You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Фізіолого-гігієнічна оцінка умов праці банківських працівників

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Назаренко В. І., Чередніченко І. М., Никифорук О. І., Мартіросова В. Г., Тихонова Н. С., Беседа О. Ю., Палійчук С. П.

Фізіолого-гігієнічна оцінка умов праці банківських працівників

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Вплив умов праці на організм банківських працівників, з урахуванням особливостей сучасної організації робочих місць, потребує подальших досліджень та розробки профілактичних заходів.

Мета дослідження — вивчити умови, особливості праці та їхній вплив на банківських працівників.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження умов праці проведено відповідно до діючої нормативно-методич­ної документації на робочих місцях 188 банківських працівників центрального відділення АТ «УкрСиббанк»: начальників відділів, економістів, менеджерів та інших. Проведено дослідження біологічного віку 130 працюючих та анкетне опитування 188 працюючих з метою виявлення скарг на умови праці та здоров’я. Статистичну обробку даних проведено з використанням стандартних програм Microsoft Office Excel 2010 та STATISTICA 6.0. Результати. Встановлено, що найпоширенішими виробничими факторами, які впливають на банківських праців­ників, є мікроклімат, напруженість праці та недостатня аероіонізація. Працюючі часто висловлюють скарги на незадовільні умови праці, а саме: параметри мікроклімату, дратуючий та заважаючий шум, недостатню освітле­ність. На неприємні відчуття в органі зору протягом робочої зміни надходить (50,0 ± 5,4) скарги на 100 працюючих, на незадовільний стан органів дихання та часті простудні захворювання — (44,2 ± 4,3) скарги на 100 працюючих. Дослідження біологічного віку банківських працівників свідчить, що при температурах повітря на робочих місцях вищих ніж 25 °С спостерігається прискорення темпу старіння організму до (2,48 ± 0,98) років і більше порівняно з популяційним стандартом (р < 0,05).

Висновки. Результати санітарно-гігієнічних досліджень умов праці банківських працівників свідчать про необхід­ність впровадження відповідних профілактичних та інженерно-технічних заходів з нормалізації параметрів мікро­клімату, проведення комплексу заходів щодо раціоналізації вентиляції, розміщення робочих місць, вдосконалення режимів праці.

Ключові слова: умови праці, гігієнічна оцінка, банківські працівники, біологічний вік, скарги на здоров’я

 

Література

 1. Мухаметлатыпов Р. Ф. Мотивация труда банков­ских работников / Р. Ф. Мухаметлатыпов, А. С. Афо­нина // Молодой ученый. - 2013. - № 5. - С. 355-356. - Режим доступу: http://www.moluch.ru/archive/52/ 6878/
 2. Статистичний збірник «Праця України у 2014 році» / Державна служба статистики України. - Київ, 2015. - 280 с.
 3. Орлов Г. В. Влияние условий труда банковских служащих на состояние их психического здоровья / Г В. Орлов // Медицинская практика (неврология). - 2009. - Режим доступу: http:// mfvt.ru/vliyanie- uslovij-truda.
 4. Guidelines for using Computers. Preventing and managing discomfort, pain and injury / ACC Publication: Oct 11, 2013. - Режим доступу: www.acc.co.nz/PRD_EXT_CSMP/groups/external./wpc090196.pdf.
 5. Office ergonomics.The European Agency for Safety and Health at Work. - 2013. - 14 p. - Режим доступу: https://osha.europa.eu/en.
 6. Акіменко В. Я. Гігієнічні проблеми забезпечен­ня параметрів мікроклімату і вентиляції сучасних житлових і громадських будинків / В. Я. Акіменко, А. В. Яригін // Гігієна населених місць. - 2009. - № 53. - С. 27-33.
 7. Дворянов В. В. Санитарно-эпидемиологическая оценка систем вентиляции и кондиционирования общественных зданий // Гигиена и санитария. - 2012. - № 1. - С. 16-19.
 8. Лащук A. А. Физиолого-гигиеническое обоснова­ние оптимальных и допустимых уровней температу­ры воздуха рабочей зоны операторов пультов управ­ления / А. А. Лащук: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. - Киев, 1982. - 24 с.
 9. Фізіолого-гігієнічна оцінка мікроклімату сучас­них офісних приміщень та адаптаційні реакції організму офісних працівників / В. І. Назаренко,  П. С. Терещенко, С. П. Палійчук [та ін.] // Український журнал з проблем медицини праці. - 2014. - № 2 (39). - С. 41-47.
 10. Чернюк В. І. Оцінка ризиків здоров'ю та управ­ління ними як проблема медицини праці / В. І. Чер­нюк, П. М. Вітте // Український журнал з проблем медицини праці. - 2005. - № 1. - С. 47-53.
 11. Использование методики определения биоло­гического возраста человека в донозологической диа­гностике: методические рекомендации. - Киев : МЗ Украины, 1990. - 14 с.
 12. Health habits and history questionnaire (Medical information, Occupational information). Ed. by Depart­ments Health & Human Pub. Healh Services. USA, Version 02.1, March, 1987. GEN. ALL. YR2. p. 6A-1- 6A-10.
 13. Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях: СанПиН2.1.8/2.2.4.2489-09: Постановление Глав. гос. санврача РФ от 02.03.2009 № 14.- Москва, 2009. - 5 с.