You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості змін психофізіологічних якостей у військових льотчиків

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.02.012

Пашковський С. М.

Особливості змін психофізіологічних якостей у військових льотчиків

Українська військово-медична академія, м. Київ

 Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. На сучасному етапі розвитку авіації виконання професійних завдань відбувається на фоні дії факторів польоту, які є потенційними чинниками ризику для здоров’я авіаційного персоналу та безпеки польотів. Ці обставини визначають важливість, з одного боку, відбору для льотних спеціальностей осіб, найстійкіших до небезпечних умов діяльності, з іншого, раннього виявлення ризику виникнення захворювань, психосоматичних порушень, їхньої своєчасної корекції та профілактики розвитку станів, які становлять загрозу для здоров’я та безпеки польотів. Проблема оцінки функціонального стану осіб льотного складу є актуальною. Це пов’язано з тим, що боєздатність льотчиків значно залежить від їхнього функціонального стану та комплексу професійно важливих якостей.

Мета дослідження — виявити психофізіологічні особливості вікової динаміки професійно важливих якостей сучас­них військових льотчиків та вертольотчиків.

Матеріали та методи дослідження. Досліджено 250 чоловіків, у тому числі льотчиків та штурманів винищу­вальної, бомбардувальної, штурмової, транспортної та розвідувальної авіації 130 осіб (група І), військових вертольотчиків — 120 осіб (група ІІ). Усіх представників льотного складу було розподілено на дві вікові під­групи (до 40 років та старших за 40 років). Дослідження виконано за допомогою програмно-апаратного комп­лексу ПФІ-2 «Хронорефлексометр».

Результати. Як у військових льотчиків, так і у вертольотчиків у віковому аспекті спостерігали гетерохронність динаміки змін професійно важливих психофізіологічних якостей. Це свідчить про нерівномірне згасання профе­сійних можливостей льотчиків та вертольотчиків. З іншої сторони, стабільність деяких психофізіологічних харак­теристик з віком засвідчує їхню важливість для льотної діяльності. Тому для оцінки професійно важливих якостей потрібно враховувати цей феномен як реальне свідчення потрібності кожної з психофізіологічних якостей для забезпечення успішності виконання професійної діяльності пілота.

Висновки. Сформульовано гіпотезу щодо пояснення феноменів вікових змін психофізіологічних якостей льотчиків і вертольотчиків з позиції теорії функціональних систем та системогенезу П. К. Анохіна. Обґрунтовано можливість використання вікових особливостей динаміки зміни професійно важливих психофізіологічних якостей у прове­денні психофізіологічного моніторингу в цілях медичного супроводу військовослужбовців. Психофізіологічні резерви військових льотчиків і вертольотчиків є суттєво нерівномірними. Це пов’язано з різним рівнем тренова­ності психофізіологічних якостей у цих контингентів та з більш високим психоемоційним та фізичним наванта­женням на організм льотчика при виконанні професійних обов’язків.

Ключові слова: психофізіологічні якості, вікові зміни, військові льотчики, системогенез, гетерохронність

 

Література

 1. Анохин П. К. Системогенез как общая закономер­ность эволюционного процесса. Философские аспекты теории функциональной системы / П. К. Анохин. - Москва : Изд-во «Наука», 1978. - С. 125-151.
 2. Бугров С. А. Медико-психологические вопросы обеспечения безопасности полета в современных усло­виях / С. А. Бугров, В. А. Пономаренко // Косм. Биология и авиакосм. Медицина. - 1987. - № 5. - С. 4-10.
 3. Єна А. І. Особливості взаємозв'язку професійно важливих якостей льотчиків з різним ступенем придатності до професійної діяльності / А. І. Єна, В. В. Кальниш, В. В. Кравчук // Фізіологічний жур­нал. - 2004. - Т 50, № 3. - С. 71-78.
 4. Єна А. І. Особливості формування синдрому професійного вигорання серед осіб, робота яких пов'язана з небезпекою. Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г С. Костюка АПН України; за ред. С. Д. Максименка / А. І. Єна, В. Кальниш, В. В. Кравчук. - Київ, 2004, Т. 7. Вип. 3. - 87-95.
 5. Жевжик А. И. Психофизиологические особенности деятельности летчика в маловысотных полетах при использовании систем управления с различным уровнем автоматизации / А. И. Жевжик // Актуальные вопросы психофизиологии летного труда. - 1988. - № 8. - С. 53-57.
 6. Исаков П. К. Психофизиологические рекоменда­ции летчикам, осваивающим полеты на малых высо­тах / П. К. Исаков. - Москва, 1971. - 17 с.
 7. Копанев В. И. Особенности медицинского обе­спечения полетов на вертолетах / В. И. Копанев, В. А. Егоров // ВМЖ. - 1982. - № 11. - С. 42-43.
 8. Коршевер М. Г Медицинские аспекты профессио­нального становления молодых летчиков-истребите- лей. Пособие для авиационных врачей / М. Г. Кор- шевер. - Москва, 1990. - 91 с.
 9. Кравчук В. В. Особливості змін стану здоров'я льотного складу ВПС України. Проблеми військової охорони здоров'я: Зб. наук. пр./ В. В. Кравчук, І. Єна, В. В. Кальниш. - Київ : УВМА, 2004. - Вип. 14. - С. 324-329.
 10. Кулешов В. И. К вопросу о физиологических сдвигах у летчиков палубных вертолетов / В. И. Куле­шов // ВМЖ. - 1977. - № 2. - С. 60-62.
 11. Лунев Р. С. Психофизиология труда в жизни человека / Р. С. Лунев, Д. С. Лунев // Вестник психо­физиологии. - 2015. - № 3. - С. 95-102.
 12. Макаренко Н. В. Теоретические основы и мето­дики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов / Н. В. Макаренко. - Киев, 1996. - 336 с.
 13. Матвеева В. В., Оценка психофизиологического состояния различных уровней психического здоровья у лиц опасных профессий / В. В. Матвеева, К. А. Енин, М. Матвеев // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. - 2015. - № 5. - С. 24-28.
 14. Пиров В. Р. Исследование профессионально важных качеств пилота в ходе эксперимента на тре­нажёре самолёта cessna-172s / В. Р. Пиров, Д. С. По- ловко // Проблемы летной эксплуатации и безопас­ность полетов. - 2016. - Т 10. - С. 48-57.
 15. Поляков П. М. Оценка психофизиологической нагрузки на пилота воздушного судна в особых ситуа­циях / П. М. Поляков, М. В. Кармызов, С. В. Монахова // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. - 2015. - № 218 (8). - С. 122-125.
 16. Пономаренко В. А. Психология духовности про­фессионала / В. А. Пономаренко. - Москва, 1997. - С. 100-121.
 17. Проценко С. В. Влияние психофизиологиче­ских и возрастных особенностей субъекта на дея­тельность, непосредственно связанную с обеспе­чением транспортной безопасности / С. В. Про­ценко // Юридическая психология. - 2009. - № 4. - С.22-26.
 18. Руководство по авиационной медицине. Меж­дународная организация гражданской авиации. 2012, 650 с. www.icao.mt.
 19. Фирсов А. Г. Программно-аппаратный ком­плекс для оценки типологических особенностей цен­тральной нервной системы человека / А. Г. Фирсов // Кибернетика и вычислительная техника. - 2010. - Вып. 162. - С. 28-35. 
 20. Чарыкова И. А. Влияние экстремальных усло­вий деятельности на показатели функционального состояния центральной нервной системы / И. А. Ча- рыкова, Е. А. Стаценко, Д. В. Руммо // Военная меди­цина. - 2009. - № 4. - С. 119-123.