You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості гігієнічної оцінки умов праці робітників із різними формами організації трудової діяльності

4(24) 2010

DOI xxxxxxxx

Соловйов О. І.

Особливості гігієнічної оцінки умов праці робітників із різними формами організації трудової діяльності

ДП «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості», м. Донецьк

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Метою дослідження було обґрунтування методичного підходу до гігієнічної оцінки умов праці в складних випадках на робочих місцях із різними формами організації праці (непостійні робочі місця, аритмічний виробничий процес, технологічні цикли розподілені більш ніж на одну робочу зміну і т. п.) на прикладі гірників вугільних шахт. Із цією метою проаналізовано 120 санітарно-гігієнічних характеристик та 52 інформаційні довідки умов праці гірників 20 вугільних шахт Донбасу та Львівсько-Волинського басейну, результати власних інструментальних виробничих досліджень умов праці гірників 6 вугільних шахт. Результати роботи частково впроваджені в розроблених методичних рекомендаціях щодо визначення типових санітарно-гігієнічних характеристик умов праці робітників основних підземних професій вугільних шахт України.

Ключові слова: гігієнічна оцінка, умови праці, атестація робочих місць, гірники, вугільна шахта, форма організації праці

Література

  1. Чернюк В. І. Дослідження з проблеми екстремальних впливів шкідливих фізичних чинників. Минуле і майбутнє / Чернюк В. І., Гвозденко Л. А. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2008.- № 4.- С.13-19.
  2. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу (ГН 3.35-3.3.8; 6.61-083-2001).- К.: затв. МОЗ України 27.12.2001 № 528.- 26 с.
  3. Кандрор И. С. О принципах и критериях физиологической классификации видов труда по степени их тяжести и напряженности / Кандрор И. С., Демина Д. М. // Физиология человека. -1978.- Т 4, № 1.- С. 136-147.
  4. Соціально-гігієнічний аналіз механізмів формування професійної захворюваності гірників вугільних шахт, заходи її профілактики / Мухін В. В., Передерій Г. С., Басанець А. В., Харковенко Н. М. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2006.- № 2,.- С. 63-73.
  5. Медицина труда в угольной промышленности. Под ред. В. В.Мухина.- Донецк, 2000.- 204 с.
  6. Наказ МОЗ України від 13.12.2004 № 614 «Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці» / Офіційний вісник України.- 2005.- № 9.- С.44-59.
  7. Інструкція з виміру концентрацій пилу в шахтах та обліку пилових навантажень. Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах. Затв. наказом Мінпалива та енергетики України від 18.11.2002 № 667.- Київ, 2003.- С. 151-160.
  8. Профессиональный риск. Справочник. Под ред. академика РАМН Н. Ф. Измерова и Э. И. Денисова.- М.: Социздат, 2001.- С. 64-70.