You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості впливу об'ємного пневмопресингу на функціональний стан організму при реабілітації комбатантів

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.02.047 

Зайцев Д. В.1, Кальниш В. В.1, Пишнов Г. Ю.2

Особливості впливу об'ємного пневмопресингу на функціональний стан організму при реабілітації комбатантів

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Відомо, що застосування об’ємного пневмопресингу (ОП) має позитивний вплив на судинне русло: поліп­шується крово- та лімфообіг, що супроводжується покращанням психічної діяльності та нервової регуляції. Однак тонкі механізми впливу на організм ОП залишаються мало вивченими.

Мета дослідження — визначити можливість застосування стабілометрії для оцінки впливу ОП на функціональний стан ЦНС і виявити загальні закономірності впливу ОП на систему постурального контролю.

Матеріали та методи дослідження. До основної групи увійшли 26 учасників бойових дій, чоловіків віком (35,0 ± 3,8) років. До контрольної групи увійшли 20 умовно здорових осіб віком (27,0 ± 3,2) років. Усі учасники отримува­ли процедури ОП у зоні спини та голови за однаковою схемою. Щоразу перед процедурою ОП і після неї проводи­лось стабілометричне дослідження в позі Ромберга.

Результати. У всіх учасників виявлені односпрямовані стабілометричні ефекти внаслідок процедури ОП. Виявлено збереження стабільності основної стойки. Частота коливань центру тиску перебуває в межах норми (нижче ніж 1 Гц) і після ОП незначно знижується. В обох групах після ОП з відкритими очами швидкість переміщення центру тиску залишається без змін, а з закритими очами знижується; площа статокінезіограми в усіх досліджуваних зростає. Візуальна стратегія підтримання рівноваги переважає (58—79 % випадків), однак після процедури ОП роль зорового контролю зменшується, а пропріорецепторний вплив зростає. Основна дія ОП у даному випадку, на наш погляд, спрямована на аферентні шляхи або центральне представництво системи контролю постурального балансу. Висновки. Процедура ОП за даною методикою переважно рефлекторно впливає на організм комбатантів, сприяє роз­витку загальної релаксації, яка при проведенні стабілометрії відображається у вигляді зниження рухової активності й зменшення її контролю, що також можна використовувати для оцінки ефективності ОП у процесі реабілітації.

Ключові слова: стабілометрія, об’ємний пневмопресинг, медична реабілітація, антитерористична операція, комбатанти

Література

 1. Enoka R.M. Neuromechanical basis of kinesiology. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers, 1988. 352 p.
 2. Fitzpatrick R., McCloskey D. I. Proprioceptive, visual and vestibular thresholds for the perception of sway during standing in humans. The Journal of Physiology. 1994 V. 478 (1). P. 173-186.
 3. Characteristics of visual feedback in postural control during standing. IEEE Fukuoka Y., Tanaka K., Ishida A. et al. Transactions on Rehabilitation Engineering. 1999. V. 7. № 4. P. 427-434.
 4. Gagey P. M., Weber B. Posturologie. Regulation et dereglements de la station debout. Paris : Masson, 1995. 145 p.
 5. Postural compensation after intratympanic gentamicin treatment of Meniere's disease. Pyykko I., Eklund S., Ishizaki H. et al. Journal of Vestibular Research. 1999. V. 9, № 1. P. 19-26.
 6. Пневмопрессинг - новый метод саногенетиче- ского лечения. Оценка полученных результатов. Санаторій «Сосновий Бір». Безпалий М. О. та ін. Кременчук : Піраміда, 1999. 109 с.
 7. Зайцев Д. В. Вплив об'ємного пневмопресингу на нічний сон: пілотне анкетування. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 4. С. 160.
 8. Зайцев Д. В., Кальниш В. В., Пишнов Г. Ю. Ефективність застосування методу об'ємного пневмо- пресингу під час реабілітації учасників антитерористичної операції. Український журнал з проблем медицини праці. 2017. № 2 (51). С. 46-54
 9. Применение метода пневмопрессинга в детской психологии. Зайцев Д. В., Подгорняк Л. Н., Тарши- нов И. В., Чуприков А. П. Актуальні питання медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії дорослих і дітей: матеріали ХІ наук.-практ. конф. з міжнародною участю (Євпаторія, 28-29 вересня 2011 р.). Євпаторія, 2011. С. 102-103.
 10. Застосування методу об'ємного пневмопресин­гу (пневмовакуумкомпресії) тканин у комплексному лікуванні судинних захворювань нижніх кінцівок за допомогою терапевтичного комплексу «Біорегулятор»: методичні рекомендації. Сухарєв І. І. та ін. Київ : Укрмедпатентінформ, 2001. 12 с.
 11. Застосування пневмопресингу у дитячій психоневрології: інформаційний лист про нововве­дення в системі охорони здоров'я № 174-2009. Чуприков А. П. та ін. Київ : Укрмедпатентінформ, 2009. 8 с.
 12. Особенности влияния эмоционального фона на развитие утомления при операторской деятельности и его профилактика с помощью метода пневмопрес­синга. В. В. Кальниш та ін. Проблеми військової охо­рони здоров'я. Збірник наукових праць Української військово-медичної академії. Київ. 2013. Вип. 40. С. 109-123.
 13. Ефективність застосування методу програ­мованої пневмовакуумкомпресії в реабілітації хворих на вторинну макулодистрофію, яка є наслідком рети­нального опіку. Коньшина А. І. та ін. Український науково-медичний молодіжний журнал. 2009. № 4. С. 45-48.
 14. Навакатикян А. О., Крыжановская В. В., Кальниш В. В. Физиология и гигиена умственного труда. Киев : Здоров'я, 1987. 152 с.
 15. Скворцов Д. В. Стабилометрическое исследова­ние. Москва : Маска, 2010. 176 с.
 16. Спосіб лікування астенічного синдрому у пацієнтів урологічного профілю: пат. 45538 Україна: МПК А61Н 9/00, А61Н 31/00. № u200906708; заявл. 26.06.09; опубл. 10.11.09, Бюл. № 21. 4 с.

ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Зайцев Д. В. (ORCID ГО 0000-0002-0841-1504) — огляд літератури, збір матеріалу, підготовка статті до друку;

Кальниш В. В. (ORCID ГО 0000-0002-5033-6659) — наукове керівництво, аналіз результатів дослідження;

Пишнов Г. Ю. (ORCID ГО 0000-0002-0979-7656) — організація проведення дослідження, аналіз результатів.