You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості професійної діяльності військового радіотелеграфіста

3(31) 2012

DOI xxxxxxxx

Єщенко О. І.

Особливості професійної діяльності військового радіотелеграфіста

Українська військово-медична академія, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Проведений аналіз професійної діяльності військового радіотелеграфіста дозволив встановити ряд особливостей його роботи, виділити професійно важливі якості, які сприяють підтримці його високої працездатності, а також, що заважають діяльності. Проведення опитування фахівця щодо дії чинників трудового середовища допомогло встановити ступінь напруженості праці за параметрами гігієнічної класифікації. У результаті було встановлено, що з багатьох характеристик середовища обстежувана група фахівців розшаровується на дві чітко виражені підгрупи, на які впливають виражені дії чинників напруженості праці. Додаткові дослідження напруженості праці по модифікованому опитувальнику Karasek дозволили виявити деякі чинники середовища, що підвищують емоційну напругу працівника. Також встановлено, що дія чинників, які характеризують умови праці, не є вираженою. 

Ключові слова: оператори-радіотелеграфісти, умови й режим праці, здоров'я, відчуття, емоційна напруга

Література

 1. Алябьев А. А. Изучение и совершенствование эмоциональной устойчивости у курсантов военнофизкультурного ВУЗа / А. А. Алябьев // Научнотеоретический журнал «Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта».- 2008.- № 1 (35).- С. 5-7.
 2. Войтенко А. М. Психофизиологический анализ причин ошибочных действий человека-оператора / А. М. Войтенко // Вестник Балтийской педагогической академии.- 2006.- Вып. 69.- С. 51-59.
 3. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Наказ МОЗ України від 27.12.2001, № 525.- 46 с.
 4. Злотніков А. Л. Соціально-психологічні детермінанти, що обумовлюють потребу в підвищенні професійної та функціональної надійності військових фахівців / Злотніков А. Л., Приходько Д. П. // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 7.- Харків, 2010.- С. 137-147.
 5. Корольчук В. М. Методичні підходи до вивчення стресостійкості особистості / Корольчук В. М. // Збірник наукових праць інституту психології імені Г С. Костюка НАПНУ,- 2010.- Т ХІІ, Ч. 6.- С. 162-169.
 6. Назаров О. О. Особливості психологічної готовності фахівців екстремальних професій до виконання службових обов'язків / Назаров О. О., Бондаренко Я. Г. // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 7.- Харків, 2010.- С. 387-396.
 7. Платонов І. В. Структура психологічної готовності особистості до правоохоронної діяльності / Платонов І. В. // Психологія. Вип. 11.- К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000.- С. 320-326.
 8. Романова Е. С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы / Е. С. Романова.- СПб. : Изд-во Питер, 2007.- 464 с.
 9. Соколиков О. Р. Сравнительная оценка комплексов профессионально важных качеств офицеров связи различных профилей деятельности / Соколиков О. Р. // Педагогика, психология, теория и методика обучения.- 2007.- С. 266-269. -ftp: // lib.herzen.spb.ru/ text/sokolikov_34_74_2_266_269.pdf
 10. Тихомиров В. А. Мониторинг готовности к профессиональной деятельности военного специалиста по эксплуатации средств радиосвязи / Тихомиров В. А. // Вестник ТГПУ,- 2009.- Вып. 9 (87).- С. 62-66.
 11. Чермянин С. В. Психофизиологические паттерны успешности профессиональной деятельности военнослужащих подразделений гражданской обороны МЧС России / Чермянин С. В., Чугунова Л. Н., Староверова Г. А. // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях.- 2007.- № 2.- С. 38-45.
 12. Шпак Р. А. Психологічні особливості професійної діяльності військовослужбовців підрозділів зв'язку / Шпак Р. А. // Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України. № 2 (27).- К., 2002.- С. 64-71.
 13. Шпак Р. А. Динаміка рівня працездатності та надійності професійної діяльності військових радіотелеграфістів протягом доби / Шпак Р. А. // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 4.- К. : КМУ, 2004.- С. 153-165.
 14. Thelin A. G. Working environment condition in rural areas according to psychosocial indices / Thelin A. G. // Ann Agric Environ Med.- 1998.- № 5.- Р. 139-145.