомендовано використовувати в проміжний період між рентгенологічними дослідженнями для підвищення ефективності діагностики ТБ у працівників груп ризику.

Ключові слова: туберкульоз, медичні працівники, тест з алергеном туберкульозним рекомбінантним, діагностика, профілактика

Література

 1. Білогорцева О. І. Сучасний стан питання діагнос­тики туберкульозу / О. І. Білогорцева // Новости медицины и фармации. — 2012. — № 18 (431). — С. 16.
 2. Туберкульоз: організація діагностики, лікуван­ня, профілактики та контролю за смертністю / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, Л. В. Турченко, С. В. Лірник. — К. : Здоров’я, 2010. — 447 с.
 3. Пухальская Н. С. Современные аспекты тубер­кулинодиагностики / Н. С. Пухальская // Запорожский медицинский журнал. — 2010. — Т. 12, № 3. - С. 157-161.
 4. Клинические исследования нового кожного теста Диаскинтест для диагностики туберкулеза / И. Киселев [и др.] // Проблемы туберкулеза и болезней легких. — 2009. — № 2. — С. 11 — 16.
 5. Застосування алергену туберкульозного реком- бінантного для діагностики туберкульозної інфекції у дітей / Ю. І. Фещенко [та ін.] // Методичний посіб­ник. — К., 2013. — 36 с.
 6. Лебедева Л. В. Чувствительность к туберкули­ну и инфицированность микобактериями туберкуле­за у детей / Л. В. Лебедева, С. Г. Грачева // Пробл. туберкулеза и болезней легких. — 2007. — № 1. —43-49.
 7. Аксенова В. А. Новые возможности скрининга и диагностики различных проявлений туберкулезной инфекции у детей и подростков в России / В. А. Аксенова // Вопросы современной педиат­рии. - 2011. - Т. 10, № 4. - С. 2-7.
 8. Хованов А. В. Геоинформационные технологии во фтизиатрии / А. В. Хованов, В. И. Нечаев, В. А. Барков // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2007. - № 2. - С. 3-9.
 9. Туберкульоз в Україні (Аналітично-статистич­ний довідник за 2001-2012 роки): Під ред. О. К. Тол- станова. - К., 2013. - 122 с.
 10. Bilogortseva Olga. The assessment of the results specific intradermal tests in children with different manifestations of latent tuberculosis infection / Olga Bilogortseva, Yaroslava Dotsenko, Elena Andreeva // Abstract book of the 1-st international academic conference “Science and education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science”. Australia, Melbourne, 23 June, 2014. — P. 589-591.
 11. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2014 // European Centre for Disease Prevention and Control. — 2014. — 218 p.