You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Фізіолого-гігієнічна оцінка фізичних факторів і напруженості праці авіадиспетчерів та інженерного персоналу з забезпечення управління цивільним повітряним рухом в Україні

1(29) 2012

DOI xxxxxxxx

Чернюк В. І., Назаренко В. І., Апихтін К. О., Чуй Т. С., Кудієвський Я. В.

Фізіолого-гігієнічна оцінка фізичних факторів і напруженості праці авіадиспетчерів та інженерного персоналу з забезпечення управління цивільним повітряним рухом в Україні

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS 

 

Проведено фізіолого-гігієнічні дослідження умов праці та вивчена варіабельність серцевого ритму в авіадиспетчерів (56 чол.) та інженерного персоналу (28 чол.) по забезпеченню управління повітряним рухом (УПР) в аеропортах «Бориспіль», «Львів» «Сімферополь». Встановлено, що працівники цих професійних груп зазнають впливу комплексу несприятливих фізичних факторів (шум — кл. 3.1, мікрокліматичні умови — кл. 3.1, недостатня аероіонізація — кл. 3.1) і напруженості праці, яка є найнесприятливішим виробничим фактором. Відповідно до критеріїв Гігієнічної класифікації праці (2001) за сумою показників напруженість праці авіадиспетчерів слід відносити до класу 3.3, а на робочих місцях інженерів по забезпеченню УПР — до класу 3.2. (за показниками сенсорних і емоційних навантажень). Аналіз показників ВСР показав, що в професійних групах авіадиспетчерів і інженерів-електронників відмічається підвищення ступеня централізації управління серцевим ритмом (за показником HRVTi), що свідчить про високе нервово-емоційне напруження, яке було більш виражене у віковій групі 40—59 років (р < 0,05). Причому при напруженості праці класу 3.3 (авіадиспетчери) ця тенденція проявляється вже у віковій групі 20—39 років.

Ключові слова: умови праці, фізичні фактори, напруженість праці, авіадиспетчери, інженери-електронники

Література

 1. Гигиеническая оценка электромагнитной обстановки и виброакустических факторов на рабочих местах радиотехнического персонала аэропортов гражданской авиации / Л. В. Походзей, Н. Н. Курьеров, Н. Б. Рубцова [и др.] // Медицина труда и промышленная экология.- 2004.- № 1.- С. 31 - 35.
 2. Ковалева А. И. Физиолого-гигиеническая оценка характера и условий труда диспетчеров по управлению воздушным движением // А. И. Ковалева, В. И. Чернюк [и др.] // Гигиена труда.- 2004.- Вып. № 35.- С. 276 - 285.
 3. Магнітне поле як потенційний фактор ризику житлового середовища багатофункціональних житлових комплексів / В. Я. Акименко, А. В. Яригін, П. В. Семашко [та ін.] // Гігієна населених місць.- 2007.- № 50.- С. 176 - 186.
 4. Магнітні поля невиробничого походження і засоби зменшення їх впливу на людей при експлуатації автоматизованих систем / В. А. Глива, О. Г. Вільсон, І. О. Азнаурян, Л. О. Левченко // Гігієна населених місць.- 2007.- Вип. 50.- С. 186 - 189.
 5. Жебеленко М. Г. Гигиеническая оценка эффективности применения аэроионизации для повышения умственной работоспособности / М. Г. Жебеленко // Гігієна населених місць.- 2009.- Вып. 54. - С. 206-208.
 6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» // Минздрав России.- М., 2003.
 7. Назаренко В. І. До питання механізмів біологічної рецепції магнітного поля 50 Гц / В. І. Назаренко // Укр. журн. з пробл. медицини праці. -2009.- № 4.- С. 66-69.
 8. Попов В. В. Вариабельность сердечного ритма: возможности применения в физиологии и клинической медицине / В. В. Попов, Л. Н. Фрицше // Укр. медичний часопис. Актуальні питання клінічної практики (on-line).- 2006.- № 2 (52).- Режим доступа: http://www.umj.com.ua/article/503/variabelnost- serdechnogo-ritma-vozmozhnosti-primeneniya-v- fiziologii-i-klinicheskoj-medicine
 9. Русин М. Н. Воздействие электромагнитных полей 50 Гц на показатели вариативности сердечного ритма персонала энергообъектов / М. Н. Русин, Л. М. Фатхутдинова // Медицина труда и промышленная экология.- 2001.- № 11.- С. 5-9.
 10. Tabor Z. Influence of 50 Hz magnetic field on human heart rate variablilty: Linear and nonlinear analysis / Z. Tabor, J. Michalski, E. Rokita // Bioelectromagnetics.- 2004.- V. 25, Iss. 6.- P. 474-480.
 11. Состояние здоровья авиадиспетчеров по данным комплексного медицинского обследования / Е. П. Краснюк, В. Г. Мартиросова, А. В. Басанец [и др.] // Гигиена труда.- 2004.- Вып. № 35.- С. 382 - 392.
 12. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart Rate Variability. Standards of Measurement, Physiological Interpretation and Clinical Use // Circulation.- 1996.- V. 93.- P. 1043-1065.
 13. Яблучанский Н. И. Основы практического применения неинвазивной технологии исследования регуляторных систем человека / Н. И. Яблучанский, А. В. Мартыненко, А. С. Исаева.- Харьков: Основа,- 88 с.
 14. Goldenberg I. QT Interval: How to Measure It and What Is «Normal»/ I. Goldenberg, A. Moss, W. Zareba // Journal of Cardiovascular Electrophysiology.- 2006.- № 17.- P 333-336.
 15. Анализ вариабельности ритма сердца в клинической практике. Возрастные аспекты [Коркушко О. В., Писарук А. В., Шатило В. Б. и др.].- К.: «Алкон», 2002.191 с.
 16. Основные показатели физиологической нормы у человека: Руководство для физиологов: под ред. И. М. Трахтенберга - К.: ИД «Авиценна»,