You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна характеристика умов праці в основних професіях державного воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону державної служби України з надзвичайних ситуацій

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Чернюк В. І.1, Соловйов О. І.1, Кудієвський Я. В.1, Євстратенко І. А.2, Макарейко Р. С.2

Гігієнічна характеристика умов праці в основних професіях державного воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону державної служби України з надзвичайних ситуацій

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ
Державний воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Актуальність досліджень обумовлена обмеженістю публікацій з гігієнічної оцінки умов праці особливої групи працівників — гірничорятувальників Державного воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувально­го) загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДВГРЗ ДСНС України), які змушені виконувати свої професійні обов’язки (рятувальні роботи) в екстремальних умовах з ризиком для власного життя. Ці особли­вості виконуваних робіт дають підстави ставити питання щодо виходу на пенсію за віком зазначених контингентів працівників на пільгових умовах. Проте досі комплексних гігієнічних досліджень з цієї проблеми з використанням оціночних критеріїв нової «Гігієнічної класифікації праці» виконано не було.

Мета дослідження — визначити особливості умов праці та обґрунтувати перелік посад (професій) основних праців­ників ДВГРЗ ДСНС України, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Матеріали та методи дослідження. Інформаційно-аналітичні методи: відбір та аналіз наукової інформації щодо теми дослідження. Розрахунки показників важкості та напруженості трудового процесу рятувальників на основі даних про хід ліквідації аварії (пожежа) на шахті. Аналіз матеріалів інструментальних досліджень пилогазового складу повітря робочої зони за даними газоаналітичної лабораторії. Гігієнічні та фізіологічні методи: інструмен­тальні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу під час проведення тренувань та зма­гань з тактико-технічної підготовки підрозділів ДВГРЗ ДСНС України.

Результати. Встановлено, що на робочих місцях основних працівників ДВГРЗ ДСНС України респіраторного складу за переліком: респіраторники, командири відділень, командири взводів (їхні заступники та помічники), командири загонів (їхні заступники та помічники), умови праці відносяться до 4-го класу (небезпечні) з виразним нервово-емоційним напруженням, що можливо трактувати як особливий характер праці, який не є регламентова­ним фактором виробничого середовища або трудового процесу згідно з п. 1.3 розділу II ДСНтаП «Гігієнічна кла­сифікація праці». На робочих місцях набирачів проб у шахтах, які зайняті повний робочий день на підземних ділянках шахт (рудників), умови праці за інтегральною оцінкою відносяться до особливо шкідливих (клас 3.4, п. 1.2 розділ II ДСНтаП «Гігієнічна класифікація праці»).

Висновки. Розроблено гігієнічні критерії для наукового обґрунтування змін і доповнень у підрозділ 5, розділу I Списку № 1 щодо переліку професій і посад, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, та атестації робочих місць за умовами праці основних працівників ДВГРЗ ДСНС України респіраторного складу та набирачів проб у шахтах (рудниках).

Ключові слова: воєнізована аварійно-рятувальна служба, рудники, гірничорятувальники, гігієнічна оцінка, умови праці, атестація робочих місць

Література

  1. Гірничий закон України від 06.10.1999 р. № 1127- ХІУ / [Електронний ресурс] : http://zakon0.radagov.ua/laws/show/1127-14/prirrt1479752688131537
  2. Особливості умов праці особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України / В. І. Чернюк, О. І. Со- ловйов, С. М. Смоланов [та ін.] // Український жур­нал з проблем медицини праці. - 2017. - № 3 (52). - С. 3-10. ISSN 2223-6757.
  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 479 «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461 / Урядовий кур'єр. - Офіц. вид. від 27 липня 2017 р. - № 138. - [Електронний ресурс]: http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/479-2017-n/print1480270742915842
  4. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України: затверджено наказом МНС України від 1 грудня 2009 р. № 808; погоджено Міні­стерством праці та соціальної політики України 1 грудня 2009 р. / Закон і норматив [Електронний ресурс]:ййрв:// www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/? href=0&view=text&base=1&id=980402&menu=1
  5. Умови праці та захворюваність працівників гірни­чодобувної промисловості / О. В. Орєхова, О. І. Павленко, Л. І. Білик, Л. І. Зеркаль // Український журнал з проблем медицини праці. - 2016. - № 2 (47). - С. 17-26. ISSN 2223-6757.
  6. Брандис С. А. Очерки по физиологии и гигиене труда горноспасателей / С. А. Брандис. - Москва : Изд-во «Медицина», 1970. - 231 с.
  7. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 «Про Порядок проведення атестації робо­чих місць за умовами праці» зі змінами, затвердженими Постановою КМУ від 5 жовтня 2016 р. № 741.