You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Фізіолого-гігієнічна характеристика умов праці при виробництві нанокристалічного порошку титанату барію методом безперервного термічного синтезу

1(25) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.01.028

Яворовський О. П.1, Веремей М. І.1, Шевцова В. М.1, Бобир В. В.1, Зінченко Т. О.1, Полотай В. В.2, Рагуля А. В.2

Фізіолого-гігієнічна характеристика умов праці при виробництві нанокристалічного порошку титанату барію методом безперервного термічного синтезу

1 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
2 Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено дослідження з фізіолого-гігієнічної оцінки умов праці при дослідно-промисловому виробництві нанокристалічного порошку титанату барію методом безперервного термічного синтезу. Встановлено, що для умов праці зайнятого в цьому процесі оператора характерна наявність у повітрі робочої зони пилу нанокристалічного порошку титанату барію, титаніл-оксалату барію; оксиду та діоксиду вуглецю, дія шуму та нервово-емоційне навантаження. У складі пилу нанокристалічного порошку титанату барію, який надходить у повітря робочої зони, превалюють агломерати, розмір яких вимірюється сотнями й тисячами нанометрів. У повітрі, яке видаляється 3 виробничого встаткування й викидається в атмосферне повітря, виявлені наночастинки розміром від 50 до 100 нанометрів. Для профілактики можливого негативного впливу пилу нанокристалічного порошку титанату барію на працівників необхідне проведення токсикологічних і гігієнічних досліджень з обґрунтування величини його ГДК для повітря робочої зони. Необхідна розробка методів очищення від наночастинок повітря, яке виводиться з виробничого обладнання системою витяжної вентиляції.

Ключові слова: нанотехнологія, наночастинки, титанат барію, умови праці, навколишнє середовище, профілактика

Література

 1. Онищенко Г. Г. Вопросы обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в условиях расширения использования наноматериалов и нанотехнологий / Г. Г Онищенко // Международный форум по нанотехнологиям.- Москва, 2008.
 2. Москаленко В. Ф. Екологічні і токсиколого- гігієнічні аспекти біологічної безпеки нанотехнологій, наначасток та наноматеріалів (аналітичний огляд) /Ф. Москаленко, О. П. Яворовський // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.- 2009.- № 3.- С. 25-35.
 3. Фізіолого-гігієнічна оцінка умов праці операторів при одержанні наночасток срібла методом електронно-променевої технології; їх морфологічна і токсикологічна характеристика / Яворовський О. П., Широбоков В. П., Шевцова В. М. [та ін.] // Журнал Академії медичних наук України.- 2009.- № 15(3).-543-554.
 4. Глушкова А. В. Нанотехнологии и нанотоксикология - взгляд на проблему / А. В. Глушкова, А. С. Ради- лов, В. Р Рембовский // Токсикологический вестник.- 2007.- № 6.- С. 4-8.
 5. Рагуля А. В. Синтез и спекание нанокристаллического порошка титаната бария в неизотермических условиях. 1. Управление дисперсностью титаната бария в процессе его синтеза из титанил-оксалата бария / А. В. Рагуля, О. О. Василькив, В. В. Скороход // Порошковая металлургия.- 1997.- № 3/4.- С. 59-65.
 6. Синтез и спекание нанокристаллического порошка титаната бария в неизотермических условиях. V. Неизометрическое спекание порошков титаната бария различной дисперсности / [Быков А. И., Полотай А. В., Рагуля А. В., Скороход В. В.] // Порошковая металлургия.- 2000.- № 7/8.- С. 88-98.
 7. Stokenhuber M. Preparation of barium titanates from oxalates / M. Stokenhuber, H. Mayer, J. A. Lercher // Ibid.- 1993.- 76.- № 5.- P. 1185-1190.
 8. Васылькив О. О. Синтез и спекание кристаллического порошка титаната бария в неизометрических условиях. III. Хроматографический анализ газообразных продуктов разложения титанил-оксалата бария / О. О. Васылькив, О. В. Рагуля, В. В. Скороход // Порошковая металлургия.- 1997.- № 5/6.- С. 53-59.
 9. Pulmonary responses of mice, rats, and hamsters to subchronic inhalation of ultrafine titanium dioxideparticles / Bermudez E., Mangum J., Wong B. [et al.] // Toxicol Sci.- 2004. V. 77.- P 347-357.
 10. Hext P M. Titanium dioxide: inhalation toxicology and epidemiology / P. M. Hext, J. A. Tomenson, P Thompson // Ann Occup Hyg.- 2005.- № 49 (6).- P 461-472.
 11. Измеров Н. Ф. Гигиена труда / Н. Ф. Измеров, В. Ф. Кирилов.- М.: Издательская група «ГЭОТАР- Медиа», 2008.- 583 с.