You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Перспективи генетичних досліджень у медицині праці із застосуванням метода полімеразної ланцюгової реакції

DOI xxxxxxxx

Стежка В.А., Верхолаз Н.В.

Перспективи генетичних досліджень у медицині праці із застосуванням метода полімеразної ланцюгової реакції

Інститут медицини npaцi АМН України, м.Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Проведено узагальнення даних літератури стосовно встановлення ассоціації окремих генетичних маркерів поліморфізму генів зі зміненою чутливістю організму до впливу факторів виробничого середовища і ризиком розвитку деяких професійних захворювань. Зроблено висновок про те, що принципово нові і важливі наукові результати у медицині праці можуть бути отримані на основі дослідження поліморфізму білкових систем організму із застосуванням метода полімеразної ланцюгової реакції. Це суттєво розширить наукові підходи до індивідуальної первинної профілактики розвитку професійних захворювань шляхом науково обгрунтованого професійного відбору.

Ключові слова: поліморфізм генів, індивідуальна схильність до захворювань, мультифакторіальні захворювання, професійні захворювання, полімеразна ланцюгова реакція

Література

 1. Бочков Н.П. Клиническая генетика.- М.: Медицина. 1997-287 с.
 2. Гилкина Л.М., Борисова Н.А. Генетические особенности адаптивных реакций системы гемостаза у работников нефтехимического производства//Ма- тер. конф. «Современные методы диагностики и лечения заболеваний нервной системы».- Уфа. 1996.- С. 82-84.
 3. Головенко Н.Я. Некоторые аспекты биохимии, молекулярной биологии и генетики цитохрома Р- 450//Совр. пробл. токсикол.- 2001.- №3.- С. 17-23.
 4. Горбатовский Л.А., Морозова О.А., Лотош Е.А., Лузина Ф.И. Роль генетических факторов в развитии еиликоза//Мед. труда и пром. экол.- 1996.- №7.-С. 13-16.
 5. Данилов И.П., Протасов В.В., Лотош Е.А., Лузина Ф.А. Некоторые генетические маркеры подверженности профессиональному флюорозу//Мед. труда и пром. экол.- 2001.- №7,- С. 30-33.
 6. Дмитруха Н.М., Стежка В.А., Чумак А.А., М1н- ченко Ж.М. Імуногенетичні маркери індивідуальної чутливості людини до сполук свинцю, імунологічні і біохімічні критерії шкідливого впливу та ризику для здоров'я//Фізіол. журн.- 2000,-Т.46. №2.-С. 100.
 7. Дранник Г.Н., Дизик Г.М. Генетичес кие системы крови человека и болезни.- К.: Здоров'я. 1990.- 243 с.
 8. Измеров Н.Ф., Капцов В.А., Денисов Э.И., Ова- кимов В. Г. Проблема оценки профессионального риска в медицине труда//Мед. труда, и пром. экол.- 1993.-№3-4,-С. 1-4.
 9. Козлова С.И., Демикова Н.С., Семанова Е.И., Блинникова Е.И. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование,- М.: Практика. 1996.-410 с.
 10. Кордюм В.А. Расшифровка генома человека: финиш чего, старт куда?//Лікування та діагностика.-2000.-№3.-С. 6-11.
 11. Кузьмина Л.П. Фенотипические и генотипические особенности сывороточных и эритроцитарных белков при профессиональной бронхолегочной патологии//Мед. труда и пром. экол,- 1997,- №9.- С. 26-30
 12. Кузьмина Л.П., Тарасова Л.А. Биохимический профиль организма: теоретические и практические аспекты изучения и оценки в медицине труда//Мед. труда и пром. экол.- 2000.- №7.- С. 1-6.
 13. Леоненко О.Б., Стежка В.А. Сучасні уявлення про механізми гомеостатичної реакції за участю бі- отрансформації і детоксикації хімічних речовин, вільнорадикального окислення, імунної та антиоксидантної систем організму//Матер. XIV з'їзду гігієністів України «Гігієнічна наука та практика на рубежі століть*.- Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС. 2004.- С. 176-179.
 14. Макаров С.В., Спицын В.А., Кравчук О.И. Генетические факторы предрасположенности к развитию профессионального флюороза//Мед. труда и пром. экол.-2000.-№6.-С. 17-21.
 15. Морозова О.А., ГЬрбатовский В.Д., Суржиков В.Д. и др. Особенности наследственного плимор- физма у больных силикозом с сопутствующим хроническим бронхитом//Мед. труда и пром. экол.- 2001,-№4.-С. 9-12.
 16. Молекулярно-генетические и биофизические методы исследования в медицине/Под ред. Ю.И.Ба- жоры. В.И.Кресюна. В.Н.Запорожана,- К.: Здоров'я. 1996,- 206 с.
 17. Нейко Е.М., Ковальчук Л.Е. Мультифакторні хвороби: від теорії до практики//Лікування та діагностика.-2001.-№4.-С. 14-19.
 18. Падакина Е.В. Сезонные особенности некоторых биохимических процессов организма человека при воздействии соединений свинца и его носитель- стве//Современные проблемы медицины труда в Украине,- К., 1999,- С. 39-42.
 19. Спицын В.А. Биохимический полиморфизм человека.- М.: МГУ, 1985.-215 с.
 20. Стежка В.А., Падакіна О.В. Сезонні та циркад- ні ритми взаємопов'язаного фізіологічного функціонування систем вільнорадикального окислення та ендогенних біоантиоксидантів у людини//Фізіологія та патологія імунітету, гемостазу та перекисного окислення ліпідів (зб. наук, праць).- Полтава, 1997.- С. 213-215.
 21. Стежка В.А., Дмитруха Н.М., Покровська Т.М. та ін. Критерії імунотоксичності важких металів, методи скрінінгового дослідження потенційної токсичності та імунотоксичної дії ксенобіотиків in vitro//ФІзіол. журн.- 2000.-Т.46. №2.- С. 65-66.
 22. Тарасова Л.А., Кузьмина Л.П., Милищнико- ва В.В. Изучение генетико-биохимического статуса рабочих, подвергающихся воздействию промышленных аэрозолей//5 Росс. нац. конгр. «Человек и лекарство*: тез. докл.- М., 1998.- С. 460.
 23. Трахтенберг И.М., Сова НЕ., Шефтель В.О., Оникиенко Ф.А. Проблемы нормы в токсикологии (современные представления и методические подходы. основные параметры и константы).- М.: Медицина. 1991.- 208 с.
 24. Трахтенберг И.М., ТЬічинин В.А., Сова Р.Е. и др. Основные показатели физиологической нормы у человека (руководство для токсикологов).- К.: Авиценна. 2001.- 372 с.
 25. Уильямс Р. Биохимическая индивидуальность. Пер. с англ,-М.: Мир. I960.-210 с.
 26. Харрис Г. Основы биохимической генетики человека. Пер. с англ.- М.: Мир. 1973,- 160 с.
 27. Хрисанфова Е.Н. Конституция и биохимическая индивидуальность человека,- М.: МГУ. 1990,230 с.
 28. Alexander В.Н., Checkoway Н., Costa-Mallen Р. et al. Interaction of blood lead and aminolevulinic acid dehydratase genotype on workers of heme synthesis and sperm production in lead smelter workers//Environ. Health Perspect. - 1998. - V. 106. - №4.-P.213-216.
 29. Berydahl 1.А., Gerhardsson L., Schütz A. et al. Delta-aminolavulinic acid dehydratase polymorphism: Influence on lead levels and kidney function in humans//Arch. Environ. Health.- 1997.-V.52. №'2.- P. 91-96.
 30. Reszka E., Wasowicz W. Significance of genetic polymorphisms in glutatione S-transferase multigene family and lung cancer risk//!nt. J. Occup. Med. Envir. Health.- 2001.- V. 14. №2.- P.99-113.
 31. Hani E.N., Stoffers D.A., Chevre J.C. et al. Detective mutations in the insulin promoter factor-1 (IPF-1) gene in late-onset tipe 2 diabetes mellitus// Clin. Invest.- 1999.- V.l 04.- P. 41-48.
 32. Hearch A.C., Bucholz K.K., Madden P.A. et al. Genetic and environmental contributions to alcohol dependence risk in a national twin sample - consistency of findings in women and men//Psychol. Med.- 1997.-V.27. №6.- P. 1381-1396.
 33. Higuchi R. von Beroldingen C.H., Seusabangh G.F., Erlich H.A. DNA typing from single hairs//Nature.- 1988,- V.332.- P. 543-546.
 34. Hirvonen A., Pelin K., Tàmmiletbo I. etal. Inherited GSTM1 and NAT2 defects as concurrent risk modifiers for asbestos-associated human malignant mesothelio- ma//Cancer Res.- 1995.-V. 55.- P. 2981-2983.
 35. Hirvonen A. Polymorphism of xenobiotic-metabolising enzymes and suscebtibility to cancer//Environ. Health Perspect.- 1999,- V. 107.- P. 37-47.
 36. Kogan S.C., Doherly M., Giischeir J. An improved method for prenatal diagnosis of genetic diseases by analysis of amplified DNA sequences//New Engl. J. Med.- 1987 - V. 15 - P. 985-990.
 37. Li C., Gyllensten U.B., Cui X. et al. Amplification and analysis of DNA sequence in single human sperm and diploid cells//Nature.- 1988.-V.335.- P. 414—417.
 38. Mullis K.B. The unusual origin of the polymerase chain reaction//Sci. Am.- 1990.-V.3.- P. 36-43.
 39. Meyer U.A., Zanger U.M. Molecular mechanisms of genetic polymorphisms of drug metabolism// Pharmacol. Toxicol.- 1997-V.37.-P. 269-296.
 40. Nelson D.R., Kamataki T. Waxman D.J. The P450 superfamllv: Up date on new sequence, gene mapping, accession numbers, early trival names, and nomenclature//DNA Cell. Biol.- 1993.-V. 12,-P. 1-51.
 41. Palkonen O. Carcinogen metabolism and individual suseeptibility//Scand. J. Work. Environ. Health.- 1992.-V. 18 (Suppl. 1).-P. 17-21.
 42. Sithisarankul R. Schwartz B.S., Lee B.-K. et al. Aminolevulinic acid dehydratase genotype mediates plasma levels of the neurotoxin. 5-aminolevulinic acid, in lead-exposed workers//Am. J. Int. Med.- 1997.- V.32.-№l.-P. 15-20.
 43. Uwarunkowania srodowiskowe 1 genetyczne raka pluca/Pod red. K.Rydzynskiego.- Lodz. 2000.150 s.