You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Фізіолого-гігієнічна оцінка умов праці телефоністів сучасного цифрового зв'язку

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.03.049

Назаренко В.І., Чебанова О.В., Мартиросова В.Г., Каракашян А.Н., Мартиновська Т.Ю., Чуй Т.С.

Фізіолого-гігієнічна оцінка умов праці телефоністів сучасного цифрового зв'язку

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено дослідження умов праці та фізіологічних показників функціонального стану організму і рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності у телефоністів цифрового телефонного зв’язку підрозділів ДП «Утел» ВАТ «Укртелеком», які користуються персональними комп’ютерами (ПК) з відеодисплейними терміналами (ВДТ) різних типів. До факторів виробничого середовища, рівні яких не відповідають гігієнічним нормативам, належать шум (78—93 дБА екв.), підвищена, в більшості випадків, температура повітря (24,2—26,2°С), напруженість праці (175—300 акустичних та зорових сигналів на годину), недостатня концентрація аероіонів позитивної і негативної полярностей. На робочих місцях, що обладнані рідкокристалічними (РК) ВДТ, рівні магнітної індукції 50 Гц становлять 0,1—0,4 мкТл; на робочих місцях, що обладнані ВДТ з електронно-променевими трубками (ЕПТ),- у середньому 0,5-1,08 мкТл. За Гігієнічною класифікацією праці ГН 3.35—3.3.8;6.6.1-083-2001 умови праці телефоністів відповідають класу шкідливості 3.1—3.2. Дослідження периферичного артеріального тиску (AT), частоти пульсу, біологічного віку та темпу старіння свідчать, що рівень систолічного AT має тенденцію до збільшення, у середньому, на 5 мм рт.ст. у працюючих за ВДТ з ЕПТ (Р < 0,1), а темп старіння у них, у середньому, на 3,0 роки більше, ніж у працюючих за РК ВДТ. Застосування рідкокристалічних ВДТ сприяє поліпшенню умов праці і позитивно впливає на функціональний стан телефоністів. У світлі одержаних результатів і даних світової літератури, гігієнічний норматив магнітної індукції промислової частоти для користувачів персональних комп’ютерів і ВДТ потребує подальшого уточнення.

Ключові слова: фактори виробничого середовища, телефоністи цифрового зв’язку, відеодисплейні термінали, біологічний вік, скарги на стан здоров’я, рівень захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

Література

 1. Измеров Н.Ф. Прошлое, настоящее и будущее профпатологии//Медицина труда и пром. экол.- 2001№ 1С. 1-9.
 2. Smith A., McNamara R.. Wellens В. Combined Effects of Occupational Health Hazards. Research Report № 287, Cardif. Univ., 2004,- 182 p.
 3. Измеров Н.Ф.. Липенецкая Т.Д., Матюхин B.B. Концепция церебральных механизмов долговремен­ной адаптации к неблагоприятным факторам окружа­ющей среды в свете научного наследия И.М.Сечено­ва//Медицина труда и пром. экол.-2005,- №2.- С. 1-7.
 4. Фатхутдинова Л.М., Амиров Н.Х. Влияние рабо­ты с видеодисплейными терминалами на состояние нервной системы//Медицина труда и пром. экол.- 2003,-№12,-С. 16-21.
 5. Grajwski В., SchnorrT.M., Reefhuis J. et al. Work with video display terminals and the risk of reduced blrthweight and preterm birth//Am. J. Ind. Med.- 1997.-V.32.-P. 681-688.
 6. Свидовый В.И., Кириллова В.Ф. Гигиеническая оценка условий труда работников автоматических те­лефонных станций//іїіг. и сан.- 1999.-№1.-С. 63-65.
 7. гтувіопу М., КиЬаскі К. еі аі. Ргасе коггиэр бо вргаш proЫemow bioelectromagnetycznyh Polskiego towarzystwa Ьабап гагї іасу] пус 1з / / М её. Ргасу.-2005.- У.56. №6.-8.501-513.
 8. СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требова­ния к видеодисплейным терминалам, персональ­ным электронно-вычислительным машинам и орга­низации работы,- ГЪскомсанэпиднадзор России.- М.. 1996.-55 с.
 9. Воробйов В.Д.. Ошва В.А.. Левченко Л.О. Кри­терії! вибору відеомоніторів і безпека користувачів персональних компьютерів//Вісник НТУУ «КПІ», се­рія «Гірництво«.- 2004.- Вип. 10.- С. 124-128.
 10. Оіива В.А. Методи забезпечення електромаг­нітної безпеки користувачів персональних комп'юте­рів: Автореф. дис. ...канд. техн. наук.- К.. 2006.-21 с.
 11. Гігієнічна класифікація праці. Гігієнічні нор­мативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-083-2001.- К.: МОЗ Украї­ни, 2001.- 47 с.
 12. Использование методики определения биоло­гического возраста человека в донозологической ди­агностике: Методические рекомендации,- К.: МОЗ Украины, 1990.- 14 с.