You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Фізіолого-гігієнічні дослідження працівників радіотехнічного забезпечення керування повітряним рухом

DOI xxxxxxxx

Пишнов Г.Ю., Чуй Т.С., Висоиька Л.Г.

Фізіолого-гігієнічні дослідження працівників радіотехнічного забезпечення керування повітряним рухом

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Пілотними фізіолого-гігієнічними дослідженнями умов та характеру праці професії інженера радіолокації, радіонавігації і зв'язку із забезпечення керування повізряним рухом показано, що їхня праця характеризується великим розмаїттям функціональних обов'язків, а також несприятливими факторами виробничого середовища. З'ясовано, що згідно з критеріями ГКТ - ГН 3.3.5-3.8;6.6.1-083-2001р., перевищення допустимих рівнів має місце за параметрами шум, мікроклімат, освітлення, аероіонний склад повітря, напруженість праці. Встановлено тенденцію до підвищення артеріального тиску, а також швидкості темпів старіння у цій професіональній групі.

Ключові слова: інженерно-технічний персонал радіолокації, радіонавігації і зв'язку, гігієнічна оцінка, фізіологічні дослідження

Література

  1. Войтенко В.П., Токарь А.В., Полюхов В.В. Мето Дика определения биологического возраста челове Ка//1>ронтология и гериатрия.- К., 1984.-С. 133-137.
  2. Гйчев Ю.П., Гйчев Ю.Ю. Влияние электромагнитных полей на здоровье человека.- Новосибирск: Ин-т регион, патологии и патоморфологии СО РАМН. 1999,-84 с.
  3. Григорьев Ю.Г., Степанов В.С., Григорьев О.А., Меркулов А. В. Электромагнитная безопасность человека. Справочно-информационное пособие.- Росс. Нац. комитет по защите от неионизирующих излучений. 1999.- 146 с.
  4. Измеров Н.Ф., Пальцев Ю.П., Суворов Г.А. и др. Неионизирующие электромагнитные излучения и Поля//Физические факторы. Экологическая оценка и контроль.- М.: Медицина. 1999.- Т. 1.- С. 8-95.
  5. Медведев В.П. Сердечно-сосудистая система у работников умственного труда при хроническом воздействии электромагнитного поля СВЧ: Авто- реф. дисс. .., д.м.н,- Л., 1973.
  6. Походзей Л.В., Курьеров Н.Н., Рубцова Н.Б. и др. Гйгиеническая оценка электромагнитной обстановки и в иб роа куст и ч ес ко го факторов на рабочих местах радиотехнического персонала аэропортов гражданской авиации//Мед. труда и пром. экол.- 2004г.- № 1.- С. 31 -35.
  7. Суворов ПА., Пальцев Ю.П., Хунданов Л.Л. и др. Неионизирующие электромагнитные излучения и поля (экологические и гигиенические аспекты).- М., 1998.- 102 с.
  8. Холодов Ю.А., Лебедева Н.Н. Реакции нервной системы человека на электромагнитные поля,- М.: Наука, 1992,- 135 с.
  9. Шахбазов В.Г., Григорьева Н.Н., Колупаева Т.В. Новый цито-биофизический показатель биологического возраста и физиологического состояния человека//Физиол. человека.- 1996.-Т.6. №22.-С. 71-75.
  10. Anderson L.E., Cerretelli P., Kato M. et al. Management of the EMF issue. Report pres. From the name of study committee 36.06//Electra.- 1996.- №168,- P. 131-137.