You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості професійної захворюваності хімічного генезу серед працюючих в Україні

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.03.010

Соколова М. П.

Особливості професійної захворюваності хімічного генезу серед працюючих в Україні

ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Умови праці на виробництві визначаються кількісною характеристикою шкідливих факторів, що можуть несприятливо впливати на організм працюючих. Одним з таких поширених факторів є хімічний, з яким мають контакт сотні тисяч працівників. Відомо, що робота в умовах впливу хімічних речовин є фактором ризику пору­шення здоров’я працюючих та виникнення професійної патології.

Мета дослідження — проаналізувати професійну захворюваність, що викликана хімічними чинниками, в Україні в 2000—2014 роках.

Матеріали та методи дослідження. Проаналізовано дані з 2177 «Карт обліку профзахворювань (отруєнь)». При цьому було враховано діагнози професійних захворювань хімічного генезу, стать та вік хворих, стаж роботи в шкід­ливих умовах, чинники, під впливом яких виникають професійні захворювання хімічної етіології, та обставини, що їх викликали.

Результати. Виявлено, що професійну патологію хімічного генезу реєструють практично в усіх видах економічної діяльності, що пов’язано з широким діапазоном виробництв і застосуванням різних хімічних речовин, і складає від 0,9 до 5,7 % від загальної кількості щорічно виявлених професійних захворювань. Найбільша питома вага в струк­турі хімічної патології припадає на хвороби органів дихання (17,5—75,6 %), гострі інтоксикації складають 3,9—40,8 %, хронічні інтоксикації — 5,9—20,0 %, онкологічні захворювання — 4,4—14,1 %, тринітротолуолова катаракта — 0,7—10,5 %, хвороби шкіри — 1,0—8,3 %. Професійні захворювання хімічної етіології реєструють як серед чоловіків, так і серед жінок. У 87—93 % випадків вік потерпілих від хімічних чинників становить від 25 до 45 років, а стаж роботи в шкідливих умовах дорівнює в 65—70 % випадків 10—20 рокам. На формування професійної патології хіміч­ного генезу мають вплив недосконалість технологій і конструкцій апаратів (28—33 %), використання надзвичайно токсичних речовин (22—31 %), недостатньо ефективна робота вентиляційних систем (12—15 %), недосконалість та відсутність засобів індивідуального захисту (15—20 %), порушення правил техніки безпеки (15—20 %). Необхідно також враховувати підвищену чутливість організму працюючих до окремих хімічних речовин.

Висновки. Хімічна патологія складає невелику частку в загальній професійній захворюваності, але її наслідки мають суттєвий вплив на організм працюючих. Тому в сучасних умовах, попри недостатність асигнувань на охорону здоров’я і погіршення медичного обслуговування працюючого населення, необхідно приділяти увагу вагомим факторам, що впливають на попередження та розвиток професійних захворювань, викликаних хімічними речови­нами, а саме: удосконаленню виявлення, діагностики та обліку професійної патології хімічного генезу, санітарно- гігієнічному та інженерно-технічному контролю за умовами праці.

Ключові слова: професійна патологія хімічного генезу, хімічні речовини, шкідливі та небезпечні умови праці

Література

 1. Кундиев Ю. И. Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ / Кундиев Ю. И., Нагорная А. М. - Киев : Авиценна, 2007. - 396 с.
 2. Особенности лабораторных показателей у работ­ников химического производства с профессиональ­ными заболеваниями кожи / А. Б. Бакиров, Э. Т Ва­леева, Г. Ф. Мухаммадиева [и др.] // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. - 2014. - № 3 (97). - С. 14-18.
 3. Кундиев Ю. И. Химическая опасность в Украине и меры по ее предупреждению / Кундиев Ю. И., Трахтенберг И. М. // Журн. АМН України. - 2004. - № 2. - С. 259-267.
 4. Александрова Л. Г. До проблеми гігієнічного конт­ролю за забрудненням виробничого середовища хіміч­ними речовинами / Александрова Л. Г. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2011.- № 1. - С. 71-81.
 5. Тарасова Н. И. Методические и методологиче­ские проблемы охраны труда и промышленной безо­пасности / Н. И Тарасова, В. И. Козлов // Вестник Кузбасского государственного технического универ­ситета. - 2012. - № 3 (91). - С. 120-124.
 6. Корнута Н. О. Вплив пестицидів на організм вагітних і розвиток плода. Взаємозв'язок між токсич­ністю організму вагітної та ембріо/фетотоксичністю (огляд літератури) / Н. О. Корнута, П. Г. Жмінько // Современные проблемы токсикологии. - 2010. - № 2-3. - 2010. - С. 24 -28.
 7. Jurewicz J. Prenatal and childhood exposure to pestici­des and neurobehavioral development: review of epidemio­logical studies / J. Jurewicz, W. Hanke // Int. J. Occup. Environ. Med. Health. - 2008. - V. 21, № 2. - P 121-132. https://doi.org/10.2478/v10001-008-0014-z
 8. Вострикова Е. А. Распространенность хрониче­ской обструктивной болезни легких у работников химического производства / Е. А. Вострикова, Л. О. Багрова, О. В. Кузнецова // Мед. труда. - 2005. - № 9. - С. 13-17.
 9. Особенности современных форм профессио­нальных заболеваний нервной системы химической этиологии / Гнелицкий Г И. , Кауров Я. В., Андрю­хин В. И. [и др.] // Электронный сборник научных трудов «Здоровье и образование в XXI Веке». - 2011. - № 9, Т 13. - С. 426-427.
 10. Профессиональные заболевания и интоксика­ции, развивающиеся у работников нефтехимических производств в современных условиях / Э. Т. Валеева, А. Б. Бакиров, Л. К. Каримова, Р. Р. Галимова // Экология человека. - 2010. - № 3. - С. 19-23.
 11. Состояние здоровья работников нефтехимиче­ского производства / А. Б. Бакиров, Г. Г. Бадамшина, Г. Г. Гимранова [и др.] // Scientific Journal «Science- Rise». - 2015. - № 1/3 (6). - Р. 37-41. https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.44565
 12. Ланин Д. В. Особенности лабораторных пока­зателей иммунной и нейроэндокринной систем у женщин в условиях воздействия производственных химических факторов / Д. В. Ланин, О. В. Долгих, М. А. Землянова // Вестник Пермского университета. - 2013. - Вып. 1. - С. 67-70.
 13. Профессиональные заболевания кожи в кли­нике дерматовенеролога / Парфенова М. А., Бабки­на В. И., Силина Л. В., Шеховцова Н. А. // Современ­ные наукоемкие технологии. - 2008. - № 7. - С. 35.
 14. Варивончик Д. В. Розвиток національної систе­ми профілактики професійного раку в Україні / Д. В. Варивончик // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2013. - № 4 (37). - С. 35-46.
 15. Кундієв Ю. І. Професійний рак: епідеміологія та профілактика / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, Д. В. Ва- ривончик // Монографія. - Київ : Наукова думка, 2008. - 336 с.
 16. Помыткина Т. Е. Гигиеническая характеристи­ка условий труда при производстве азотистых соеди­нений / Т Е. Помыткина // Бюллететь ВСНЦ СО РАМН. - 2006. - № 3 (49). - С. 60-62.