You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості впливу факторів трудового процесу на добову динаміку психофізіологічних показників операторів

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.03.010

Ластовченко В.Б.

Особливості впливу факторів трудового процесу на добову динаміку психофізіологічних показників операторів

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

У операторів ЧАЕС у динаміці денних та нічних 8- і 12-годинних змін проведено дослідження функціонального стану за показниками самопочуття, активності, настрою (тест «САН»), артеріального тиску (АТ), частоти серцевих скорочень (ЧСС), латентного періоду складної зорово-моторної реакції (ЛП СЗМР). Визначали параметри добових ритмів: акрофази максимуму і мінімуму, амплітуда, мезор. Найбільшу кількість нормальних добових кривих виявлено за показником частоти серцевих скорочень, що свідчить про відносну стійкість добового ритму цього показника серцево-судинної системи до впливу факторів трудового процесу. Показано, що мав місце зсув добових максимумів С, А. Н, систолічного та діастолічного АТ за межі зон їх норми: на початок денних та нічних змін. Факторами, що призвели додесинхронізуючого впливу на добові ритми виявились нервово-емоційне напруження, мобілізація та значні вольові зусилля, що характерні для періоду початку роботи.

Ключові слова: оператор атомної електростанції, 8- і 12-годинні зміни, параметри добових ритмів

Література

 1. Алякринский Б.С. Проблемы скрытого десин- хроноза//Космическая биол. и авиакосмическая медицина.- 1972.- №1С. 32-37.
 2. Оранский И.Е.. Царфис П.Г. Биоритмология и хронотерапия.-М.: Высш. шк.. 1989.- 158 с.
 3. Арушанян Э.Б., Бейер Э.В. Супрахиазматичес- кие ядра гипоталамуса и организация суточного пе- риодизма//Хронобиология и хрономедицина.- М.: Триада-Х, 2000.-С. 50-65.
 4. Степанова С.И. Биоритмологические аспекты проблемы адаптации.- М.: Наука. 1986.- 244 с.
 5. Кривощеков С.Г. Физиологические аспекты эк­спедиционно-вахтового труда//Физиологические механизмы оптимизации деятельности.- Л.: Наука. 1985.-С. 21-37.
 6. Матюхин В.А.. Путилов А.А. Влияние переме­щений по широте и долготе на биоритмы челове­ка//Хронобиология и хрономедицина.- М.: Медици­на. 1989,-С. 133-144.
 7. Деряпа Н.П., Мошкин М.П.. Посный В.С. Проб­лемы медицинской биоритмологии/АМН СССР.- М.: Медицина. 1985.-208 с.
 8. Смирнов К.М.. Навакатикян А.О.. Гкмбашидзе Г.М. и др. Биоритмы и труд.-Л.: Наука. 1980.- 144 с.
 9. Аверьянов В.С.. Виноградова О.В.. Сорокин А.Г. Графики сменности в условиях непрерывного техно­логического процесса//Физиологические принци­пы разработки режимов труда и отдыха.- Л.: Наука. 1984,-С. 59-69.
 10. Щукин А.И. Хронофизиологические аспекты сменного труда//Хронобиология и хрономедици­на.- М.: Триада-Х. 2000.- С. 402-429.
 11. Доекин В.А.. Лаврентьева Н.А., Мирошни- ков М.П.. Шарай В.Б. Тест дифференцированной са­мооценки функционального состояния//Вопр. пси- хол,- 1973,-№6,-С. 141-145.
 12. Доекин В.А.. Лаврентьева Н.А., Стронги- на О.М.. Шарай В.Б. Психологический тест «САН» применительно к исследованиям в области физио­логии труда//Гйгиена труда и профзабол.- 1975.- №5.-С. 28-32.
 13. Макаренко Н.В.. Пухов В.А., Кольченко Н.В. и др. Основы профессионального психофизиологичес­кого отбора,- К.: Наук, думка. 1987.- 244 с.
 14. Райт К. Час нашого життя//Св1т науки № 3-4 (19-20), 2003 1ндекс 48790 ЗББ № 1029-3906.
 15. Берёзкин М.В. Суточные хронограммы нор­мальных показателей здорового человека//Хроно­биология и хрономедицина.- М.: Триада-Х. 2000.- С. 102-114.
 16. Бланк М.А.. Рябых Т.П. Хроноонкология//Ткм же.-С. 329-356.
 17. Смирнов К.М. Напряженность труда//Усп. физиол. наук,- 1984.-Т. 15. №1.-С. 76-99.
 18. Ашофф Ю.. Вивер Р. Циркадианная система человека//Биологические ритмы. В 2-х т. Т. 1. Пер. с англ,- М.: Мир. 1984.-С. 362-388.
 19. Колькюхунь П. Ритмы работоспособнос­ти//Ткм же.- С. 389-408.