You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Поліморфізм гена XPD (RS799793) і бронхолегенева патологія в працівників шкідливих і небезпечних галузей промисловості України

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.01.061

Андрущенко Т. А.1, Гончаров С. В.2, Долінчук Л. В.3, Досенко В. Є.2

Поліморфізм гена XPD (RS799793) і бронхолегенева патологія в працівників шкідливих і небезпечних галузей промисловості України

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, м. Київ

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Найпоширенішими серед професійних захворювань в Україні є хвороби бронхолегеневої системи. У струк­турі шкідливих і небезпечних виробничих чинників, які призводять до їхнього розвитку, наявні такі, що обумов­люють порушення в системі репарації ДНК та можуть обумовлювати індукцію мутагенезу.

Мета дослідження — вивчити розподіл частот алелів і генотипів гена репарації XPD (rs799793) у хворих з патологією бронхолегеневої системи серед працівників пилових професій азбоцементних підприємств і вугільних шахт України. Матеріали та методи дослідження. У дослідження увійшли дві категорії працівників: робітники азбестоцемент­них підприємств України (n = 92) і шахтарі (n = 98). Методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі визначали генотипи гена XPD (rs799793). Отримані результати обробляли статистично з використанням програм Orion 7.0, Statistica та Excel 2000.

Результати. У результаті виконаного дослідження встановлені частоти генотипів гена XPD (rs799793) у професій­них групах шахтарів і працівників азбестоцементної промисловості України. Величина OR мінорного алеля XPD*Asn у працівників азбестоцементних підприємств вказувала на кореляцію порушень у системі ексцизійної репарації нуклеотидів з ризиком розвитку бронхолегеневої патології (OR = 1,34; 95 % СІ: 0,69—2,59), у той час, як домінантний алель XPD*Asp чинив протективну дію для його носіїв (OR = 0,75; 95 % СІ: 0,39—1,44). При вивченні частот генотипів гена XPD (rs799793) встановлено, що генотип XPD*Asn/Asn асоційований з ризиком розвитку бронхолегеневої патології та пригніченням ефективності ексцизійної репарації нуклеотидів у популяції працівни­ків азбестоцементних підприємств України (OR = 2,15; 95 % CI: 1,71—2,70, р < 0,01, у} = 6,35).

Висновки. У результаті виконаного молекулярно-генетичного дослідження поліморфізму гена XPD (rs799793) вста­новлено, що генотип XPD*Asn/Asn асоційований з ризиком розвитку бронхолегеневої патології та пригніченням ексцизійної репарації нуклеотидів у популяції працівників азбестоцементних підприємств України. Виявлено, що серед працівників азбестоцементних підприємств носії алеля XPD*Asn мають підвищений ризик розвитку бронхо­легеневої патології, а носійство алеля XPD*Asp чинить протективну дію до розвитку зазначеної патології.

Ключові слова: бронхолегенева патологія, молекулярно-генетичні маркери, XPD

Література

  1. Измеров Н. Ф., Динисов Э. Н., Кузьмина Л. П. Биохимические и генетические показатели индивидуаль­ной чувствительности к профессиональным вредностям: Профессиональный риск для здоровья работников (руко­водство); под ред. Н. Ф. Измерова. Москва. 2003. 334 с.
  2. Кундієв Ю. І., Нагорна А. М. Професійна захворюваність в Україні у динаміці довгострокового спостереження. Український журнал з проблем меди­цини праці. 2005. № 1. С. 3-11.
  3. Уржумов П. В., Погодина А. В., Аклеев А. В. Полиморфизмы генов NBS1 и РАКР1 и эффективность репарации ДНК. Вестник Челябинского государст­венного университета. 2013. № 7 (298). Биология. Вып. 2. С. 107-108.
  4. Kiffmeyer W. R., Langer E., Davies S. M. et al. Genetic Polymorphisms in the Human Population. Cancer. 2004. V. 100. № 2. P. 411-417.
  5. Kuschel B., Auranen A., McBride S., Novik K. L., Antoniou A. et al. Variants in double-strand break repair genes and breast cancer susceptibility. Hum Mol Genet 11. 2002. P. 1399-440.
  6. Pavanello S., Clonfero E. Individual susceptibility to occupational carcinogens: the evidence from biomo- nitiring and molecular epidemiology studies. G Ital Med Lav Ergon. 2004. Oct-Dec. 26 (4). P. 311-21.
  7. Shin A., Lee K. M., Ahn B., Park C. G., Noh S. K. et al. Genotype-phenotype relationship between DNA repair gene genetic polymorphisms and DNArepair capacity. Asian Pac J Cancer. 2008. Prev. 9. P. 501-5.

ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Андрущенко Т. А. (ORCID ID 0000-0003-2858-8267) — збір первинного матеріалу, участь у реалізації дослідження, статистична обробка результатів;

Гончаров С. В. — участь у реалізації дослідження;

Долінчук Л. В. — аналіз сучасної світової і вітчизняної літератури;

Досенко В. Е. — вибір методів і програми дослідження.