You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості фізичного розвитку учнів, які опановують робочі професії в професійно-технічних навчальних закладах м. Києва

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.03.079

Мартиновська Т. Ю.

Особливості фізичного розвитку учнів, які опановують робочі професії в професійно-технічних навчальних закладах м. Києва

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Фізичний розвиток дітей та підлітків є одним з найважливіших критеріїв, який можє бути використано для прогнозування їхнього здоров’я в подальшому житті. Когортою підвищеного ризику здоров’ю є учні професійно- технічних навчальних закладів (ПТНЗ). Враховуючи роль підлітків цієї когорти у майбутньому трудовому потенціалі країни, вони заслуговують на належну увагу, якої бракує сьогодні з боку науковців-медиків.

Мета дослідження — виявити особливості фізичного розвитку підлітків, що навчаються в ПТНЗ м. Києва, для подальшого вивчення їхнього вкладу в формування здоров’я та розробки профілактичних заходів.

Матеріали та методи дослідження. У дослідженні брали участь 395 підлітків (225 юнаків та 170 дівчат) віком 15—18 років, які навчаються в ПТНЗ м. Києва. Морфофункціональний розвиток організму вивчали за антропометричними показниками — довжиною тіла, масою тіла, обводом грудної клітини, індексом маси тіла (ІМТ), а також м’язовою силою кистей (МС) рук та життєвою ємністю легень (ЖЕЛ) за уніфікованою методикою з використанням стандартного інструментарію. ІМТ оцінювали за критеріями ВООЗ для дітей відповідного віку та статі. Оцінку фізичного розвитку (ФР) та ступеня його гармонійності, а також порівняльний аналіз показників ФР учнів ПТНЗ та їхніх київських однолітків-учнів загальноосвітніх шкіл здійснювали за вітчизняними стандартами ФР (регіональні шкали регресії) та даними літератури.

Результати. Виявлено тендерні та вікові відмінності ФР обстеженої когорти учнів ПТНЗ порівняно з ФР київських школярів. Серед негативних відмінностей звертає увагу великий відсоток учнів ПТНЗ з дисгармонійним фізичним розвитком: серед юнаків таких виявлено 21—42 % осіб (залежно від віку), серед дівчат — 29—43 %, що в 1,1—1,7 разу більше, ніж у когорті школярів. У структурі дисгармонійності в дівчат переважав дефіцит маси тіла, у юнаків — майже в рівному співвідношенні зустрічався дефіцит маси тіла та надлишкова вага. Функціональні можливості м’язової системи (МС) та функції зовнішнього дихання (ЖЕЛ) учнів ПТНЗ, незалежно від їх статі, були знижені. Висновки. За умов сьогодення когорта учнів, які опановують робочі професії в закладах професійно-технічної освіти, є когортою підвищеного ризику здоров’ю, зокрема, за особливостями свого фізичного розвитку, і потребує постійного медико-соціального моніторингу.

Ключові слова: підлітки, професійно-технічні навчальні заклади, фізичний розвиток, ризик здоров’ю

Література

 1. Основные закономерности морфофункциональ­ного развития детей и подростков в современных условиях / А. А. Баранов, В. Р. Кучма, Н. А. Скоблина [и др.] // Вестник РАМН. - 2012.- № 12. - С. 35-40.
 2. Оценка физического развития детей и подрост­ков в образовательных учреждениях. Профилактика ожирения у школьников / В. Р. Кучма, Н. А. Скоблина, Л. М. Сухарева [и др.].- Москва : Издатель Научный центр здоровья детей РАМН, 2013. - 44 с.
 3. Полька Н. С. Физическое развитие школьников Украины. Пространственно-временные и морфофунк­циональные особенности: монография / Н. С. Полька, А. Г Платонова. - Киев : Генеза, 2015. - 272 с.
 4. Рекомендации по диагностике, лечению и про­филактике ожирения у детей и подростков. - Москва : Практика, 2015. - 136 с.
 5. Дугіна Н. Г. Оцінка фізичного стану підлітків 13-14 років / Н. Г. Дугіна, І. В. Мохова, Ю. Ю. Борисова // Проблеми фізичного виховання і спорту. - 2011. - № 1. - С. 51-53.
 6. Каракашян А. Н. Гендерні особливості способу життя учнівської молоді / А. Н. Каракашян, Т Ю. Мар- тиновська, О. В. Севрюкова // Гігієна населених місць. - 2014. - Вип. 64. - С. 278-281.
 7. Наказ МОЗ України від 13.09.2013 р. № 802 «Про затвердження Критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2013 р. за № 1694/24226.
 8. ВОЗ. Нормы роста детей. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age_field/en/.
 9. Стандарти для оцінки фізичного розвитку школярів / За заг. ред. А. М. Сердюка; укладачі Н. С. Полька, А. Г. Платонова. - Вип. 3. - Київ : Казка, 2010. - 60 с.
 10. Малявская С. И. Оценка физического развития и полового созревания девочек / С. И. Малявская // Мат. 36-й областной науч.-практ конф. педиатров Архангельской области: Архангельск, 26-28 апреля 2005 (ч. 1). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.medafarm.ru.
 11. Платонова А. Г Изменения в физическом раз­витии киевских школьников за десятилетний период (1996-2008) / А. Г. Платонова // Гигиена и санитария. - 2012. - № 2. - С. 69-73.
 12. ВОЗ. Ожирение и избыточный вес / Информа­ционный бюллетень № 311. Январь 2015 г. [Элект­ронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/.
 13. Павловская Е. В. Ожирение у детей и подрост­ков - патогенетические механизмы, клинические проявления, принципы лечения / Е. В. Павловская, Б. С. Каганов, Т. В. Строкова // Международный жур­нал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2013. - № 2 (Т 3). - С. 67-76.
 14. Полька Н. С. До питання оцінки фізичного роз­витку школярів за стандартами ВООЗ / Н. С. Полька, А. Г. Платонова // Довкілля та здоров'я. - 2012. - № 1. - С. 48-52.
 15. Кучма В. Р. Современные проблемы оценки физического развития детей в системе медицинской профилактики / В. Р. Кучма, Н. А. Скоблина // Вест­ник Российской академии медицинских наук. - 2009. - № 5. - С. 19-21.
 16. Павлова Ю. Рівень соматичного здоров'я сучасної молоді (на прикладі студентів Ужгородського національного університету) / Ю. Павлова, Є. Прис­тупа, В. Тулайдан // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту. - Вип. 15 (Т. 4.) - Львів, 2011. - С. 91-99.