You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливсті діагностики синдрому плеврального випоту та його епідеміологічні характеристики у медичних працівників

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.03.036

Іващенко В. Є.

Особливсті діагностики синдрому плеврального випоту та його епідеміологічні характеристики у медичних працівників

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії' і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Захворюваність на патологічні стани, що супроводжуються синдромом плеврального випоту (СПВ), зрос­тає як в Україні, так і в світі. У зв’язку з цим основний метод верифікації діагнозу при цьому синдромі — відеото- ракоскопія — потребує вдосконалення для збільшення її безпечності і раціональності без втрати ефективності. Мета дослідження — з’ясувати ефективність диференційованого підходу до діагностики синдрому плеврального випоту при відеоторакоскопії; порівняти захворюваність на туберкульозний плеврит та інші захворювання, що супроводжуються синдромом плеврального випоту, у групі медичних працівників з групою інших працюючих. Матеріали та методи дослідження. Був проведений аналіз захворюваності на синдром плеврального випоту та його етіології в медичних працівників порівняно з усіма працюючими (у сфері промисловості, сільського господарства, торгової та сфери обслуговування) на основі морфологічного підтвердження шляхом відеоторакоскопічної біопсії плеври з числа 1078 пацієнтів, лікованих у клініці в 2013—2015 роках. Відеоторакоскопічні втручання проводилися з застосуванням розробленої нами диференційованої тактики втручання на основі аналізу рентгенологічної карти­ни після формування штучного пневмотораксу. Оцінювали тривалість, технічну складність, безпечність виконання відеоторакоскопії (ВТС), медикаментозне навантаження пацієнта, перебіг післяопераційного періоду.

Результати. Встановлено, що поширеність синдрому плеврального випоту та частка різних етіологічних чинників (у тому числі туберкульозного) серед медичних працівників та в групі інших працюючих суттєво не відрізняються. Диференційований підхід до діагностики синдрому плеврального випоту виявився виправданим та ефективним, у тому числі й для медичних працівників. Застосування штучного пневмотораксу в діагностиці синдрому плевраль­ного випоту було визнано безпечним та інформативним.

Ключові слова: синдром плеврального випоту, відеоторакоскопія, туберкульоз, штучний пневмоторакс

Література

  1. Клименко В. Н. Видеоторакоскопия в диагностике опухолевых плевритов / В. Н. Клименко // Ученые записки Санкт-Петербургского государственного меди­цинского университета им. акад. И. П. Павлова. - 2009. - Т 16, № 2. - С. 43-46.
  2. Рощин И. Н. Видеоторакоскопия в диагностике и лечении заболеваний, осложненных синдромом плев­рального выпота: автореф. дне. на соискание учен, сте­пени канд. мед. наук: 14.00.27 / Рощин Игорь Николае­вич; ГОУВПО ГОУВПО «Ярославская государственная медицинская академия». Ярославль, 2008. - 24 с.
  3. Сафонов В. Є. Ефективність застосування відео- торакоскопічних операцій в комплексній діагностиці та лікуванні захворювань легень, плеври та межистіння: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. мед. наук: 14.01.03 / Сафонов Вадим Євгенович; Державна устано­ва «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України». - Київ, 2008. - 23 с.
  4. Тюхтин Н. С. Болезни плевры / Н. С. Тюхтин, Н. А. Стогова, Д. Б. Гиллер; ред. В. В. Ерохина. - Москва : Медицина, 2010. - 256 с.
  5. Федоров И. В. Эндоскопическая хирургия / И. В. Федоров, Е. И. Сигал, В. В. Одинцов. - Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 352 с.
  6. Diagnostic Value of Medical Thoracoscopy in Pleural Disease : A 6-Year Retrospective Study [Text] / François-Xavier Blanc [et al.] // Chest. - 2002. - V. 121, № 5. - P. 1677-1683. https://doi.org/10.1378/chest.121.5.1677
  7. Rodriguez-Panadero, F. Thoracoscopy : general overview and place in the diagnosis and management of pleural effusion / F. Rodriguez-Panadero, J. P. Janssen, P. Astoul // European Respiratory Journal. - 2006. - V. 28, № 2. - P. 409-421. https://doi.org/10.1183/09031936.06.00013706