You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Фізіолого-гігієнічні особливості праці операторів при одержанні нанопорошків силіцидів і нітридів металів та стан їхньої гепатобіліарної системи

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.02.018

Солоха Н. В.

Фізіолого-гігієнічні особливості праці операторів при одержанні нанопорошків силіцидів і нітридів металів та стан їхньої гепатобіліарної системи

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Нанотехнології та наноматеріали сьогодні стрімко впроваджуються практично в усі галузі промисловості й, відповідно, збільшується кількість працівників, які контактують з нанооб’єктами у виробничих умовах. Наночастки та наноматеріали набувають характеру нового антропогенного чинника, який може характеризуватися потенцій­ною небезпекою для здоров’я не тільки працюючих, а й в цілому для населення та стану екологічних систем. Мета дослідження. Вивчення гігієнічних особливостей умов праці операторів, зайнятих виробництвом нанопо- рошків силіцидів і нітридів тугоплавких безкисневих сполук металів, клініко-лабораторне обстеження стану гепа- тобіліарної системи і щитоподібної залози операторів, розробка на цій основі профілактичних рекомендацій. Матеріали та методи дослідження. Технологічні процеси термічного синтезу й високоенергетичної механоактива- ції композитних нанопорошків нітриду титану та силіцидів металів. Гігієнічна оцінка фізичних чинників (пилу нанопорошку, шуму, мікроклімату) на робочих місцях операторів. Фізіолого-гігієнічна оцінка праці операторів — визначення важкості та напруженості трудового процесу. Клінічне обстеження: визначення активності ферментів АЛТ, АСТ загального білірубіну, холестерину, глюкози в крові оператора. Ультразвукове дослідження структурних змін печінки методом УЗД.

Результати. Встановлено, що робота операторів пов’язана з впливом фізичних факторів виробничого серед­овища: хімічного пилу, шуму, температури, вологості, інфрачервоного випромінювання, провідним є вміст наночастинок у повітрі робочої зони. Трудовий процес операторів за ступенем тяжкості відповідає класу 1 (оптимальний, легке фізичне навантаження), а напруженості класу 3.1. (шкідливий 1 ступеня). Показано, що в операторів зростають показники АлАт, АсАт, показники ліпідного та вуглеводного обміну, збільшуються роз­міри щитоподібної залози.

Висновки. Провідним виробничим фактором є наявність пилу нанокристалічних порошків силіцидів хрому, молібдену, танталу та нітриду титану в повітрі робочої зони. Праця операторів за ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» відповідає класу 3.1. Клінічна оцінка стану гепатобіліарної систе­ми показала зміни з боку АЛТ, АСТ та зниження коефіцієнта де Рітіса. Підвищення АЛТ, АСТ поєднувалися зі змінами показників ліпідного обміну (гіперхолестеринемія) та вуглеводного обміну (гіперглікемія). Застосування методу ультразвукової діагностики не виявило структурних змін з боку печінки в даної групи працівників, проте були виявлені суттєві структурні зміни з боку щитоподібної залози. На основі проведених гігієнічних і клініко- статистичних методів було розроблено гігієнічні рекомендації.

Ключові слова: нанопорошки, нітрид титану, силіциди молібдену, хрому, танталу, термосинтез, високоенергетична механоактивація, функціональний стан гепатобіліарної системи

Література

  1. Фостер Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности / Л. Фостер. - Москва : Техносфера, 2008. - 350 с.
  2. Курляндский Б. А. О нанотехнологии и связан­ных с нею токсикологических проблемах / Курляндский Б. А. // Токсикологический вестник. - 2007. - С. 25 -35.
  3. Москаленко В. Ф. Екологічні і токсикологічні аспекти біологічної безпеки нанотехнологій, наноча­стинок та наноматеріалів (аналітичний огляд) / Москаленко В. Ф., Яворовський О. П. // Науковий вісник НМУ імені О. О. Богомольця. - 2009. - № 3. - С. 25-35.
  4. Soch B. H. Magnetic properties of iron oxide nanoclasters within microdomanis of block copolimers / Soch B. H., Gohen R. E., Papaefthymiou G. C. // J. Magnetism Magnetics Materials. - 1998. - V. 182, № 1-2. - P. 216-224. https://doi.org/10.1016/S0304-8853(97)00675-6
  5. Buzea Cristina. Nanomaterials and nanoparticles: Sources and toxicity / Cristina Buzea, Ivan I. Pacheco Blandino, and Kevin Robbie // Biointerphases. - 2007. - V.2, Issue 4. - Р. 49-55.https://doi.org/10.1116/1.2815690
  6. Митьков В. В. Практическое руководство по уль­тразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая диагностика / В. В. Митьков. - Москва : Издательский дом Видар-М, 2005. - 720 с.
  7. Меньшиков В. В. Лабораторные методы исследо­вания в клинике. Справочник / В. В. Меньшиков. - Москва : Медицина, 1987. - С. 125.
  8. Лапач С. Н. Статистические методы в медико­биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. - Киев : Морион, 2001. - 408 с.
  9. Токсикология тугоплавких соединений: моно­графия / И. Т Брахнова, М. В. Яковенко; ГУ «Ин-т проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины», ГУ «Ин-т медицины труда НАН Украины». - Киев : Гнозис, 2010. - 288 с.