You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості мобілізації резервів адаптації організму льотчиків із різним рівнем розвитку хронічної втоми

1(25) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.01.057

Кравчук В. В., Кальниш В. В.

Особливості мобілізації резервів адаптації організму льотчиків із різним рівнем розвитку хронічної втоми

Українська військово-медична академія, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Виявлено особливості мобілізації резервів адаптації організму осіб льотного складу цивільної авіації України з різним рівнем розвитку хронічної втоми. Показано, що зі зростанням рівня хронічної втоми спочатку відбувається трансформація зв’язків для зменшення тривалості та забезпечення пристосувальних процесів, а потім, для підтримання пристосувальної функції на мінімально достатньому рівні — надмірне формування значної кількості зв’язків для забезпечення компенсаторних можливостей.

Ключові слова: льотний склад, хронічна втома, психофізіологічні функції

Література

 1. Бодров В. А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные проблемы / В. А. Бодров.- М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006.- 623 с.
 2. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности / В. А. Бодров.- М.: ПЕР СЭ, 2001.- 511с.
 3. Єна А. І. Психофізіологічне забезпечення надійності «людського фактора» у виробництві / А. І. Єна // Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України: зб. матеріалів наук.- практ. конф., Київ, 16-17 травня 2001.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001.- С. 367-373.
 4. Єна А. І. Система психофізіологічного забезпечення професійної діяльності фахівців, що працюють в умовах підвищеної небезпеки / А. І. Єна, В. Кальниш // Гигиена труда.- Вып. 33.- 2002.-137-142.
 5. Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека / Е. П. Ильин.- СПб: Питер, 2005.- 412 с.
 6. Кальниш В. В. Психофизиологические аспекты изучения надежности операторской деятельности / В. В. Кальниш // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2008.- № 3.- С. 81-88.
 7. Кравчук В. В. Особливості психофізіологічного статусу льотчиків різного віку і стану здоров'я: авто- реф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук: 14.02.01 «Гігієна» / В. В. Кравчук.- К., 2005.- 18 с.
 8. Мартин Т. А. Опыт адаптации методики диагностики личностных характеристик NEO Р1^ / Т. А. Мартин, В. Е. Орел, И. Г. Сенин // Вестник клинической психологии.- 2003.- № 2.- С. 193-199.
 9. Навакатикян А. О. Изменение взаимосвязей физиологических функций ЦНС у операторов ЭВМ под влиянием профессионального стресса / А. О. Навакатикян, В. В. Кальниш // Журнал Академії медичних наук України.- 1998.- Т. 4.- № 2.- С. 355-362.
 10. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие.- Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2001.- С. 544-548.
 11. Практикум по инженерной психологии и эргономике /Под ред. Ю. К. Стрелкова.- М., 2003.- 395 с.
 12. Прядеин В. П. Комплексное исследование ответственности как системного качества личности: дисс... докт псих. наук: 19.00.01 / Валерий Павлович Прядеин.- Екатеринбург, 1999.- 299 с.
 13. Психология и педагогика: Учебник / Н. Г. Милорадова.- М.: Гардарики, 2005.- С. 174-180.
 14. Эшби У. Р. Конструкция мозга. Происхождение адаптивного поведения / Эшби У. Р- М.: Изд-во иностранной литературы, 1962.- 398 с.